جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

رأی شماره 483 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از تصمیمات متخذه در هیأت مقرر در ماده 2 شماره هـ/87/482آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی....

تاریخ: 28/7/1387
شماره دادنامه: 483
کلاسه پرونده: 87/482
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 25 و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه 25 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1666 موضوع شکایت آقای علیرضا شکفته به طرفیت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه‌قضائیه به خواسته اعتراض به رد صلاحیت وی جهت دریافت پروانه وکالت به شرح دادنامه شماره 1236 مورخ 28/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، طبق ماده 2 آیین‎نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تصمیمات هیأت اجرائی از جمله درمورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی داوطلبان قطعی و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمی‎باشد بر این پایه با وصف اعتبار آیین‎نامه مزبور و عدم ابطال آن از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در وضعیت موجود قابلیت طرح در شعبه دیوان را ندارد و رد می‎گردد. ب ـ شعبه 18 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2154 موضوع شکایت آقای حسن عطایی به طرفیت هیأت اجرایی مشاوران حقوق و وکالت قوه‌قضائیه به خواسته ابطال تصمیم هیأت اجرایی مشاوران حقوقی و وکالت مبنی بر رد صلاحیت و صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت به شرح دادنامه شماره 2396 مورخ 2/12/1384 چنین رأی صادر نموده است، حسب نظریه تفسیری شورای نگهبان و اصل 173 قانون اساسی فقط دستورالعمل‌ها و بخشنامه‎های ریاست محترم قوه قضائیه قابلیت رسیدگی در دیوان نداشته و این موضوع تسری به سایر واحدهای قوه قضائیه نداشته علیهذا قرار رد ایراد مطروحه صادر و اعلام می‎گردد. در مورد شکایت شاکی نظر به اینکه اولاً حسب آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات شاکی پذیرفته شده آزمون مشاوره حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بوده و بازنشسته دادگستری بوده ثانیاً حسب مدارک تقدیمی سابقه سوء کیفری نداشته و نتیجه آزمایشات تست اعتیاد وی منفی بوده و ثالثاً حسب دانشنامه پایان تحصیلات دوره کارشناسی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق قضائی بوده رابعاً حسب گواهی امور اداری دادگستری استان اردبیل از نحوه خدمت وی اعلام رضایت گردیـده خـامساً حسب گواهی‎های قضات محاکم عمومی اردبیل نیز از نحوه عملکرد شاکی اعلام رضایت گردیده سادساً شاکی دارای کلیه شرایط مندرج در ماده 3 آیین‎نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم بوده و بازنشسته دادگستری بوده است. سابعاً، دستگاه طرف شکایت هیچگونه استدلالی در مورد عدم صلاحیت شاکی جهت اخذ پروانه ننموده و ادله‎ای اعلام و ارسال نکرده است، علیهذا حکم به ورود شکایت و الزام مرکز امور مشاوران طرف شکایت به صدور پروانه مشاوره حقوقی و وکالت پایه 2 برای شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه 12 تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/291 موضوع تجدیدنظر خواهی (مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه) نسبت به دادنامه شماره 2396 مورخ 2/12/1384 به شرح دادنامه شماره 644 مورخ 5/4/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به شرح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف مندرج در این ماده به قوه قضائیه اجازه داده است تا نسبت به تایید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجـوز تأسیس مؤسسات مشاور حقـوقی به موجب آیین‎نامه‎ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‎رسد اقدام نماید و تشخیص صلاحیت افراد داوطلب و صدور مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت و کارشناسی و تعیین حوزه‎های قضائی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‎های مشاوره حقوقی و وکالت پایه یک و دو و پروانه کارشناسی و تایید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز به هیأت مقرر در ماده 2 آیین‎نامه اجرائی قانون مذکور محول شده که تصمیم و رأی اکثریت اعضاء هیأت مزبور در امور فوق‎الذکر واجد ماهـیت اداری است که به حکـم ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد بنابراین دادنامه شماره 2396 مورخ 2/12/1384 شعبه هجده بدوی دیوان که به موجب دادنامه شماره 644 مورخ 5/4/1385 شعبه دوازدهم تجدیدنظر دیوان تایید شده و قطعیت یافته در حدی که متضمن اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل شکایات است صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در مـوارد مـشابه لازم‎الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18546
تاریخ تصویب :
1387/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :