جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص واگذاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران شماره134567/ت39088هـوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/4/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع نامه شماره 33816/1 مورخ 28/9/1386 و به منظور اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
برای امکان واگذاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (به استثنای شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی) فرآیند زیر با رعایت قوانین و مقررات مربوط مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد:
1ـ به منظور انتزاع و انتقال وظایف و فعالیتهای شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و انجام آنها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است حداکثر تا پایان سال 1387 با رعایت قوانین و مقررات مربوط جهت تشکیل سازمان خدمات پست دولتی اقدام لازم را انجام دهد.
تبصره1ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به تنظیم و ارائه اساسنامه سازمان مذکور به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت وزیران جهت طی مراحل قانونی اقدام نماید.
تبصره2ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تا زمان تشکیل سازمان خدمات پست دولتی، مرکز تابعه‌ای را با استفاده از ردیفهای سازمانی و نیروی انسانی منتزع شده از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور انجام وظایف فوق‌الذکر تشکیل دهد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نحوه انجام خدمات پایه پستی و سرویسهای پست مالی را با لحاظ هزینه‌های مربوط با درج در پروانه شرکت واگذار شده و سایر شرکتهای دارای اجازه فعالیت تضمین نماید، به نحوی که خدمات پایه پستی و خدمات تعهد شده (uso) دولت جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه جهانی پست (upu) به صورت برابر و یکسان ارائه شود.
3ـ زیان انباشته ابرازی در صورتهای مالی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در سال مالی قبل از پذیرش در بورس، پس از تأیید بازرس قانونی شرکت (سازمان حسابرسی) و تصویب آن در مجمع عمومی صاحبان سهام به عنوان کمک بلاعوض به ‌شرکت و براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در لایحه بودجه منظور شود.
4ـ هیئت عالی واگذاری (موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ) موظف است مطابق ضوابط، تصمیمات لازم را در مورد واگذاری سهام شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به ویژه با لحاظ موارد زیر اتخاذ نماید:
الف ـ تعیین مدت واگذاری سهام.
ب ـ تصویب شیوه‌های قیمت‌گذاری سهام و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران.
ج ـ تصویب دستورالعمل اولویتهای فروش سهام و تعیین درصدهای بخشهای خصوصی و تعاونی (سهام عدالت) و سهام مدیران و کارکنان در چارچوب بند «ج» سیاست کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
د ـ تصویب دستورالعملهای نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام.
5 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است در چارچوب ضوابط و مقررات و استانداردهای قانونی نسبت به تعیین تکلیف و جابه‌جایی داراییها، امکانات، منابع انسانی و سایر موضوعهای مرتبط بین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان خدمات پستی دولتی بعد از تشکیل، با رعایت قوانین و مقررات به نحوی اقدام نماید که امکان اجرای مأموریت دولت فراهم باشد.
تبصره ـ آن قسمت از تعهدات مالی، دیون و مطالبات مربوط به شرکت پست جمهوری اسلامی ایران که مربوط به موضوع فعالیت شرکت واگذار شده‌ می‌باشد، پس از انتزاع شرکت مذکور و سازمان خدمات پست دولتی در تعهد شرکت واگذار شده خواهدشد.
6 ـ با استفاده از اختیارات بند « ج» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1387 ـ شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در مدت معینی که توسط هیئت عالی واگذاری تعیین می‌گردد، در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شود و طی مدت مذکور اساسنامه شرکت با رعایت قوانین مربوط توسط مراجع ذیربط اصلاح و تدوین خواهد شد.
7 ـ کلیه تعهدات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در قبال کارکنان شاغل و بازنشسته خود (اعم از پرداخت حقوق، مزایای مستمر و غیرمستمر، کسورات قانونی و سایر تعهدات) و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی همچنان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده خواهد بود.
8 ـ همه ساله اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی مورد نیاز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اعمال سیاست‌گذاری، حمایت، هدایت و نظارت مندرج در قانون، پژوهش و آموزش، امور بین‌الملل، توسعه، تعمیر و نگهداری، زیرساختهای ارتباط پستی، هزینه ارائه خدمات پایه پستی و سایر امور هزینه‌ها طبق پیشنهاد آن وزارت در بودجه عمومی سالانه دولت پیش‌بینی و پس از طی مراحل قانونی در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت.
تبصره ـ سهم حوزه‌های نوین فناوریهای پیشرفته و توسعه مناطق روستایی و محروم (در صورت عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری) از محل منابع واگذاری تعیین و به سر جمع اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اضافه می‌شود.
9ـ با واگذاری شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است در صورت لزوم نسبت به بازنگری در سازمان و تشکیلات خود با رعایت قوانین و مقررات و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به‌منظور افزایش تواناییهای خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت اقدام نماید.
10ـ نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه در خصوص امور واگذار شده به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سایر موارد به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) بوده و باید گزارش پیشرفت کار را در فاصله زمانهای مناسب به‌مراجع ذیربط (هیئت عالی واگذاری) و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18545
تاریخ تصویب :
1387/4/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :