جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

رأی شماره 488 ، 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به استحقاق کارمند مستعفی به دریافت حقوق و مزایای ایام مرخصی استفاده نشده شماره هـ/87/485، 486تاریخ: 28/7/1387
شماره دادنامه: 488، 489
کلاسه پرونده: 87/486، 485
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مدیرکل کارگزینی قضات ـ مشاور معاون اداری و مالی قوه قضائیه.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 23 و 25 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه 23 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1836 موضوع شکایت آقای فرزاد شهرستانی به طرفیت اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی به مدت یکصد و بیست روز به شرح متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 2024 مورخ 8/11/1386 چنین رأی صادر نموده است، طرف شکایت طی لایحه جوابیه اعلام نموده شاکی به استناد ماده 64 قانون استخدام کشوری از خدمت استعفاء داده و حکم کارگزینی استعفاء در تاریخ 1/4/1384 صادر گردیده و وفق قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی موضوع پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده به کارمندان مستعفی در مورد دستگاه‎های دولتی ساکت است تقاضای رد شکایت را دارد، علیهذا با عنایت به ‌اینکه مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی در زمان اشتغال و به میزان کارکرد به وی تعلق می‎گیرد و عدم استحقاق مستخدم از مرخصی ذخیره که جزء حق مکتسبه مشارالیه می‎باشد و به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده نسبت به کارکنان بازنشسته و متوفی می‎باشد با استفاده از وحدت ملاک از ماده مذکور و با قطع رابطه استخدامی مستخدم با دستگاه متبوع حقوق ومزایای ایام مرخصی ذخیره قابل پرداخت می‎باشد. علیهذا با توجه به مراتب مذکور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه 25 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/148 موضوع شکایت آقای محمدعلی نیلی احمدآبادی به‌طرفیت مدیرکل کارگزینی قضات قوه قضائیه به خواسته، الزام به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی به مدت 3 ماه به شرح دادنامه شماره 1455 مورخ 12/8/1386 چنین رأی صادر نموده است، شاکی به موجب حکم مورخ 5/9/1374 از خدمت استعفاء نموده است و وفق تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی و دستگاههای دولتی مطالبه ایام مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده مستخدم رسمی را مشروط به تقاضای بازنشستگی نموده و در خصوص مستخدم مستعفی، قانون ساکت است، تقاضای رد شکایت را دارد. با توجه به اینکه مرخصی استحقاقی مستخدم رسمی در زمان اشتغال و به میزان کارکرد به وی تعلق می‎گیرد و عدم استفاده مستخدم از مرخصی مذکور که جزء حقوق مکتسبه وی می‎باشد موجبی برای عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی به مشارالیه نمی‎باشد و مدلول تبصره ذیل ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مشعر بر پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی‎های استحقاقی استفاده نشده نسبت به کارکنان بازنشسته و متوفی می‎باشد، شعبه 25 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان با وارد تشخیص دادن شکایت شاکی مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود و اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می‎نماید. ج ـ شعبه 25 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/330 موضوع شکایت آقای محمد دولتخواه به طرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایا و کارانه‎های مربوط به پایان سال 1379 و 3 ماه و 10 روز ایام مرخصی استحقاقی به شرح دادنامه شماره 810 مورخ 29/3/1387 چنین رأی صادر نموده است، شاکی از خدمت در دادگستری استعفاء داده است و مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات استخدامی در خصوص پرداخت فوق‎العاده‎های مربوط و مرخصی استحقاقی استفاده نشده مستخدمین رسمی مستعفی از خدمت، حکمی پیش‎بینی نگردیده است و قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‎های دولتی فقط ناظر به مستخدمین بازنشسته، از کارافتاده و فوت شده می‎باشد و به کارکنان مستعفی شمول ندارد. لذا از این حیث تخلفی از مقررات از سوی مشتکی‎عنه ملحوظ نمی‎باشد و شکایت شاکی غیر وارد تشخیص و رد می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حـضور رؤسا و مستشاران و دادرسـان علی‎الـبدل شعـب دیوان تشکـیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه‌شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 47 قانون استخدام کشوری استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق‎العاده‎های مربوط حق مسلم مستخدم رسمی شناخته شده که در صورت عدم امکان استفاده از مرخصی سالانه و ذخیره شدن آن بر اساس مقررات مربوط ذیحق بـه دریافت حقوق و فوق‎العاده‎های آن است. نظر به اینکه حکم مقرر در تبصره مـاده 3 قانـون تعدیـل نیروی انسـانی مصوب 1366 موضوع تایید استحقاق مشمولین آن تبصره به دریافت حقوق و فوق‎العاده‎های ایام مرخصی ذخیره شده نافی حق مکتسب قانونی مستخدم رسمی در این زمینه در حالت استعفاء از خدمت دولت نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره 2024 مورخ 8/12/1386 و شعبه بیست و سوم دیوان و شماره 1455 مورخ 12/8/1386 شعبه بیست و پنجم دیوان که مبین این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعبه دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18546
تاریخ تصویب :
1387/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
اداره كل كارگزینی كاركنان اداری قوه قضائیه
موضوع :