جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص شرایط طرح خرید تجهیزات علائم و ارتباطات راه‌آهن محور اصفهان ـ شیراز شماره132597/ت40912کبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت راه و ترابری ـ سازمان حفاظت محیط زیست
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 13/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 11602/11 مورخ 19/6/1387 وزارت راه و ترابری و به استناد جزء (1) بند « ج» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
نظر به تأیید توجیه فنی ـ اقتصادی طرح خرید تجهیزات علائم و ارتباطات راه‌آهن محور اصفهان ـ شیراز، طرح یادشده مشروط به رعایت موارد زیر قابل اجرا می‌باشد:
1ـ حداکثر معادل ارزی مبلغ پنجاه و پنج میلیارد و یکصد و بیست و هفت میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار (55،127،478،000) ریال به عنوان پیش‌پرداخت و میان پرداخت به علاوه معادل ارزی سیصد و دوازده میلیارد و سیصد و هشتاد و نه میلیون و هفتاد هزار (312،389،070،000) ریال تسهیلات به صورت خالص از محل تسهیلات موضوع بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور اختصاص یابد.
2ـ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست اخذ شود.
تسهیلات دریافتی براساس جدول پیوست که تأییدشده به « مهر دفتر هیئت دولت» است، با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازپرداخت شود.
4ـ رعایت مفاد قانون « حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب1375ـ » در اجرای طرح الزامی است.
5 ـ وزارت راه و ترابری موظف است گزارش پیشرفت کار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارائه کند.

زمانبندی بازپرداخت تسهیلات (بیع متقابل)

میزان بازپرداخت سالیانه : نرخ بازگشت سرمایه :
مقدار محصول :
سال اول
سال دوم
سال سوم
.......
.......
.......
.......
.......
جمع کل
معادل ارزی ارزش محصول سالیانه :
سال اول
سال دوم
سال سوم
.......
.......
.......
.......
.......
جمع کل
درصد از مقدار محصول سالیانه :
سال اول
سال دوم
سال سوم
.......
.......
.......
.......
.......
جمع کل

زمانبندی بازپرداخت تسهیلات: (فاینانس)

نرخ سود کارمزد : 6 درصد نرخ بیمه: 1 درصد واحد : یورو

پیش پرداخت :
سال 1387 : 2625118
سال 1388 : ـــــ
سال 1389: ـــــ
سال 1390 : ـــــ
سال 1391: ـــــ
سال 1392: ـــــ
سال 1393 : ـــــ
سال 1394 : ـــــ
سال 1395 : ـــــ
سال 1396 : ـــــ
سال 1397 : ـــــ
سال 1398 : ـــــ
سال 1399 : ـــــ
سال 1400 : ـــــ
جمع کل : 2625118

میان‌پرداخت :
سال 1387 : ـــــ
سال 1388 : 1312559
سال 1389: ـــــ
سال 1390 : ـــــ
سال 1391: ـــــ
سال 1392: ـــــ
سال 1393 : ـــــ
سال 1394 : ـــــ
سال 1395 : ـــــ
سال 1396 : ـــــ
سال 1397 : ـــــ
سال 1398 : ـــــ
سال 1399 : ـــــ
سال 1400 : ـــــ
جمع کل : 1312559

اصل‌تسهیلات :
سال 1387 : ـــــ
سال 1388 : ـــــ
سال 1389: 970152
سال 1390 : 1940305
سال 1391: 1940305
سال 1392: 1940305
سال 1393 : 1940305
سال 1394 : 1940305
سال 1395 : 1940305
سال 1396 : 1940305
سال 1397 : 1940305
سال 1398 : 1940305
سال 1399 : 1940305
سال 1400 : 1940305
جمع کل : 22313505

میزان سود و کارمزد :
سال 1387 : 334703
سال 1388 : 975003
سال 1389: 1222392
سال 1390 : 1105974
سال 1391: 989555
سال 1392: 873137
سال 1393 : 756719
سال 1394 : 640301
سال 1395 : 523882
سال 1396 : 407464
سال 1397 : 291046
سال 1398 : 174627
سال 1399 : 58209
سال 1400 : 334703
جمع کل : 8353012

هزینه بیمه :
سال 1387 : 55784
سال 1388 : 162501
سال 1389: 203732
سال 1390 : 184329
سال 1391: 164926
سال 1392: 145523
سال 1393 : 126120
سال 1394 : 106717
سال 1395 : 87314
سال 1396 : 67911
سال 1397 : 48508
سال 1398 : 29105
سال 1399 : 9702
سال 1400 : 55784
جمع کل : 1392169

سایر هزینه‌ها :
سال 1387 : ـــــ
سال 1388 : ـــــ
سال 1389: ـــــ
سال 1390 : ـــــ
سال 1391: ـــــ
سال 1392: ـــــ
سال 1393 : ـــــ
سال 1394 : ـــــ
سال 1395 : ـــــ
سال 1396 : ـــــ
سال 1397 : ـــــ
سال 1398 : ـــــ
سال 1399 : ـــــ
سال 1400 : ـــــ
جمع کل : ـــــ

جمع بازپرداخت :
سال 1387 : 3015605
سال 1388 : 3420215
سال 1389: 3266429
سال 1390 : 3230608
سال 1391: 3094786
سال 1392: 2958965
سال 1393 : 2823144
سال 1394 : 2687322
سال 1395 : 2551501
سال 1396 : 2415679
سال 1397 : 2231351
سال 1398 : 2114932
سال 1399 : 1998514
سال 1400 : 3015605
جمع کل : 35909050

نسبت بازپرداخت به درآمد (درصد) :
سال 1387 : 5/7
سال 1388 : 7
سال 1389: 6/6
سال 1390 : 2/6
سال 1391: 8/5
سال 1392: 4/5
سال 1393 : 5
سال 1394 : 7/4
سال 1395 : 2/4
سال 1396 : 9/3
سال 1397 : 6/3
سال 1398 : 5/7
سال 1399 : 7
سال 1400 : 6/6
جمع کل : ـــــ


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18545
تاریخ تصویب :
1387/7/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت راه وترابری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :