جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص واگذاری حق بهره‌برداری از 700/55 مترمربع از اراضی واقع در خنارآباد گله چفت سر شهرستان ساری استان مازندران به وزارت شماره126285/ت39690کآموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 17/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 115502 مورخ 13/12/1386 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصویب نمودند:
1ـ حق بهره‌برداری از 55.700 متر مربع از اراضی پلاک ثبتی 8 فرعی از 3445 اصلی بخش ثبتی یک واقع در خنارآباد گله چفت‌سر شهرستان ساری استان مازندران مطابق محدوده نقشه پیوست که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به وزارت آموزش و پرورش واگذار می‌شود.
2ـ دستگاه بهره‌بردار مکلف است نسبت به پیگیری اصلاح سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت آموزش و پرورش و با قید عبارت « هرگونه تغییر بهره‌بردار و واگذاری منوط به تصویب هیئت وزیران خواهدبود» اقدام و سند یادشده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 14/7/1387 به تأیید مـقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18538
تاریخ تصویب :
1387/7/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
موضوع :