جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص برگزاری گردهمایی بین‌المللی پیاده‎سازی استانداردهای بین‌المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکیWFME در برنامه آموزشی پزشکی عمومی شماره142388/ت40634کوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 15/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 186922 مورخ 24/5/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب1370ـ و با رعایت جز (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری گردهمایی بین‌المللی پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی WFME در برنامه آموزشی پزشکی عمومی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا سقف هزینه دویست و پنجاه میلیون (250،000،000) ریال از محل اعتبارات ریالی وزارت مذکور مجاز است.
وزارت یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
این تصـویب‌نامه در تاریـخ 11/8/1387 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18555
تاریخ تصویب :
1387/8/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :