جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نرخ تعرفه‌های عرضه خدمات فضایی به شرح جداول پیوست شماره138296/ت41150هـوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 21100/1 مورخ 27/7/1387 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (16) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تصویب نمود:
نرخ تعرفه‌های عرضه خدمات فضایی به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشند، تعیین می‌گردد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

1ـ تصاویر رقومی ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی متوسط و بالا

ردیف: 1*
نوع اطلاعات: MSS
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 185٭185
قیمت کل فریم (ریال): 50.000
قیمت سال 1386 (ریال): 180.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 2*
نوع اطلاعات: 87.92 TM-MSS
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 185٭185
قیمت کل فریم (ریال): 200.000
قیمت سال 1386 (ریال): 1.000.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 3*
نوع اطلاعات: 98 TM-MSS
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 185٭185
قیمت کل فریم (ریال): 500.000
قیمت سال 1386 (ریال): 2.000.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 4*
نوع اطلاعات: ETM+
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 185٭185
قیمت کل فریم (ریال): 1.000.000
قیمت سال 1386 (ریال): 3.000.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 5*
نوع اطلاعات: IRS-PAN
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 70 ٭70
قیمت کل فریم (ریال): 720.000
قیمت سال 1386 (ریال): 1.800.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 6*
نوع اطلاعات: IRS-LISS
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 140٭140
قیمت کل فریم (ریال): 320.000
قیمت سال 1386 (ریال): 800.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 7*
نوع اطلاعات: IRS-WIFS
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 800 ٭800
قیمت کل فریم (ریال): 160.000
قیمت سال 1386 (ریال): 400.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 8
نوع اطلاعات: IRS-PAN
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 70 ٭70
قیمت کل فریم (ریال): 1.800.000
قیمت سال 1386 (ریال): 1.800.000
ملاحظات: جدید
ردیف: 9
نوع اطلاعات: IRS-LISS
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 140٭140
قیمت کل فریم (ریال): 800.000
قیمت سال 1386 (ریال): 800.000
ملاحظات: جدید
ردیف: 10
نوع اطلاعات: IRS-WIFS
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 800 ٭800
قیمت کل فریم (ریال): 400.000
قیمت سال 1386 (ریال): 400.000
ملاحظات: جدید
ردیف: 11*
نوع اطلاعات: (97ـ86) SOPT-PAN
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 60 ٭60
قیمت کل فریم (ریال): 100.000
قیمت سال 1386 (ریال): 400.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 12*
نوع اطلاعات: (2000ـ 98) SOPT-PAN
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 60 ٭60
قیمت کل فریم (ریال): 400.000
قیمت سال 1386 (ریال): 1.200.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 13*
نوع اطلاعات: (2000ـ 98) SOPT-XS
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 60 ٭60
قیمت کل فریم (ریال): 300.000
قیمت سال 1386 (ریال): 900.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 14*
نوع اطلاعات:(SPOT(STEREO
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 60 ٭60
قیمت کل فریم (ریال): 700.000
قیمت سال 1386 (ریال): 2.000.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 15*
نوع اطلاعات: RADARSAT-fine
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 50 ٭50
قیمت کل فریم (ریال): 120.000
قیمت سال 1386 (ریال): 900.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 16*
نوع اطلاعات: RADARSAT-std
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 100 ٭100
قیمت کل فریم (ریال): 90.000
قیمت سال 1386 (ریال): 500.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 17*
نوع اطلاعات: RADARSAT-ssnb
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 300 ٭300
قیمت کل فریم (ریال): 90.000
قیمت سال 1386 (ریال): 700.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 18*
نوع اطلاعات: IKONOS-PAN
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 13 ٭11
قیمت کل فریم (ریال): 10.000.000
قیمت سال 1386 (ریال): 25.000.000
ملاحظات: آرشیوی
ردیف: 19*
نوع اطلاعات: TERRA-ASTER
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 60 ٭60
قیمت کل فریم (ریال): 300.000
قیمت سال 1386 (ریال): 600.000
ملاحظات: آرشیوی

2ـ تصاویر رقومی ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی پایین

NOAA/AVHRR

ردیف: 1
دوره زمانی: هفتگی
تعداد گذر: حداقل6
قیمت هر گذر (ریال): 50،000
قیمت سال 1386 (ریال): 50،000
ردیف: 2
دوره زمانی: ماهانه
تعداد گذر: حداقل25
قیمت هر گذر (ریال): 40.000
قیمت سال 1386 (ریال): 40.000
ردیف: 3
دوره زمانی: فصلی
تعداد گذر: حداقل80
قیمت هر گذر (ریال): 31.250
قیمت سال 1386 (ریال): 31.250
ردیف: 4
دوره زمانی: 6 ماهه
تعداد گذر: حداقل150
قیمت هر گذر (ریال): 23.500
قیمت سال 1386 (ریال): 23.500
ردیف: 5
دوره زمانی: سالانه
تعداد گذر: حداقل300
قیمت هر گذر (ریال): 16.500
قیمت سال 1386 (ریال): 16.500

TERRA/MODIS

ردیف: 1
تعداد گذر: 1 الی 4
قیمت هر گذر (ریال): 250.000
قیمت سال 1386 (ریال): 250.000
ردیف: 2
تعداد گذر: 5 الی 9
قیمت هر گذر (ریال): 200.000
قیمت سال 1386 (ریال): 200.000
ردیف: 3
تعداد گذر: 10 الی 24
قیمت هر گذر (ریال): 170.000
قیمت سال 1386 (ریال): 170.000
ردیف: 4
تعداد گذر: 25 الی 49
قیمت هر گذر (ریال): 150.000
قیمت سال 1386 (ریال): 150.000
ردیف: 5
تعداد گذر: 50 و بیشتر
قیمت هر گذر (ریال): 120.000
قیمت سال 1386 (ریال): 120.000
توضیح اینکه اطلاعات NOAA/AVHRR تا دو گذر رایگان است.

3ـ تصاویر ماهواره‌ای روی کاغذ گلاسه و لمینیت

ردیف: 1*
نوع اطلاعات: TM-MSS
مقیاس: 1:1000000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 185٭185
قیمت کل فریم (ریال)٭: 75.000
قیمت سال 1386 (ریال): 140.000
ردیف: 2*
نوع اطلاعات: TM-MSS
مقیاس: 1:500000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 185٭185
قیمت کل فریم (ریال)٭: 160.000
قیمت سال 1386 (ریال): 595.000
ردیف: 3*
نوع اطلاعات: TM-MSS
مقیاس: 1:250000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 185٭185
قیمت کل فریم (ریال)٭: 310.000
قیمت سال 1386 (ریال): 1.155.000
ردیف: 4*
نوع اطلاعات: ETM+
مقیاس: 1:100000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 185٭185
قیمت کل فریم (ریال)٭: 1.480.000
قیمت سال 1386 (ریال): 3.360.000
ملاحظات: 4 قطعه
ردیف: 5*
نوع اطلاعات: ETM+
مقیاس: 1:50000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 185٭185
قیمت کل فریم (ریال)٭: 5.950.000
قیمت سال 1386 (ریال): 19.040.000
ملاحظات: 16 قطعه
ردیف: 6*
نوع اطلاعات: IRS-PAN
مقیاس: 1:100000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 70 ٭70
قیمت کل فریم (ریال)٭: 250.000
قیمت سال 1386 (ریال):1.155.000
ردیف: 7*
نوع اطلاعات: IRS-LISS
مقیاس: 1:100000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 140٭140
قیمت کل فریم (ریال)٭: 1.000.000
قیمت سال 1386 (ریال): 1.050.000
ملاحظات: 4 قطعه
ردیف: 8*
نوع اطلاعات: IRS-PAN
مقیاس: 1:50000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 70 ٭70
قیمت کل فریم (ریال)٭: 1.000.000
قیمت سال 1386 (ریال): 4.000.000
ملاحظات: 4 قطعه
ردیف: 9*
نوع اطلاعات: IRS-LISS
مقیاس: 1:50000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 140٭140
قیمت کل فریم (ریال)٭: 4.000.000
قیمت سال 1386 (ریال): 5.600.000
ملاحظات: 16 قطعه
ردیف: 10*
نوع اطلاعات: IRS-PAN
مقیاس: 1:25000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 70 ٭70
قیمت کل فریم (ریال)٭: 4.000.000
قیمت سال 1386 (ریال): 16.000.000
ملاحظات: 16 قطعه
ردیف: 11*
نوع اطلاعات: SOPT-PAN,XS
مقیاس: 1:100000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 60 ٭60
قیمت کل فریم (ریال)٭: 210.000
قیمت سال 1386 (ریال): 1.050.000
ردیف: 12*
نوع اطلاعات: SOPT-PAN,XS
مقیاس: 1:50000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 60 ٭60
قیمت کل فریم (ریال)٭: 480.000
قیمت سال 1386 (ریال): 1.190.000
ردیف: 13*
نوع اطلاعات: IKONOS-PAN
مقیاس: 1:50000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 13 ٭11
قیمت کل فریم (ریال)٭: 420.000
قیمت سال 1386 (ریال): 500.000
ردیف: 14*
نوع اطلاعات: IKONOS-PAN
مقیاس: 1:25000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 13 ٭11
قیمت کل فریم (ریال)٭: 420.000
قیمت سال 1386 (ریال): 1.000.000
ردیف: 15*
نوع اطلاعات: IKONOS-PAN
مقیاس: 1:10000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 13 ٭11
قیمت کل فریم (ریال)٭: 420.000
قیمت سال 1386 (ریال): 1.700.000
ردیف: 16*
نوع اطلاعات: IKONOS-PAN
مقیاس: 1:5000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 13 ٭11
قیمت کل فریم (ریال)٭: 1.680.000
قیمت سال 1386 (ریال): ـ ـ ـ
ملاحظات: 4 قطعه
ردیف: 17*
نوع اطلاعات: TERRA-ASTER
مقیاس: 1:100000
ابعاد پوشش تصویر (کیلومتر): 60 ٭60
قیمت کل فریم (ریال)٭: 250.000
قیمت سال 1386 (ریال): 1.050.000
ردیف: 18*
نوع اطلاعات: TERRA-ASTER
مقیاس: 1:50000 60 ٭60
قیمت کل فریم (ریال)٭: 1.000.000
قیمت سال 1386 (ریال): 1.190.000
ملاحظات: 4 قطعه
٭توضیح اینکه مبلغ 30 درصد قیمت تصویر رقومی به هزینه پلات افزوده می‌گردد.

