جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص برگزاری سومین گردهمایی بین‌المللی تکنولوژی مولکولی و مرگ سلولی شماره 143756/ت40886کوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزیران عضو کمیسیون فرهنگی در جلسه مورخ 29/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 221064 مورخ 20/6/1387 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب1370ـ و با رعایت جزء (الف) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158807/ت38858هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ برگزاری سومین گردهمایی بین‌المللی تکنولوژی مولکولی و مرگ سلولی توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی تا سقف هزینه دویست و پنجاه میلیون (250،000،000) ریال از محل اعتبارات ریالی دانشگاه مذکور مجاز است.
2ـ دانشگاه یادشده می‌تواند از کمکها و هدایای داوطلبانه اشخاص حقیقی و حقوقی که برای این امر اختصاص یافته است، در چارچوب قوانین و مقررات استفاده نماید.
3ـ هزینه‌های مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‌شود.
این تـصویب‌نامه در تـاریخ 14/8/1387 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18557
تاریخ تصویب :
1387/8/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :