جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

اصلاح بند (1) ذیل جدول شماره (6) پیوست آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387 شماره 123894/ت40430هـوزارت تعاون ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 24561/1 مورخ 24/4/1387 وزارت تعاون و به استناد بند (الف) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
بند (1) ذیل جدول شماره (6) پیوست آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387 موضوع تصویب‌نامه شماره 53658/ت39872هـ مورخ 12/4/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سرمایه در گردش شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی موضوع ردیف شماره (1) این جدول با معرفی وزارت تعاون تعیین خواهدشد.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18535
تاریخ تصویب :
1387/7/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت تعاون
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :