جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق وزیردفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترکیب کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک و وزیراطلاعات به ترکیب کمیسیون فرهنگی شماره 141626/ت40469هـوزارت اطلاعات ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ دفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/8/1387 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ترکیب کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و وزیر اطلاعات به ترکیب کمیسیون فرهنگی اضافه می‌شوند.
2ـ عبارت زیر به عنوان تبصره(5) به ماده(12) تصویب‌نامه شماره 111438/ت882 مورخ 3/10/1368 و اصلاحات بعدی الحاق می‌گردد.
« تبصره 5 ـ چهارجلسه غیبت غیرموجه وزیران در جلسات هریک از کمیسیونهای هیئت وزیران موجب حذف عضویتشان از کمیسیون مربوط خواهدبود.»


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18553
تاریخ تصویب :
1387/8/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :