جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه بوشهر شماره30098/310/300استاندار محترم استان بوشهر
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه بوشهر
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/3/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای بوشهر (شامل شهرستانهای بوشهر، تنگستان، دشتستان، دیلم، گناوه) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هیات وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 3/10/1384 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده بود را مورد تصویب نهایی قرارداد و مقرر نمود:
1ـ آثار ثبت شده میراث فرهنگی در اسناد طرح لحاظ گردد و اطلاعات مربوط به‌تاریخ و پیش تاریخ منطقه تصحیح گردد.
2ـ درخصوص تقسیم شهرستان دشتستان به دو شهرستان، به لحاظ قانون تقسیمات کشوری، پیشنهاد به صورت توصیه می‌باشد.
لازم می‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به‌ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه بوشهر در سال افق طرح (1400) معادل 883700 نفر (5/75 درصد شهری و 5/24 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره 1ـ‌ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی.
سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی.
سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجرای ماده 2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1387 هیات محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18535
تاریخ تصویب :
1387/3/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان بوشهر
موضوع :