جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای منصور آقایی مرکز بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر در استان کرمانشاه به شهر شماره 124858/ت34496کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 27/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 128367/42/4/1 مورخ 9/11/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
روستای منصور آقایی مرکز بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر در استان کرمانـشاه پس از تجمیع با روستـای قشلاق به شهر تبدیل و به عنوان شـهر شاهو شناخته می‌شود.
محدوده این شهر براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384ـ تعیین خواهدشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 21/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18535
تاریخ تصویب :
1387/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :