جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان شمالی شماره 146686/ت41086هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 91526/42/4/1 مورخ 16/7/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ تصویب نمود:
تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر در استان خراسان شمالی انجام می‌شود:
1ـ مرکز دهستان میاندشت بخش مرکزی شهرستان جاجرم از شهر ایور به روستای امیرآباد تغییر می‌یابد.
2ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر از دهستان میاندشت بخش مرکزی منترع و به دهستان گلستان همین بخش مطابق نقشه 1:250000 پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، ملحق می‌گردد:
آسیاب هشتم، آسیاب نهم، اسلام آباد، بندخاکی دهنه دلبر بیدک آقاحسینی، جامه خانه، جلال‌آباد، چاه مشاع شهید امانی، چاه مشاع شهیدبهشتی، چاه مشاع شهید هاشمی‌نژاد، چاه مشاع مطهری، چاه مشاع مهدی‌آباد، حاج ابراهیم، حمزه سیدالشهدا، خمینی‌آباد، دامداری دلبر، رجال آباد، زورآباد، ساقارچیان، سرچایان، سعیدآباد، سنجت آباد، شاه آباد علیا، شجاع‌آباد، شهید باهنر، شهید چمران، شهید رجایی، شیرالی، علمده، قلی‌آباد، کارگاه آسفالت، کشمش‌آباد، کلاته اشتر، کلاته ایور، کلاته باقر، کلاته بید، کلاته حاجی، کلاته حاجی‌بالا، کلاته حمزه، کلاته‌خواجه‌سنگو، کلاته رحیم‌آباد، کلاته سردی، کلاته سهراب‌خان، کلاته شورابی، کلاته علی‌بابا، کلاته کال، کلاته کربلایی‌عبدالله، کلاته کنار، کلاته محمدبیک، کلاته معصوم‌آباد، کلاته میانه، کلاته میرزا، کلاته نجمان، کلاته نو، کوره آجر کمیته امداد، کوره حسن شاه مرادی، مرغزارآباد، مفتاح آباد، منجیق آباد، میهماندهی، نودهی، نی‌دهی و هارون آباد.
3ـ دهستان بالادشت به مرکزیت روستای اصغرآباد از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهـای زیر مـطابق نقشه 1:250000 پیـوست کـه به مهـر « پیوسـت تصـویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان جاجرم ایجاد و تأسیس می‌گردد:
آسیاب هشتم، آسیاب نهم، اسلام آباد، اصغرآباد، انبار راه سازی، برزنه، بلقی سفلی، بلقی علیا، بندخاکی دهنه دلبر، بیدک، بیدک آقاحسینی، جامه خانه، جلال‌آباد، چاه غلامی، چاه مشاع اسلام‌آباد، چاه مشاع شهیدامانی، چاه مشاع شهیدبهشتی، چاه مشاع شهیدهاشمی نژاد، چاه مشاع شهید یزدانی1، چاه مشاع شهید یزدانی 2، چاه مشاع شهید یزدانی3، چاه مشاع مطهری، چاه مشاع مهدی‌آباد، چشمه پوریا، چشمه حاج اکبر، چشمه ریگی، چارجوبه، حاج ابراهیم، حسین‌آباد، حمزه سیدالشهدا، خمینی‌آباد، دامداری ولی محمد، دامداری دلبر، رباط عشق، رجال آباد، زعفران چاه، زورآباد، ساقارچیان، سرچایان، سعیدآباد، سنجت‌آباد، شاه‌آبادعلیا، شجاع آباد، شورک بالا، شورک پایین، شهید باهنر، شهید چمران، شهید رجایی، شیرالی، عللی، علمده، قره چشمه بالا، قره چشمه پایین، قزل‌حصاربالا، قزل‌حصار پایین، قلی‌آباد، کارگاه آسفالت، کج بید، کج بیدبالا، کرکی، کشمش‌آباد، کلاته اشتر، کلاته ایور، کلاته باقر، کلاته بید، کلاته حاجی، کلاته حاجی بالا، کلاته حمزه، کلاته خواجه سنگو، کلاته رحیم‌آباد، کلاته سردی، کلاته سهراب خان، کلاته شورابی، کلاته علی‌بابا، کلاته کال، کلاته کربلایی‌عبدالله، کلاته‌کنار، کلاته محمدبیک، کلاته معصوم‌آباد، کلاته میانه، کلاته میرزا، کلاته نجمان، کلاته نو، کوره آجر کمیته امداد، کوره حسن شاه مرادی، گوداری، مرغزار، مرغزارآباد، مشما (مشمی) مفتاح آباد، منجیق آباد، میهماندهی، نودهی، نی‌دهی، نی وال و هارون آباد.
4ـ نقاط جمعیتی گرمه جاجرم از یکدیگر منفک و هر کدام به عنوان شهر مستقل شناخته می‌شوند.
5 ـ مرکز شهرستان جاجرم شهر جاجرم تعیین می‌گردد.
6 ـ بخش گرمه به مرکزیت شهر گرمه از ترکیب دهستانهای گلستان و بالادشت در تابعیت شهرستان جاجرم ایجاد و تأسیس می‌گردد.
7ـ شهرستان گرمه به مرکزیت شهرگرمه شامل بخش مرکزی و متشکل از دهستانهای گلستان و بالادشت در تابعیت استان خراسان شمالی ایجاد و تأسیس می‌گردد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18558
تاریخ تصویب :
1387/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :