جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی، درمانی و بهداشتی در بخش غیردولتی دامپزشکی شماره 142399/ت 40763کوزارت جهاد کشاورزی
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 24/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 19795/020 مورخ13/6/1387 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (17) آیین‌نامه اجرایی ماده (10) قانون سازمـان دامپـزشکی کشـور ـ مصـوب 1373 ـ موضوع تصـویب‌نامه شـماره 70201/ت388هـ مورخ 20/10/1373 و با رعایت تصویب‌نامه شماره 29534/ت19755هـ مورخ 7/5/1377 تصویب نمودند:
تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی، درمانی و بهداشتی در بخش غیردولتی دامپزشکی به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران است، تعیین می‌گردد.
این تصویـب‌نامه در تاریـخ 11/8/1387 به تأیـید مقام محـترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی، درمانی و بهداشتی
در بخش غیردولتی دامپزشکی

خدمات درمانی دامپزشکی« نشخوارکنندگان کوچک» ـ داخل درمانگاه
ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
1 معاینه و نسخه‌نویسی 1 رأس 28000
2 جراحی کوچک (آبسه و پارگی) 86000
3 جراحی بزرگ 184000
4 درمان سخت‌زائی 123000
5 اصلاح پرولاپس رحم و واژن 114000
6 کالبدگشائی کامل لاشه 93000

خدمات درمانی دامپزشکی« نشخوار کنندگان کوچک» ـ خارج درمانگاه
ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
7 معاینه و نسخه‌نویسی (گله) 197000
8 جراحی کوچک (آبسه و پارگی) 224000
9 جراحی بزرگ 317000
10 درمان سخت‌زائی 258000
11 اصلاح پرولاپس رحم و واژن 250000
12 کالبدگشائی کامل لاشه 230000

خدمات درمانی دامپزشکی « نشخوارکنندگان بزرگ» ـ داخل درمانگاه
ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
1 معاینه و نسخه‌نویسی 1 رأس 41000
2 جراحی کوچک (آبسه‌ها) 148000
3 سزارین 389000
4 تشخیص آبستنی 31000
5 درمان سخت‌زائی 246000
6 آمبریوتومی 312000
7 اصلاح پرولاپس واژن 185000
8 اصلاح پرولاپس رحم 261000
9 کالبدگشائی 227000
10 درمان نازائی 63000
11 تزریق داخل رحمی 53000
12 تلقیح مصنوعی 49000
13 تزریق عضلانی و زیرجلدی (هر تزریق) 4600
14 تزریق وریدی 6900
15 تزریق سرم و دارو با حجم زیاد برای اولین ‌بار 32000
16 تزریق سرم و دارو برای نوبت بعدی 25000
17 هزینه بستری‌کردن هررأس گاو دریک شبانه‌روز 212000
18 عکس‌برداری و نتیجه هر قطع عکس کوچک 81000
19 عکس‌برداری و نتیجه هر قطع عکس بزرگ 99000
20 جراحی و بخیه زخم 144000
21 جراحی قطع دم 155000
22 جراحی قطع انگشت 199000
23 جراحی سر پستانک 178000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نرخ تعرفه‌های خارج از درمانگاه فقط برای راس اول محاسبه می‌گردد و برای دام‌های بعدی تعرفه داخل درمانگاه اخذ می‌گردد.
* دارو، سرم و کلیه هزینه‌های مواد مصرفی به عهده دامدار می‌باشد.
* هزینه تردد به عهده دامدار می‌باشد.

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
24 جراحی دستگاه گوارش (شکمبه ـ شیردان) 366000
25 جراحی فتق نافی 224000
26 جراحی پارگی درجه 1 رکتو واژینال 204000
27 جراحی پارگی درجه 2 رکتو واژینال 239000
28 جراحی پارگی درجه 3 رکتو واژینال 278000
29 جراحی پارگی درجه3 فیستولهای رکتوم 247000
30 جراحی پارگی درجه 4 پنوموواژینال 276000
31 تخلیه هر چشم 231000
32 جراحی انحراف قضیب 258000
33 جراحی زبان گاو شیرخوار 220000
34 سم چینی هر رأس گاو 95000
35 شستشو و پانسمان زخم 64000
36 گچ‌گیری 116000
37 قطع تاندون در گوساله 184000
38 قطع شاخ 83000
39 جراحی مری 239000
40 جراحی شکستگی فک 285000
41 جراحی اترزی اتال گوساله 179000
42 قطع رحم 324000
43 قطع و برداشت پرولاپس رکتوم 244000
44 اخته کردن گوساله 144000
45 کشیدن بخیه 40000
46 جراحی سکوم 327000
47 جراحی روده‌ها 362000
48 درمان ورم پستان 72000
49 آندوسکوپی 140000

خدمات درمانی دامپزشکی « نشخوارکنندگان بزرگ» ـ خارج درمانگاه
ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
50 معاینه و نسخه‌نویسی 179000
51 جراحی کوچک (آبسه‌ها) 316000
52 سزارین 603000
53 تشخیص آبستنی 160000
54 درمان سخت‌زائی 405000
55 آمبریوتومی 482000
56 اصلاح پرولاپس واژن 352000
57 اصلاح پرولاپس رحم 439000
58 کالبدگشائی 379000
59 درمان نازائی 190000
60 تزریق داخل رحمی 299000
61 تلقیح مصنوعی 175000
62 تزریق عضلانی و زیرجلدی (هر تزریق) 43000
63 تزریق وریدی 56000
64 تزریق سرم و دارو با حجم زیاد برای اولین ‌بار 102000
65 تزریق سرم و دارو برای نوبت بعدی 94000
66 جراحی و بخیه زخم 321000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تهیه دارو، سرم و مواد مصرفی به عهده دامدار می‌باشد.
* مواردی که در تعرفه‌ها پیش‌بینی نگردیده بر حسب مورد با توافق طرفین انجام می‌شود.
* هزینه تعلیف در بستری نمودن دام به عهده دامدار می‌باشد.

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
67 جراحی قطع دم 328000
68 جراحی قطع انگشت 374000
69 جراحی سر پستانک 345000
70 جراحی دستگاه گوارش (شکمبه ـ شیردان) 555000
71 جراحی فتق نافی 398000
72 جراحی پارگی درجه 1 رکتو واژینال 382000
73 جراحی پارگی درجه 2 رکتو واژینال 407000
74 جراحی پارگی درجه 3 رکتو واژینال 460000
75 جراحی انحراف قضیب 429000
76 تخلیه هر چشم 403000
77 جراحی پارگی درجه 4 پنومو واژینال 437000
78 جراحی پارگی درجه 3 فیستولهای رکتوم 430000
79 جراحی زبان گاو شیرخوار 391000
80 سم چینی هر رأس گاو 228000
81 شستشو و پانسمان زخم 197000
82 گچ‌گیری 252000
83 قطع تاندون در گوساله 330000
84 قطع شاخ 217000
85 جراحی مری 405000
86 جراحی شکستگی فک 444000
87 جراحی اترزی اتال گوساله 352000
88 قطع رحم 480000
89 قطع و برداشت پرولاپس رکتوم 412000
90 اخته کردن گوساله 307000
91 کشیدن بخیه 174000
92 جراحی سکوم 496000
93 جراحی روده‌ها 513000
94 درمان ورم پستان 199000
95 آندوسکوپی 324000


خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی « بز و گوسفند» تا 150 رأس به ازاء هر رأس
ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
1 مایه‌کوبی گوسفند و بز 790
2 مایه‌کوبی علیه نیلریوز 850
3 خورانیدن دارو 830
4 سمپاشی بدن دام 770
5 حمام ضد کنه 800
6 نصب شماره 870

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* کلیه تعرفه‌های خارج از درمانگاه، خدمات درمانی نشخوارکنندگان بزرگ برای رأس اول منظور می‌گردد و برای دام‌های بعدی تعرفه داخل درمانگاه اخذ می‌شود.
* تهیه دارو، سرم و مواد مصرفی به عهده دامدار می‌باشد.
*هزینه تردد به عهده دامدار می‌باشد.

خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی « بز و گوسفند» از 150 تا 300 رأس به ازاء هر رأس اضافی
ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
7 مایه‌کوبی گوسفند و بز 510
8 مایه‌کوبی علیه نیلریوز 550
9 خورانیدن دارو 545
10 سمپاشی بدن دام 490
11 حمام ضد کنه 505
12 نصب شماره 555


خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی « بز و گوسفند» از 300 رأس به بالا به ازاء هر رأس اضافی
ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
13 مایه‌کوبی گوسفند و بز 395
14 مایه‌کوبی علیه نیلریوز 435
15 خورانیدن دارو 445
16 سمپاشی بدن دام 395
17 حمام ضد کنه 410
18 نصب شماره 455


خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی « گاو و گوساله» تا 15 رأس به ازاء هر رأس
ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
1 مایه‌کوبی گاو و گوساله 6700
2 مایه‌کوبی علیه نیلریوز 13300
3 خورانیدن دارو 6900
4 سمپاشی بدن دام 6700
5 حمام ضد کنه 6800
6 نصب شماره 6800


خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی « گاو و گوساله » از 15 رأس تا 50 رأس به ازاء هر رأس اضافی
7 مایه‌کوبی گاو و گوساله 2600
8 مایه‌کوبی علیه نیلریوز 4700
9 خورانیدن دارو 3000
10 سمپاشی بدن دام 2600
11 حمام ضد کنه 2800
12 نصب شماره 3100

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تهیه واکسن و مواد مصرفی به عهده دامدار می‌باشد.
* هزینه ایاب و ذهاب به عهده دامدار می‌باشد.

خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی « گاو و گوساله» از 50 رأس به بالا به ازاء هر رأس اضافی
ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
13 مایه‌کوبی گاو و گوساله 1700
14 مایه‌کوبی علیه نیلریوز 3100
15 خورانیدن دارو 2000
16 سمپاشی بدن دام 1700
17 حمام ضد کنه 1750
18 نصب شماره 1800

خدمات آزمایشگاهی دامپزشکی
ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
1 اندازه‌گیری درصد رطوبت در ماده خشک 39000
2 اندازه‌گیری خاکستر 46000
3 اندازه‌گیری خاکستر غیرمحلول در اسید 61000
4 اندازه‌گیری پروتئین 72000
5 اندازه‌گیری پروتئین قابل هضم 180000
6 اندازه‌گیری TVN (کلیه ازت‌های فرار) 64000
7 اندازه‌گیری چربی 78000
8 اندازه‌گیری چربی نام 185000
9 اندازه‌گیری فیبر 98000
10 اندازه‌گیری کلسیم 94000
11 اندازه‌گیری فسفر 90000
12 اندازه‌گیری فسفر قابل حل در اسید و آب 118000
13 اندازه‌گیری منیزیوم 146000
14 اندازه‌گیری آهن 154000
15 اندازه‌گیری مس 154000
16 اندازه‌گیری روی 168000
17 اندازه‌گیری منگنز 168000
18 اندازه‌گیری فلوئور 192000
19 اندازه‌گیری نمک 56000
20 اندازه‌گیری سدیم 190000
21 اندازه‌گیری کربوهیدرات‌ها 99000
22 اندازه‌گیری انرژی 360000
23 اندازه‌گیری پراکسید 94000
24 اندازه‌گیری پراکسید چربی استخراجی 117000
25 اندازه‌گیری اوره کیفی 41000
26 اندازه‌گیری اوره کمی 87000
27 آزمایش الاپزای طیور 37000
28 آزمایش الاپزای دام 53000
29 اندازه‌گیری افلاتوکسین‌ها و سایر
توکسین‌های قارچی به روش الاپز (هرکدام) 256000
30 اندازه‌گیری افلاتوکسین‌ها و سایر
توکسین‌های قارچی به روش TLC (هرکدام) 236000
31 اندازه‌گیری او کراتوکسین 297000
32 اندازه‌گیری نیتریت 102000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تهیه واکسن و مواد مصرفی به عهده دامدار می‌باشد.
* هزینه ایاب و ذهاب به عهده دامدار می‌باشد.

