جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و هفتاد و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 29/5/1387 موضوع: اساسنامه مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران شماره8/11404/120وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و هفتاد و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 29/5/1387 درخصوص اساسنامه مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

مصوبه هفتصد و هفتاد و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 29/5/1387

موضوع: اساسنامه مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:
مدارس‌ بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران ـ که‌ در این‌ اساسنامه به اختصار ‌« مدارس» نامیده‌ می‌‌شوند ـ برای‌ آموزش‌ و پرورش‌ اتباع‌ خارجی‌ مقیم‌ ایران‌ در دوره‌های مختلف‌ تحصیلی‌ تأسیس‌ می‌شوند.
فصل‌ اول‌
ماده‌ 1ـ اهداف این مدارس‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:
الف) تعلیم و تربیت دانش‌آموزان اتباع‌ خارجی‌ صرفنظر از تفاوت در رنگ، جنس، نژاد، دین‌ وملیت‌ آنها.
ب) اجرای‌ برنامه‌های‌ آموزشی و پرورشی‌ با استفاده‌ از محتوا و روشهای‌ همطراز با برنامـه‌های‌ سایر مدارس‌ بیـن‌المللی‌ جـهان‌ با رعایت مـوازین‌ فرهـنگی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ج) تقویت‌ ایمان ‌به‌ پروردگار یکتا و روحیه‌ احترام‌ به اعتقادات‌ دینی‌ دیگران‌.
د) ایجاد زمینه‌ مساعد برای دانش‌آموزان‌ به منظور‌ کسب‌ معلومات‌ و مهارتهای‌ لازم زندگی و آماده سازی آنان‌ برای‌ادامه‌ تحصیل‌ در سایر مدارس بین المللی .
هـ) آشنا ساختن دانش آموزان با زبان و ادب فارسی و فرهنگ ایران اسلامی.
فصل‌ دوم‌ ـ نحوه‌ی اداره‌ی‌ مدارس‌:
ماده‌ 2ـ مدارس‌ بصورت دولتی یا غیردولتی زیر نظر وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ اداره‌ خواهندشد وتابع‌ مقررات‌ دولت‌ جمهوری‌اسلامی ایران‌ می باشند.
تبصره ـ مدارس غیردولتی مطابق قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی و با رعایت مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات تأسیس و اداره می‌شوند.
ماده‌ 3ـ مدارس دولتی‌ برای‌ اداره‌ ی خود علاوه بر امکانات وزارت آموزش و پرورش می‌توانند از کمک‌های دریافتی از‌ اولیای‌ دانش‌ آموزان‌ و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی استفاده نمایند.
تبصره ـ ضوابط دریافت کمک‌های مردمی توسط وزارت ‌آموزش‌ و پرورش‌ تعیین و با امضا وزیر ابلاغ خواهدشد.
ماده4ـ مدیران مدارس‌ از بین‌ کارکنان‌ رسمی‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ بر اساس‌ ضوابط مندرج‌ درآیین‌‌نامه‌های مربوط انتخاب و منصوب خواهند شد.
ماده5 ـ مدارس‌ می‌توانند درصورت‌ نیاز از معلمان‌ خارجی‌ واجد شرایط‌ پس از کسب موافقت وزارت آموزش و پرورش برابر قوانین و مقررات جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ برای‌ تدریس‌ برخی‌ ازدروس‌ استفاده‌ نمایند.
تبصره ـ مدیر و‌ کارکنان آموزشی‌، پرورشی و اداری مدارس‌ باید به‌ زبان‌ خارجی مرتبط‌ مسلط باشند.
فصل‌ سوم‌ ـ شرایط و نحوه‌ پذیرش‌ دانش‌‌آموز:
ماده‌6 ـ متقاضیان ثبت نام درمدارس باید دارای‌ جواز معتبر اقامت‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ باشند.
تبصره‌1ـ دانش‌آموزان‌ ایرانی‌ که‌ قسمتی‌ از تحصیلات‌ خود را در کشورهای‌ خارجی‌ و در نظامهایی‌ غیر از نظام ‌آموزشی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ گذرانیده‌اند، درصورت‌ عدم‌ امکان‌ تحصیل ‌آنان‌ در مدرسه‌ تطبیقی‌ یا سایر مدارس‌ کشور و بنا به‌ تشخیص کمیسیون خاص دفتر همکاری‌های بین‌المللی و امور مدارس خارج از کشور برای مدتی معین‌ می‌توانند به‌ تحصیلات‌ خود دراین‌ مدارس‌ ادامه‌ دهند.
تبصره 2ـ متقاضیان ایرانی ثبت نام در پایه اول ابتدایی ـ که یکی از والدین آنها بنا به دعوت رسمی از سوی سازمانها، ارگانها و یا دانشگاه‌ها برای مدت معینی به ایران آمده باشند؛ بنا به تشخیص کمیسیون خاص دفتر همکاری‌های بین‌المللی و امور مدارس خارج از کشور می‌توانند در مدرسه بین‌المللی ثبت نام نمایند.
ماده 7ـ شرایط سنی ثبت نام در مدارس تابع ضوابط سایر مدارس خواهد بود.
تبصره ـ ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزانی که سن ورود به دبستان در کشور محل اقامت قبلی آنها پنج سال و نیم می‌باشد دراین مدارس بلامانع است.
فصل‌ چهارم‌ ـ برنامه درسی، طول‌ دوره‌ وارزش‌ تحصیلی‌ :
ماده8 ـ برنامه‌ درسی این مدارس بر اساس نظام‌های آموزشی بین المللی معتبر، خواهد بود که توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با همکاری دفتر ستادی ذیربط تهیه و با تصویب شورای عالی آموزش وپرورش اجرا می‌گردد.
تبصره1ـ علاوه بر دروس مصوب هر پایه تحصیلی، آموزش زبان وادبیات فارسی و مطالعات فرهنگی، اجتماعی (بویژه تاریخ و فرهنگ ایران) در کلیه پایه‌های تحصیلی مدارس الزامی است. منابع ومحتوای درسی خاص برای این دروس توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ظرف مدت حداکثر یک سال پس از ابلاغ این اساسنامه تهیه و تالیف خواهد شد.
تبصره2ـ ارائه‌ی دروس قرآن و دینی برای دانش آموزان مسلمان الزامی و شرکت سایر دانش آموزان در کلاسهای فوق بلامانع است.
تبصره3ـ زبان اصلی تدریس در مدارس بین‌المللی بر حسب مورد یکی از زبانهای عربی، انگلیسی، فرانسه و آلمانی خواهد بود.
ماده9ـ اعطای کارنامه تحصیلی پایان هر سال و گواهینامه پایان دوره به دانش‌آموز براساس نظام آموزشی معتبر( مذکور در ماده 8) خواهد بود.
ماده10ـ ارزشیابی تحصیلی و تربیتی در کلیه‌ی پایه‌ها براساس آئین‌نامه‌ی مربوط انجام می‌شود.
تبصره ـ آئین‌نامه‌ی ارزشیابی تحصیلی و تربیتی این مدارس متناسب با شرایط نظام آموزشی بین‌الملل ظرف مدت حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این اساسنامه توسط دفاتر ذی‌ربط تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
فصل‌ پنجم‌ ـ سایرامور:
ماده‌11ـ مدارس می‌‌توانند در چارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران و طـبق ضـوابط وزارت آمـوزش و پرورش بـا سایر مـدارس و سـازمانهای‌ آموزشی‌، فرهنگی‌ داخلی و بین‌ المللی‌ در زمینه های آموزشی و فرهنگی ارتباط برقرارنمایند.
ماده12ـ برای‌ دانش‌ آموزان‌ دختر و پسر، مدارس‌ جداگانه‌‌ تشکیل‌ می‌شود.
ماده‌13ـ آئین‌نامه‌ی‌ انجمن‌ اولیاء و مربیان ویژه این مدارس هماهنگ‌ با سایر مدارس بین المللی توسط سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان با همکاری دفتر ستادی ذیربط ظرف مدت حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تهیه و پس‌ از تایید وزیر آموزش‌ و پرورش‌ به‌ اجرا درمی‌‌آید .
ماده14ـ مواردی که در این اساسنامه به آن اشاره نشده است براساس مقررات وزارت آموزش و پرورش می باشد.
ماده 15ـ با تصویب این اساسنامه، اساسنامه قبلی تحت عنوان « اساسنامه مجتمع آموزشی بین المللی تهران» لغو می شود.
موضـوع: اساسـنامه‌ مدارس بین‌ المـللی‌ جمهوری اسلامی ایران در هفتصد و هـفتاد و دومین جلـسه شـورای عـالی آمـوزش و پـرورش مـورخ 29/5/1387 به تصویب رسید.

مهدی نوید ـ دبیر شورا

علیرضا علی‌احمدی ـ رییس جلسه

اساسنامه‌ مدارس بین‌ المللی‌ جمهوری اسلامی ایران مورد تایید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی نژادنوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18538
تاریخ تصویب :
1387/5/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :