جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال 1388ـ1387 شماره126297/ت41038نوزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 50320/ت40199هـ مورخ 8/4/1387 اتخاذ شده‌است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
1ـ قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) برای سال 1388ـ1387 بـه ‌شرح جدول پیوست که تأییـد شده به مـهر « دفتر هیئـت دولـت» اسـت، تعیین می‌شود.
2ـ به ازای هر درصد شکستگی بیش از ده درصد (10%) برای برنجهای آمل (2) و (3)، چرام، ندا و نعمت، مبلغ پنجاه و نه (59) ریال و برای برنجهای سپیدرود، فجر، خزر و ساحل، مبلغ هفتاد و دو (72) ریال از نرخهای مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ده درصد (10%) برای برنجهای آمل (2) و (3)، ندا، نعمت و سپیدرود مبلغ هشتاد و هفت (87) ریال و برای برنجهای خزر و ساحل، مبلغ نود و شش(96) ریال به نرخهای مصوب اضافه می‌شود و حداکثر شکستگی قابل قبول پانزده درصد (15%) و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه، هفت و نیم درصد (5/7%) است.
3ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمانهای مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تأمین‌کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات موردنیاز، تعیین هزینه‌های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید تضمینی موضوع این تصمیم‌نامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و به نحوه اجرای آن به طور مستمر نظارت خواهدکرد.
4ـ میزان افت سن گندم و جدول قیمت دانه‌های روغنی برحسب افت و رطوبت با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، وزارت بازرگانی و وزارت جهادکشاورزی تعیین می‌شود.
5 ـ قیمت ارقام مختلف وش پنبه در چارچوب قیمت مصوب با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بازرگانی (سازمان‌حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) و با عضویت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد.
6 ـ در قبال تحویل هر تن چغندرقند، بیست (20) کیلوگرم تفاله به نرخ هرکیلوگرم بیست (20) ریال و دو (2) کیلوگرم قند به نرخ هر کیلوگرم پانصد (500) ریال به عنوان جایزه تحویل می‌شود.
7ـ جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم برحسب افت مفید و غیرمفید برای سال زراعی 1388ـ1387 براساس محاسبات و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تفاهم وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تنظیم و ابلاغ می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ پرویز داودی

قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی (زراعی) برای سال زراعی 1388ـ1387


ردیف:1
نام محصول: گندم
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 3050
شرایط محصول: با 4% افت مفید و 2% افت غیر مفید
ردیف:2
نام محصول:گندم دوروم
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 3200
شرایط محصول: با 4% افت مفید و 2% افت غیر مفید
ردیف:3
نام محصول: جو
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 2700
شرایط محصول: با مشخصات و شرایط خرید سال زراعی قبل
ردیف:4
نام محصول: ذرت دانه‌ای
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 2760
شرایط محصول: با مشخصات و شرایط خرید سال زراعی قبل
ردیف:5
نام محصول: چغندرقند
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 620
شرایط محصول: با عیار 16%
ردیف:6
نام محصول: پنبه (وش)
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 6480
شرایط محصول: وش2 سفید مرغوب، بدون آفت‌زدگی و عاری مواد خارجی (خاک، خاشاک، شاخه و برگ)
ردیف:7
نام محصول: دانه آفتابگردان
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 5700
شرایط محصول: با 2% افت و 9% رطوبت
ردیف:8
نام محصول: دانه سویا
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 5350
شرایط محصول: با 2% افت و 12% رطوبت
ردیف:9
نام محصول: دانه کلزا
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 6200
شرایط محصول: با 2% افت و 10% رطوبت
ردیف:10
نام محصول: دانه گلرنگ
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 5880
شرایط محصول: با 2% افت و 9% رطوبت
ردیف:11
نام محصول: سیب‌زمینی پاییزه
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 1080
شرایط محصول: مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
ردیف:12
نام محصول: بهاره
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 1350
شرایط محصول: مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
ردیف:13
نام محصول: استمرار
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 1400
شرایط محصول: مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
ردیف:14
نام محصول: پیاز پائیزه
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 790
شرایط محصول: مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
ردیف:15
نام محصول: پیاز بهار
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 800
شرایط محصول: مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
ردیف:16
نام محصول: پیاز استمرار
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 840
شرایط محصول: مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
ردیف:17
نام محصول: لوبیا چیتی
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 5820
شرایط محصول: سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های 50کیلوگرمی
ردیف:18
نام محصول: لوبیا قرمز
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 5820
شرایط محصول: سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های 50کیلوگرمی
ردیف:19
نام محصول: عدس
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 6480
شرایط محصول: سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های 50کیلوگرمی
ردیف:20
نام محصول: نخود
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 6480
شرایط محصول: سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های 50کیلوگرمی
ردیف: 21
نام محصول: برنج خزر
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 13500
شرایط محصول: بر مبنای 10% شکستگی (عرف محلی)
ردیف: 22
نام محصول: برنج سپیدرود
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 12000
شرایط محصول: بر مبنای 10% شکستگی (عرف محلی)
ردیف: 23
نام محصول: برنج ندا
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 10500
شرایط محصول: بر مبنای 10% شکستگی (عرف محلی)
ردیف: 24
نام محصول: برنج آمل
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 8500
شرایط محصول: بر مبنای 10% شکستگی (عرف محلی)
ردیف: 25
نام محصول: برگ سبز چای درجه یک
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 5100
شرایط محصول: با حداکثر 10% رطوبت
نام محصول: برگ سبز چای درجه دو
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 2800
شرایط محصول: با حداکثر 10% رطوبت
ردیف: 26
نام محصول: پیله ابریشم
نرخ مصوب سال زراعی 1388ـ1387: 43800

توضیحات: چنانچه در زمان بهره‌برداری برنج، محصولات با ارقام جدید مورد برداشت قرار گیرد، انطباق ارقام جدید با قیمتهای یادشده حسب پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تأیید ستاد بررسی و کنترل قیمتها و تصویب آن توسط هیئت‌وزیران صورت خواهد گرفت.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18538
تاریخ تصویب :
1387/7/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بازرگانی
موضوع :