جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی محدوده واقع در دهستان خونسرخ استان هرمزگان به وزارت نفت شماره 131939/ت39979کوزارت نفت ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 17/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 28696 مورخ 29/2/1387 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصویب نمودند:
1ـ حق بهره‌برداری از اراضی محدوده (601/10) هکتاری از پلاک ثبتی (666) و غیره فرعی از (45) اصلی بخش (2) بندرعباس واقع در دهستان خونسرخ استان هرمزگان مطابق محدوده نقشه پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» است، به مدت بیست سال با رعایت قوانین و مقررات مربوط، به وزارت نفت واگذار می‌شود.
اختیار استفاده از این اراضی مجوزی برای مالکیت نبوده و دستگاه یادشده با رعایت قوانین و مقررات، نسبت به استفاده از اراضی مذکور اقدام می‌نماید.
این تصویب‌نامه در تاریخ 28/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18541
تاریخ تصویب :
1387/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت راه وترابری
معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
موضوع :