4ـ محصولات موجود در آرشیو ملی

ردیف: 1*
نام محصول: اطلاعات لایه‌های عوارض زمین
مقیاس: 1:25000
نوع داده: وکتور
قیمت یک شیت (ریال): 100.000
قیمت سال1386 (ریال): 200.000
ردیف: 2*
نام محصول: لایه‌های اطلاعاتی عوارض زمین
مقیاس: 1:250000
نوع داده: وکتور
قیمت یک شیت (ریال): 100.000
قیمت سال1386 (ریال): 2.000.000
ردیف: 3*
نام محصول: مدل ارتفاعی رقومی (DEM)
مقیاس: 1:250000
نوع داده: رستر
قیمت یک شیت (ریال): 400.000
قیمت سال1386 (ریال): 500.000
ردیف: 4*
نام محصول: مدل ارتفاعی رقومی (DEM)
مقیاس: 1:25000
نوع داده: رستر
قیمت یک شیت (ریال): 400.000
قیمت سال1386 (ریال): 500.000
ردیف: 5*
نام محصول: مدل رقومی سطح زمین (DSM)
مقیاس: 1:25000
نوع داده: رستر
قیمت یک شیت (ریال): 700.000
قیمت سال1386 (ریال): 1.000.000
ردیف: 6*
نام محصول: کلاس‌های پوششی زمین
Morphology/Landuse) Clutter)
مقیاس: 1:250000
نوع داده: رستر
قیمت یک شیت (ریال): 100.000
قیمت سال1386 (ریال): 350.000
ردیف: 7*
نام محصول: کلاس‌های پوششی زمین Morphology/Landuse) Clutter)
مقیاس: 1:25000
نوع داده: وکتور
قیمت یک شیت (ریال): 100.000
قیمت سال1386 (ریال): 350.000
ردیف: 8*
نام محصول: موزاییک DEM ایران
مقیاس: 1:250000
نوع داده: رستر
قیمت یک شیت (ریال): 120.000.000
قیمت سال1386 (ریال): 140.000.000
ردیف: 9*
نام محصول: موزاییک DEM ایران و خارج از ایران تا شعاع 400 کیلومتر
مقیاس: 1:250000
نوع داده: رستر
قیمت یک شیت (ریال): 160.000.000
قیمت سال1386 (ریال): 180.000.000
ردیف: 10
نام محصول: نقشه تصویری (Image-map)
مقیاس: 1:50000
نوع داده: ر ـ و
قیمت یک شیت (ریال): 500.000
قیمت سال1386 (ریال): ـــــ

5 ـ خدمات پایانه‌های ماهواره‌ای

پایانه VASAT

ردیف: 1*
(Kbps) پهنای باندحامل: 128
اجاره ماهیانه(دلار): 322
هزینه ماهانه استقرار پایانه (دلار): 4000
هزینه ماهانه در سال 1386: 5000
ردیف: 2*
(Kbps) پهنای باندحامل: 256
اجاره ماهیانه(دلار): 645
هزینه ماهانه استقرار پایانه (دلار): 4000
هزینه ماهانه در سال 1386: 5000
ردیف: 3*
(Kbps) پهنای باندحامل: 512
اجاره ماهیانه(دلار): 1290
هزینه ماهانه استقرار پایانه (دلار): 4000
هزینه ماهانه در سال 1386: 5000
ردیف: 4*
(Kbps) پهنای باندحامل: 768
اجاره ماهیانه(دلار): 1935
هزینه ماهانه استقرار پایانه (دلار): 4000
هزینه ماهانه در سال 1386: 5000
ردیف: 5*
(Kbps) پهنای باندحامل: 1024
اجاره ماهیانه(دلار): 2580
هزینه ماهانه استقرار پایانه (دلار): 4000
هزینه ماهانه در سال 1386: 5000

ـ پایانه Inmarsat*

ردیف: 1
نوع پایانه: D/D+
راه‌اندازی**(دلار): 120
راه‌اندازی مجدد (دلار): 120
حق بهره‌برداری*** (دلار): 25
سپرده*** (ریال): 4.000.000
ردیف: 2
نوع پایانه: C,mini-C
راه‌اندازی**(دلار): 120
راه‌اندازی مجدد (دلار): 120
حق بهره‌برداری*** (دلار): 40
سپرده*** (ریال): 4.000.000
ردیف: 3
نوع پایانه: A,B,M,mini-M
راه‌اندازی**(دلار): 120
راه‌اندازی مجدد (دلار): 120
حق بهره‌برداری*** (دلار): 100
سپرده*** (ریال): 4.000.000
ردیف: 4
نوع پایانه: GAN,Fleet,Swift
راه‌اندازی**(دلار): 120
راه‌اندازی مجدد (دلار): 120
حق بهره‌برداری*** (دلار): 120
سپرده*** (ریال): 4.000.000
ردیف: 5
نوع پایانه: RBGAN
راه‌اندازی**(دلار): 120
راه‌اندازی مجدد (دلار): 120
حق بهره‌برداری*** (دلار): 150
سپرده*** (ریال): 4.000.000
ردیف: 6
نوع پایانه: BGAN
راه‌اندازی**(دلار): 120
راه‌اندازی مجدد (دلار): 120
حق بهره‌برداری*** (دلار): 200
سپرده*** (ریال): 4.000.000

* تعرفه‌های این بخش نسبت به سال 1386 هیچگونه تغییری نکرده است.
** راه‌اندازی پایانه‌ها توسط سازمان فضایی ایران و یا شرکتهایی که مجوز فعالیت در زمینه ارائه خدمات زمینی اینمارست از این سازمان را اخذ خواهندکرد، انجام می‌شود.
*** این تعرفه برای افراد ایرانی یک بار و برای افراد خارجی که همراه با پایانه اینمارست به ایران سفر می‌کنند به ازای هر بار ورود اخذ می‌شود.
**** سپرده در صورتیکه کارگزار مالی سازمان باشد، اخذ می‌شود. میزان سپرده دریافتی از بخش خصوصی 8.000.000 ریال می‌باشد. در ضمن تا سقف 30% هزینه کارکرد ماهانه به عنوان حق‌الزحمه کارگزاری دریافت می‌شود.


6 ـ انواع اطلاعات و محصولات با ارزش افزوده سنجش از دور (خدمات جدید در سال 1387 حسب درخواست)

جدول ...

7ـ دوره‌های آموزشی تخصصی

ردیف: 1
نوع دوره آموزشی: سنجش از دور (RS)
قیمت (ریال): 1.000.000
قیمت سال 1386: 1.000.000
مدت: یک هفته
ملاحظات: مقدماتی
ردیف: 2
نوع دوره آموزشی: سنجش از دور (RS)
قیمت (ریال): 1.500.000
قیمت سال 1386: 1.500.000
مدت: دو هفته
ملاحظات: پیشرفته
ردیف: 3
نوع دوره آموزشی: اصول و مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
قیمت (ریال): 1.000.000
قیمت سال 1386: ـ ـ ـ ـ
مدت: یک هفته
ملاحظات: دوره جدید
ردیف: 4
نوع دوره آموزشی: نرم افزار Arc Gls
قیمت (ریال): 1.500.000
قیمت سال 1386: ـ ـ ـ ـ
مدت: دو هفته
ملاحظات: مقدماتی و پیشرفته
ردیف: 5
نوع دوره آموزشی: اصول و مبانی و کاربردهای GPS
قیمت (ریال): 1.000.000
قیمت سال 1386: ـ ـ ـ ـ
مدت: یک هفته
ملاحظات: دوره جدید
ردیف: 6
نوع دوره آموزشی: مخابرات ماهواره‌ای با تأکید بر سیستم‌های زمینی
قیمت (ریال): 1.000.000
قیمت سال 1386: ـ ـ ـ ـ
مدت: یک هفته
ملاحظات: دوره جدید
ردیف: 7
نوع دوره آموزشی: اصول طراحی ماهواره‌های مخابراتی
قیمت (ریال): 1.500.000
قیمت سال 1386: ـ ـ ـ ـ
مدت: دو هفته
ملاحظات: دوره جدید

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18551
تاریخ تصویب :
1387/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :