جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه شماره128441/ت40436کاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

وزارت صنایع و معادن ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 24/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 67851/60 مورخ 8/4/1387 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1382ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
در ماده(1) آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 8794/ت30370هـ مورخ 27/2/1383 بعد از عبارت « واحدهای صنعتی» عبارت « و تولیدی» اضافه می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریـخ 27/7/1387 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18540
تاریخ تصویب :
1387/7/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت صنایع
موضوع :