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
33 (PH)اندازه‌گیری 29000
34 اندیس صابونی 99000
35 اندازه‌گیری اسیدیته چربی 71000
36 اندازه‌گیری (G.C) نام اسیدهای چرب 323000
37 اندیس ید 61000
38 اندازه‌گیری قندها (هر کدام) 82000
39 اندازه‌گیری چربی شیر (ژربر) 37000
40 اندازه‌گیری اسیدیته شیر 49000
41 آزمایش فسفاتاز شیر 56000
42 اندازه‌گیری سختی آب 66000
43 اندازه‌گیری نمک آب 60000
44 کشت و آنتی بیوگرم 86000
45 آزمایش میکروبی آب 140000
46 کشت بی‌هوازی 131000
47 شمارش باکتری‌های هوازی مزوفیلیک 52000
48 شمارش کلی‌فرم‌ها 49000
49 جستجوی شیرشیاکلی 74000
50 شمارش استافیلوکوک 75000
51 جستجوی استافیلوکوک لورئوس 123000
52 شمارش استریتوکوک‌های گروه D لاسفیلد 104000
53 شمارش باسیلوس سرلوس 92000
54 شمارش سرماگراها و سرمادوست‌ها 92000
55 جستجوی سالمونلاها 145000
56 جستجوی لبستریا منوسیتوژنز 309000
57 جستجوی ویبریوپارا همولبتیکوس 153000
58 جستجوی پزودوموناس آنروژنز 69000
59 جستجوی یرسینیاها 178000
60 جستجوی کامبیلو باکترژژونی 361000
61 جستجوی شیگلاها 160000
62 سروتایپینگ سالمونلا 170000
63 تشخیص مایکوپلاسماها 450000
64 کشت قارچ بیماریزا 130000
65 کشت عمومی قارچ (پوشال) 95000
66 شمارش کپک‌ها 62000
67 آزمایش مستقیم قارچ 36000
68 پلیت ارسالی برای باکتری و قارچ (هرپلیت) 21000
69 شمارش EPG تخم انگل در گرم 39000
70 شمارش LPGلارو انگل در گرم 40000
71 CBC آزمایش 69000
72 آزمایش کامل ادرار 54000
73 آزمایش انگل‌های خونی (مستقیم) 32000
74 آزمایش MG راپید برای هر نمونه 25000
75 آزمایش MS برای هر نمونه 25000
76 آزمایش SP برای هر نمونه 26000
77 آزمایش HIND برای هر نمونه 6000
78 آزمایش HIAI برای هر نمونه 7000
79 سدیمانتاسیون 60000
80 آزمایش هماتوکریت 60000
81 آنالیز شیمیائی آب 113000
82 آنالیز عسل 114000
83 آنالیز موم 112000
84 تعیین رطوبت در عسل 67000

خدمات بهداشتی ـ درمانی دامپزشکی « آبزیان»

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
1 مراکز تکثیر ماهیان سردابی 500ـ200 هزار قطعه 313000
2 مراکز تکثیر ماهیان سردابی 1000000ـ 500 هزار قطعه 371000
3 مراکز تکثیر ماهیان سردابی 2ـ1 میلیون قطعه 415000
4 مراکز تکثیر ماهیان سردابی 5ـ2 میلیون قطعه 466000
5 مراکز تکثیر ماهیان گرمابی تا 1 میلیون قطعه 404000
6 مراکز تکثیر ماهیان گرمابی 2ـ1 میلیون قطعه 440000
7 مراکز تکثیر ماهیان گرمابی 5ـ2 میلیون قطعه 491000
8 مراکز تکثیر ماهیان گرمابی از 5 میلیون قطعه به بالا 519000
9 مراکز پرورش ماهیان سردابی تا 10 تن 356000
10 مراکز پرورش ماهیان سردابی 30ـ10 تن 394000
11 مراکز پرورش ماهیان سردابی 50ـ30 تن 447000
12 مراکز پرورش ماهیان سردابی 100ـ 50 تن 504000
13 مراکز پرورش ماهیان سردابی از 100 تن به بالا 521000
14 مراکز پرورش ماهیان گرمابی تا 5 تن 345000
15 مراکز پرورش ماهیان گرمابی 10ـ 5 تن 402000
16 مراکز پرورش ماهیان گرمابی 50ـ10 تن 430000
17 مراکز پرورش ماهیان گرمابی 100ـ50 تن 437000
18 مراکز پرورش ماهیان گرمابی از 100 تن به بالا 467000
19 مراکز تکثیر میگو تا 20 میلیون قطعه 353000
20 مراکز تکثیر میگو از 20 میلیون قطعه به بالا 399000
21 مراکز پرورش میگو تا 50 تن 408000
22 مراکز پرورش میگو 100ـ 50 تن 457000
23 مراکز پرورش میگو از 100 تن به بالا 493000
24 مراکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی 390000
25 محل‌های شخصی نگهداری ماهیان زینتی 292000


خدمات درمانی « طیور» ـ داخل درمانگاه

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
1 مرغ گوشتی تا 10 هزار قطعه 80000
2 مرغ گوشتی 20ـ 10 هزار قطعه 107000
3 مرغ گوشتی بالاتر از 20 هزار قطعه 125000
4 گله پولت و مرغ تخم‌گذار تا 30 هزار قطعه 147000
5 گله پولت و مرغ تخم‌گذار بالاتر از 30 هزار قطعه 182000
6 گله مرغ مادر 30ـ10 هزار قطعه 195000
7 گله مرغ مادر بالاتر از 30 هزار قطعه 259000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* هزینه تردد به محل مورد نظر به عهده متقاضی می‌باشد.

خدمات درمانی طیور ـ خارج درمانگاه

8 مرغ گوشتی و پولت تا 10 هزار قطعه 296000
9 مرغ گوشتی و پولت 20ـ 10 هزار قطعه 322000
10 مرغ گوشتی و پولت 50ـ 20 هزار قطعه 389000
11 مرغ گوشتی و پولت بالاتر از50 هزار قطعه 445000
12 مرغ تخم‌گذار تا 30 هزار قطعه 380000
13 مرغ تخم‌گذار 50ـ30 هزار قطعه 431000
14 مرغ تخم‌گذار بالاتر از 50 هزار قطعه 484000
15 مرغ مادر با 20 هزار قطعه 659000
16 مرغ مادر 50ـ 20 هزار قطعه 756000
17 مرغ مادر بالاتر از 50 هزار قطعه 828000
18 شترمرغ تا 20قطعه 305000
19 شترمرغ 100ـ 20 قطعه 377000
20 شترمرغ 200ـ100 قطعه 431000
21 شترمرغ 500ـ 200 قطعه 528000
22 شترمرغ از 500 قطعه به بالا 540000

خدمات پیشگیری و بهداشتی دامپزشکی ـ طیور به ازاء هر قطعه

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
23 مایه‌کوبی قطره چشمی تا 10 روزگی 44
24 مایه‌کوبی قطره چشمی 20ـ10 روزگی 53
25 مایه‌کوبی قطره چشمی بالاتر از 20 روزگی 60
26 تلقیح آبله 60
27 مایه‌کوبی به روش اسپری 30
28 مایه‌کوبی به روش آشامیدنی 25
29 مایه‌کوبی تزریقی تا 10 روزگی 48
30 مایه‌کوبی تزریقی 20ـ 10 روزگی 52
31 مایه‌کوبی تزریقی 30ـ 20 روزگی 60
32 مایه‌کوبی تزریقی 30 روزگی به بالا 70
33 نوک چینی تا 30 روزگی 125
34 نوک چینی بالاتر از 30 روزگی 130
35 مایه کوبی شترمرغ 10000

خدمات و برنامه‌های ماهیانه طیور

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
36 مرغ گوشتی و پولت تا 10 هزار قطعه 997000
37 مرغ گوشتی و پولت 20ـ 10 هزار قطعه 1323000
38 مرغ گوشتی و پولت 50 ـ20 هزار قطعه 1570000
39 مرغ گوشتی و پولت بالاتر از 50 هزار قطعه 1922000
40 مرغ تخم‌گذار تا 30 هزار قطعه 1347000
41 مرغ تخم‌گذار 50 ـ30 هزار قطعه 1602000
42 مرغ تخم‌گذار بالاتر از 50 هزار قطعه 1937000
43 مرغ مادر تا 20هزار قطعه 1953000
44 مرغ مادر 50 ـ20 هزار قطعه 2377000
45 مرغ مادر بالاتر از 50 هزار قطعه 3011000
46 شترمرغ تا 20 قطعه 981000
47 شترمرغ 100ـ20 قطعه 1207000
48 شترمرغ 200ـ 100 قطعه 1380000
49 شترمرغ 500 ـ 200 قطعه 1722000
50 شترمرغ از 500 قطعه به بالا 1840000

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* خدمات درمانی خارج از درمانگاه طیور شامل ویزیت و بازدید از تأسیسات مختلف مرغداری، معاینه، کالبد گشایی، تنظیم برنامه درمانی و ارائه برنامه‌های بهداشتی و پیشگیری و واکسیناسیون و جیره غذائی می‌باشد.
* هزینه تردد به عهده دامدار می‌باشد.
* خدمات و برنامه‌های ماهیانه طیور حداقل برای چهار بازدید در طول یک ماه محاسبه شده‌است.

خدمات بهداشتی ـ نظارتی مسئولین فنی دامپزشکی ماهیانه

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها
1 نظارت فنی و بهداشتی بر کارخانجات
تولیدکننده داروها، مواد بیولوژیک مواد
ضدعفونی کننده، حشره‌کش‌ها، دی‌‌کلسیم
فسفات و مکمل‌سازی 8725000
2 نظارت فنی و بهداشتی بر شرکت‌های
واردکننده دارو، واکسن، سموم، ضدعفونی
‌کننده‌ها و مواد اولیه 9137000
3 نظارت فنـی و بهداشتی بر شرکت‌های
توزیع‌کننده دارو، واکسن، مواد بیولوژیک،
سموم ضدعفونی کننده و مواد اولیه 8781000
4 نظارت فنی و بهداشتی بر مراکز عرضه
دارو و مواد بیولوژیک و ضدعفونی‌کننده 8480000
5 نظارت بهداشتی بر کشتارگاه طیور
(مرغ ـ بوقلمون تا 2000 قطعه در ساعت) 7599000
6 نظارت بهداشتی بر کشتارگاه طیور
(مرغ ـ بوقلمون 4ـ2 هزار قطعه در ساعت) 7967000
7 نظارت بهداشتی بر کشتارگاه طیور
(مرغ ـ بوقلمون 6 ـ4 هزار قطعه در ساعت) 10664000
8 نظارت بهداشتی بر کشتارگاه صنعتی
دام (گاو و گوساله تا 50 رأس و گوسفند و بزتا 500 رأس) 6831000
9 نظارت بهداشتی بر کشتارگاه صنعتی
دام (گاو و گوساله تا100رأس و گوسفند و بزتا1000 رأس) 7733000
10 نظارت بهداشتی بر کارگاه‌های بسته‌بندی
گوشت قرمز ـ ماهی ـ مرغ ـ گوشت چرخ‌کرده ـ
خمیرمرغ ـ آلایش‌های خوراکی و آلایش‌های
غیرخوراکی (در صورت تولید یک محصول) 9171000
11 نظارت بهداشتی بر کارگاههای بسته‌بندی
گوشت قرمز ـ ماهی ـ مرغ ـ گوشت چرخ‌کرده ـ
خمیرمرغ ـ آلایش‌های خوراکی و آلایش‌های
غیرخوراکی (در صورت تولید بیش از یک محصول) 9449000
12 نظارت بهداشتی بر کارگاه بسته‌بندی تخم‌مرغ 6831000
13 نظارت بهداشتی بر کارخانه خوراک دام و طیور 6730000
14 نظارت بهداشتی بر کارخانه تبدیل ضایعات مستقل 7243000
15 نظارت بهداشتی بر کارگاههای سورت روده
و لش‌گیری تا 2000 رشته در روز 6530000
16 نظارت بهداشتی بر کارگاههای
سورت روده و لش‌گیری بالای 2000 رشته در روز 7321000
17 نظارت بهداشتی بر سردخانه
مواد پروتئینی خام دامی 5850000
18 نظارت بهداشتی بر مراکز
جمع‌آوری شیر تا ظرفیت 5 تن 5984000
19 نظارت بهداشتی بر مراکز
جمع‌آوری شیر از 5 تن به بالا 9148000
20 نظارت بهداشتی بر میدان عرضه دام 4903000
21 نظارت بهداشتی بر شناورها و
کشتی‌های صیادی (تا 3 شناور) 7243000
22 نظارت بهداشتـی بر کارخانه جوجه‌کشی (مستقل) 5906000
23 نظارت بهداشتی بر مرغداری (مرغ لاین) 7577000
24 نظارت بهداشتی بر مرغداری (مرغ اجداد) 7800000
25 نظارت بهداشتی بر مرغداری (مرغ مادر) 7577000
26 نظارت بهداشتی بر مراکز پرورش اسب
(تا 3مرکز در یک محدوده) 7611000
27 نظارت بهداشتی بر مراکز پرورش سگ و گربه 10775000
28 نظارت بهداشتی بر مراکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی 10029000


خدمات بهداشتی ـ درمانی دامپزشکی « زنبور عسل و کرم ابریشم»

ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
1 زنبور عسل تا 50 کلنی 131000
2 زنبور عسل 150ـ50 کلنی 192000
3 زنبور عسل 300ـ150 کلنی 286000
4 زنبور عسل از 300 کلنی به بالا 365000
5 کرم ابریشم تا 3 تلمبار 65000
6 کرم ابریشم 7ـ3 تلمبار 118000
7 کرم ابریشم از 7 تلمبار به بالا 164000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* هزینه تردد به عهده متقاضی می‌باشد.

خدمات بهداشتی دامپزشکی (جایگاه)
ردیف عنوان خدمت نرخ تعرفه پایه براساس فرمول مصوب
شماره 556/1 مورخ 8/3/1384 ستاد
بررسی و کنترل قیمتها با احتساب
15% سود بخش خصوصی
1 سمپاشی و ضدعفونی جایگاه تا 2000 مترمربع
به ازا هر متر مربع 85
2 سمپاشی و ضدعفونی جایگاه از 2000 مترمربع
به بالا به ازا هر متر مربع اضافی 60
3 شعله افکنی جایگاه تا 2000 متر مربع به ازا
هر مترمربع 130
4 شعله افکنی جایگاه از 2000 متر مربع به بالا
به ازا هر مترمربع اضافی 85

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18557
تاریخ تصویب :
1387/8/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :