جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان ایلام شماره 145145/ت342هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 91494/42/4/1 مورخ 16/7/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ تصویب نمود:
تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر در استان ایلام انجام می‌شود:
الف ـ شهر ارکواز مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأییدشده است، از دهستان گچی بخش ملکشاهی شهرستان مهران منتزع و به دهستان چمزی همین بخش ملحق می‌گردد.
ب ـ دهستان کبیرکوه به مرکزیت روستای قلعه جوق شامل روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأییدشده است، در تابعیت بخش ملکشاهی شهرستان مهران ایجاد و تأسیس می‌گردد.
1ـ گل گل علیا 2ـ گل گل سفلی 3ـ بهرام‌آباد 4ـ باولگ 5 ـ قلعه جوق 6 ـ بوستانه 7 ـ شیرین‌آباد گچان.
ج ـ بخش گچی به مرکزیت روستای مهر از ترکیب دهستانهای گچی و کبیرکوه در تابعیت شهرستان مهران ایجاد و تأسیس می‌گردد.
د ـ شهرستان ملکشاهی به مرکزیت شهر ارکواز از ترکیب بخشهای زیر در تابعیت استان ایلام ایجاد و تأسیس می‌گردد.
1ـ بخش مرکزی شامل دهستانهای شوهان و چمزی.
2ـ بخش گچی شامل دهستانهای گچی و کبیرکوه و شهر دلگشا.
هـ ـ با تصویب محدوده دهستان مندرج در بند (الف) چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در بند یادشده و در نقشه پیوست در محدوده آن ملاحظه گردد و یا در آینده در محدوده آن به وجود آید در تابعیت دهستان مربوط خواهدبود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18557
تاریخ تصویب :
1387/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :