جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

رأی شماره 484 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیته استانی در مورد تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور شماره هـ/87/483تاریخ: 28/7/1387
شماره دادنامه: 484
کلاسه پرونده: 87/483
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ابراهیم جیریائی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه 19 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/122 موضوع شکـایت آقای ابراهـیم جیریائی به طـرفیت شورای عالی حفـاظت فنـی وزارت کـار و اموراجتماعی تهران، به خواسته تقاضای احقاق حق و نقض نظریه شورای عالی طرف شکایت و بررسی مجدد طبق مدارک پیوست به شرح دادنامه شماره 4758 مورخ 12/12/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تشخیص سخت و زیان آور، امری فنی و تخصصی است که قانون آن را به عهده کمیته استانی موضوع ماده 8 آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 واگذار شده است و کمیته مذکور کار شاکی را سخت و زیان آور مورد تایید قرار نداده است، علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‎شود. ب‌ـ شعبه 20 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/3084 موضوع شکایت آقای عزیزاله براتی به طرفیت کمیته استانی اداره کار استان مرکزی به خواسته احقاق حق و نقض رأی کمیته استانی و الزام به بررسی مجدد شغل وی به عنوان سخت و زیان‌آور به شرح دادنامه شماره 82 مورخ 20/1/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به اسناد و مدارک ضمیمه دادخواست و توجه به مفاد گزارش شرکت ماشین سازی و منضم به لایحه دفاعیه ارسالی خوانده که ثبات شغـلی وی را به عنوان نسـوزکار اعلام نموده و تعبیر واژه‎هایی نظیر بناء و نسوزکار با توجه به کاربرد آن در زمان خاص خود تغییری در وضعیت شغل شاکی به عنوان سخت و زیان‌آور فراهم ننموده است. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به ‌بررسی مجدد شکایت وی و اقدام به مبنای گزارش مذکور شرکت ماشین سازی اراک صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 8 آیین‎نامه اجرائی بند 5 جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبـصره 2 الحاقی مـاده 76 قـانون اصلاح مـواد 72 و 77 و تبـصره مـاده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق 2 تبصره به ماده 76 مصوب 1371 ـ1380 تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به عهده کمیته استانی هر استان محول شده است. نظر به ضرورت بررسی ماهیت و کیفیت شغل شاکیان فارغ از عناوین مختلف آن از قبیل بنا و نسوزکار از حیث انطباق یا عدم انطباق آن با مشاغل سخت و زیان آور به تشخیص مرجع ذیصلاح، دادنامه قطعی شماره 82 مورخ 20/1/1387 شعبه بیستم دیوان در حد ضرورت بررسی مجدد شغل شاکی با توجه به کیفیت و ماهیت شغل و شرایط محیط کار و گزارش محل خدمت نامبرده صحیح و موافق اصول و موازین قانونـی است. این رأی به استناد بند 2 مـاده 19 و ماده 43 قانون دیـوان عدالـت اداری بـرای شعـب دیوان و سایـر مراجع اداری ذیربط در مـوارد مـشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18546
تاریخ تصویب :
1387/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :