جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص برداشت معادل ارزی مبلغ نه هزار و پانصد میلیارد (9.500.000.000.000) ریال از حساب ذخیره ارزی و واریز درآمد حاصله پس از فروش شماره 123902/ت40435هـبه حساب شماره (80/1151) خزانه‌داری کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 61659/3729/56 مورخ 25/4/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1386 کل کشور به منظور تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاهای کشور ـ مصوب 1386ـ تصویب نمود:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل ارزی مبلغ نه هزار و پانصد میلیارد (9.500.000.000.000) ریال از حساب ذخیره ارزی برداشت و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب شماره (80/1151) خزانه‌داری کل کشور نزد بانک یادشده منظور نماید.
وجوه متمرکز شده در حساب یادشده صرفاً به منظور تأمین کسری اعتبار گازرسانی روستاهای کشور و حداکثر تا پایان سال 1387 قابل استفاده می‌باشد و براساس موافقتنامه‌ای که بین وزارت نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مبادله می‌شود و به میزانی که براساس پیشرفت کار در هر مرحله توسط معاونت یادشده تعیین و به دستگاه مربوط و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌کشور) اعلام می‌گردد، به دستگاه اجرایی مربوط اختصاص یافته و قابل پرداخت خواهدبود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18535
تاریخ تصویب :
1387/7/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :