جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع ضوابط پرداخت حقوق مزایای کارکنان صنعت آب و برق و حوزه ستادی در چارچوب نظام هماهنگ شماره 124883/ت40185کوزارت نیرو ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 24/6/1387 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 10872هـ/ب مورخ 10/2/1387 و با رعایت جزء (1) بند (ک) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
تصویب‌نامه شماره28132/ت37299هـ مورخ 26/2/1386 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ واژه « امتیازات» از عبارت داخل پرانتز بند (1) حذف می‌شود.
2ـ متن زیر به عنوان بند (2) اضافه و شماره بندهای (2) و (3) به ترتیب به (3) و (4) اصلاح می‌شود.
« 2ـ با اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ کلیه پرداختها در چارچوب قانون یادشده صورت می‌گیرد و در صورت لزوم مطابق تبصره ماده (78) قانون یادشده به کارکنان موضوع این تصویب‌نامه تفاوت تطبیق پرداخت خواهدشد.»
این تصویب‌نامه در تاریخ 21/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18535
تاریخ تصویب :
1387/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :