جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تغییرات و اصلاحات تقسیمات کشوری در استان هرمزگان شماره146689/ت41084هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 91511/42/4/1 مورخ 16/7/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ تصویب نمود:
تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر در استان هرمزگان انجام می‌شود:
1ـ روستای گوهران مرکز بخش گوهران از توابع بخش بشاگرد شهرستان جاسک در استان هرمزگان به شهر تبدیل و به عنوان شهر گوهران نامیده می‌شود.
2ـ دهستان درآبسر به مرکزیت روستای خمینی شهر از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای خمینی‌شهر، درگاه، درزنگی، دسک، کیریشک، دومرخ، یوسمن، کرمستان، درمار، موردن، کصالح، بن گرندو، آبگمان، دستگرد، جخیش، رودخانه سهروی، دربن صلاح، گوروی، کارگنجی، هولموک، دستگرد درگاز، سورک، تریش، زیارت بی‌بی‌شهربانو، کلاهو، ارمیش، کلات قلمون، بی کهنو، جگونو، جخو، پیوشک، بینک، شینش، بهتیش و کور مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش بشاگرد شهرستان جاسک ایجاد می‌گردد.
3ـ نقاط جغرافیایی ده سهران و گزان لاگز از دهستان گافروپارمون بخش بشاگرد شهرستان جاسک انتزاع و مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأیید شده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد به دهستان در آبسر همان بخش الحاق می‌گردد.
4ـ بخش گوهران به مرکزیت روستای گوهران شامل دهستانهای گوهران و در آبسر در تابعیت شهرستان جاسک ایجاد می‌گردد.
5 ـ نام دهستان گافروپارمون از توابع بخش بشاگرد شهرستان جاسک به دهستان پارمون تغییر می‌یابد.
6 ـ دهستان گافر به مرکزیت روستای سیت ماسیتی از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای بارشک، شهرعباس، شهر ذهاب، کنار مهندسی، زهاب، خشاب، گنوش، مرتکوه، پشتوخ، کلاهو، دروکی، بندجلال، سگرکن، زه موسی، بیش ثیران، ریش دراز، گنوش، راپیچ، اشکفت، پیش پیروز، کهورانی، زمین خمین، کم گروخن، درانار، بنگر و ملکشاهی، زه بازک، جک، سیت بندخرسی، بندر ترج، سیت و ماستین مطابق نقشه 1:250000 پیوست که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد در تابعیت بخش بشاگرد شهرستان جاسک ایجاد می‌گردد.
7ـ بخش گافروپارمون به مرکزیت روستای درنگ مدو شامل دهستانهای گافروپارمون در تابعیت شهرستان جاسک ایجاد می‌گردد.
8 ـ روستای سردشت مرکز دهستان سردشت به شهر تبدیل و به عنوان شهر سردشت نامیده می‌شود.
9ـ شهرستان بشاگرد به مرکزیت شهر سردشت از ترکیب:
الف ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر سردشت و دهستانهای سردشت و جکدان.
ب ـ بخش گوهران به مرکزیت شهر گوهران و دهستانهای گوهران و درآبسر.
ج ـ بخش گافروپارمون به مرکزیت روستای درنگ مدو و دهستانهای گافروپارمون در تابعیت استان هرمزگان ایجاد می‌گردد.
10ـ با تصویب بندهای (2) و (6) این تصویب‌نامه چنانچه روستا، مزرعه و مکان دیگری به جز فهرست اسامی مندرج در نقشه‌های 1:250000 پیوست ملاحظه شود و یا در آینده به وجود آید در تابعیت دهستان‌های مربوط قرار خواهدگرفت.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18558
تاریخ تصویب :
1387/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :