جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

الحاق یک تبصره به بند (9)دستورالعمل اجرایی ماده (6) آیین‌نامه اجرایی ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شماره 131949/ت40202کجمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ

وزارت جهاد کشاورزی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 13/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 11/سا/1335 مورخ 5/3/1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
متن زیر به عنوان تبصره به بند (9) دستورالعمل اجرایی ماده (6) آیین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ موضوع مصوبه شماره 36307/100 مورخ 6/3/1385 هیئت امنای حساب ذخیره ارزی (سابق) اضافه می‌شود.
تبصره ـ ده درصد وجه التزام حاصل از عدم ایفای تعهد به نسبت دو درصد (2%) به بانک کشاورزی و هشت درصد (8%) به حساب ذخیره ارزی اختصاص می‌یابد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18541
تاریخ تصویب :
1387/7/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :