جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص اجرای طرح منطقه دو آزاد راه تهران ـ شمال شماره128424/ت39596کوزارت راه و ترابری ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 13/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 161565/309 مورخ 11/1/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد جزء (1) بند « ج» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
نظر به تأیید توجیه فنی ـ اقتصادی طرح منطقه دو آزادراه تهران ـ شمال، اجرای طرح یادشده مشروط به رعایت مواد زیر مجاز می‌باشد:
1ـ حداکثر معادل ارزی مبلغ ششصد و هفده میلیارد و یکصد و نود و هشت میلیون و چهارصد هزار (617.198.400.000) ریال به عنوان پیش‌پرداخت به علاوه معادل ارزی سه هزار و چهارصد و نود و هفت میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون و ششصد هزار (3.497.457.600.000) ریال تسهیلات به صورت خالص از محل تسهیلات بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور اختصاص ‌یابد.
2ـ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست اخذ شود.
تسهیلات دریافتی براساس جدول پیوست که تأییدشده به مهر « دفتر هیئت‌دولت» است، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت شود.
4ـ مفاد قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب1375ـ » رعایت شود.
5 ـ وزارت راه و ترابری مکلف است گزارش پیشرفت کار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه کند.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

طرح منطقه دو آزادراه تهران ـ شمال با استفاده از تسهیلات مالی خارجی
(زمان‌بندی بازپرداخت تسهیلات دریافتی)

سال: 1386
پیش‌پرداخت: 617.198.400.000
اقساط (اصل تسهیلات): ــــــــ
سود و کارمزد: ــــــــ
جمع کل: 617.198.400.000
سال: 1387
پیش‌پرداخت: ــــــــ
اقساط (اصل تسهیلات): ــــــــ
سود و کارمزد: ــــــــ
جمع کل: ــــــــ
سال: 1388
پیش‌پرداخت: ــــــــ
اقساط (اصل تسهیلات): ــــــــ
سود و کارمزد: ــــــــ
جمع کل: ــــــــ
سال: 1389
پیش‌پرداخت: ــــــــ
اقساط (اصل تسهیلات): ــــــــ
سود و کارمزد: ــــــــ
جمع کل: ــــــــ
سال: 1390
پیش‌پرداخت: ــــــــ
اقساط (اصل تسهیلات): ــــــــ
سود و کارمزد: ــــــــ
جمع کل: ــــــــ
سال: 1391
پیش‌پرداخت: ــــــــ
اقساط (اصل تسهیلات): 205.732.800.000
سود و کارمزد: 82.644.800.000
جمع کل: 288.377.600.000
سال: 1392
پیش‌پرداخت: ــــــــ
اقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000
سود و کارمزد: 164.536.000.000
جمع کل: 576.001.600.000
سال: 1393
پیش‌پرداخت: ــــــــ
اقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000
سود و کارمزد: 164.536.000.000
جمع کل: 576.001.600.000
سال: 1394
پیش‌پرداخت: ــــــــ
اقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000
سود و کارمزد: 164.536.000.000
جمع کل: 576.001.600.000
سال: 1395
پیش‌پرداخت: ــــــــ
اقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000
سود و کارمزد: 164.536.000.000
جمع کل: 576.001.600.000
سال: 1396
پیش‌پرداخت: ــــــــ
اقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000
سود و کارمزد: 164.536.000.000
جمع کل: 576.001.600.000
سال: 1397
پیش‌پرداخت: ــــــــ
اقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000
سود و کارمزد: 164.536.000.000
جمع کل: 576.001.600.000
سال: 1398
پیش‌پرداخت: ــــــــ
اقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000
سود و کارمزد: 164.536.000.000
جمع کل: 576.001.600.000
سال: 1399
پیش‌پرداخت: ــــــــ
اقساط (اصل تسهیلات): 411.465.600.000
سود و کارمزد: 164.536.000.000
جمع کل: 576.001.600.000
جمع کل
پیش‌پرداخت: 617.198.400.000
اقساط (اصل تسهیلات): 3.497.457.600.000
سود و کارمزد: 1.398.932.800.000
جمع کل: 5.513.588.800.000

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18540
تاریخ تصویب :
1387/7/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت راه وترابری
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :