جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

اساسنامه صندوق بیمه خدمات درمانی شماره147427/ت37296هـوزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی و تأیید شورای‌عالی رفاه و تأمین‌اجتماعی و به استناد تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی ـ مصوب 1383 ـ و ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ اساسنامه صندوق بیمه خدمات درمانی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق بیمه خدمات درمانی


ماده1ـ نام سازمان بیمه خدمات درمانی به موجب تبصره (2) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی ـ مصوب 1383ـ به صندوق بیمه خدمات درمانی اصلاح و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود.
ماده2ـ هدف صندوق، اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های خدمات درمانی کارکنان دولت، افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروههای اجتماعی متناسب با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و قوانین و مقررات بیمه خدمات درمانی کشور می‌باشد.
ماده3ـ موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه‌ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی، بیمه همگانی خدمات درمانی کشور" href="/tags/66142/قانون-بیمه-همگانی-خدمات-درمانی-کشور/" class="link">قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط عبارت است از:
الف ـ اجرا، توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی در بین تمامی گروههای مشمول به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم.
ب ـ همکاری در مطالعه و ارایه پیشنهاد تعرفه‌های خدمات پیشگیری تشخیصی و درمانی براساس قیمتهای واقعی و مبتنی بر محاسبات فنی بیمه‌ای به منظور تعیین سرانه، اولویت‌بندی و تعیین سطوح خدمات مورد تعهد صندوق از طریق جمع‌آوری و ثبت اطلاعات خدمات ارایه شده به تفکیک خدمات‌دهنده و خدمات‌گیرنده.
پ ـ پژوهش، فرهنگ‌سازی، آموزش و بسترسازی جهت اجرای سیاستهای دولت همچون نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده.
ماده4ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت مؤسسه بیمه درمانی وابسته به سازمان تأمین‌اجتماعی طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط اداره خواهد شد.
ماده5 ـ مرکز اصلی صندوق در تهران است و می‌تواند در تهران و سایر مناطق کشور شعبه و نمایندگی ایجاد و یا از طریق واگذاری برخی از امور به کارگزاریها با رعایت تبصره (1) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی اقدام نماید.
ماده6 ـ ارکان صندوق عبارتند از:
الف ـ شورا
ب ـ هیئت‌مدیره
پ ‌ـ مدیرعامل
ت ـ هیئت نظارت
ماده7ـ اعمال وظایف، اختیارات و مسئولیتهای شورا و رییس آن به ترتیب برعهده هیئت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی و رییس هیئت‌مدیره سازمان یادشده می‌باشد.
ماده8 ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح ذیل می‌باشد:
الف ـ تصویب خط‌مشی و راهبردهای کلان صندوق.
ب ـ تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق.
پ ـ انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌نظارت.
ت ـ تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌نماید و با رعایت ماده (241) قانون تجارت و تعیین حق‌الزحمه هیئت‌نظارت با رعایت ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ
ث ـ اتخاذ تصمیم در مورد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز صندوق و ارایه پیشنهاد به هیئت‌وزیران برای تصویب در صورت لزوم.
ج ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره و هیئت‌نظارت به پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی.
چ ـ بررسی و تبیین تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیئت‌مدیره و ارجاع آن به‌مراجع ذی‌ربط.
ح ـ تصویب پیشنهاد هیئت‌مدیره صندوق درخصوص انتخاب مدیرعامل.
خ ـ پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه.
د ـ بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئت‌مدیره صندوق در شورا مطرح می‌گردد در چارچوب مفاد این اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره1ـ نحوه تشکیل و اداره جلسات شورا به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب شورا می‌رسد.
تبصره2ـ مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره در صورت دعوت شورا بدون حق رأی در جلسات شورا شرکت می‌کنند.
ماده9ـ اعضای هیئت‌مدیره صندوق متشکل از پنج نفر خواهند بود که با رعایت بند «ب» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و تبصره (1) ماده قانون یادشده با تصویب شورا انتخاب می‌شود.
تبصره1ـ صدور احکام اعضاء و رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی است.
تبصره2ـ هیئت‌مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت‌مدیره انتخاب می‌نماید که وظایف وی در این زمینه به شرح زیر است:
الف ـ دعوت از اعضای هیئت‌مدیره جهت تشکیل جلسات.
ب ـ اداره جلسات هیئت‌مدیره.
پ ـ انعکاس پیشنهادات هیئت‌مدیره به شورا و ابلاغ مصوبات شورا و هیئت‌مدیره به‌مدیرعامل.
تبصره3ـ کارکنان صندوق در دوران عضویت در هیئت‌مدیره مسئولیت اجرایی نخواهند داشت.
ماده10ـ مدت عضویت اعضای هیئت‌مدیره چهار سال است. تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود.
تبصره1ـ تا زمان انتخاب اعضای هیئت‌مدیره جدید، هیئت‌مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره2ـ در صورت استعفا، عزل، حجر و یا فوت هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، شورا موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه حداکثر ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید.
ماده11ـ وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زیر است:
الف ـ بررسی و تأیید خط‌مشی، راهبردهای کلان و برنامه‌های اجرایی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق جهت ارایه به شورا.
ب ـ بررسی و تأیید بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به‌شورا.
پ ـ بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و سایر آیین‌نامه‌ها و ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به شورا.
ت ـ ارایه پیشنهاد ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به مراجع ذی‌ربط پس از تأیید شورا.
ث ـ بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره‌برداری از وجوه و ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به شورا.
ج ـ پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به شورا.
چ ـ انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب اساسنامه و قوانین مربوطه.
ح ـ تعیین اعضای هیئت‌مدیره شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته.
تبصره ـ هیئت‌مدیره می‌تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به‌مدیرعامل تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیئت‌مدیره نخواهد بود.
خ ـ تصویب ضوابط مربوط به عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای ارایه خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی.
دـ تعیین ضوابط مربوط به نحوه تنظیم و بررسی اسناد و مدارک پزشکان، گروهها و مؤسسات پزشکی طرف قرارداد به منظور تطبیق اسناد مذکور با ضوابط و تعرفه‌های مقرر جهت پرداخت هزینه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی.
ماده12ـ جلسات هیئت‌مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
ماده13ـ مدیرعامل صندوق به عنوان بالاترین مقام اداری و اجرایی صندوق، فردی است که خارج از اعضای شورا و هیئت‌مدیره به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورا برای مدت چهار سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می‌باشد.
ماده14ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:
الف ـ تهیه گزارش عمـلکرد سالانه، ترازنامه حساب سود و زیان و ارایه آن به ‌هیئت‌مدیره.
ب ـ اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونی، خط‌مشی‌ها، برنامه‌ها و دستورالعملهای مصوب شورا و هیئت‌مدیره.
پ ـ تهیه و تنظیم گزارشهای دوره‌ای از عملکرد صندوق (هر سه ماه یک بار) جهت ارایه به هیئت‌مدیره.
ت ـ استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.
ث ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه صندوق و ارایه آن به هیئت‌مدیره.
ج ـ تهیه و تنظیم ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی.
چ ـ صدور احکام اعضای هیئت‌مدیره شرکتها و مؤسسات تحت پوشش بدون واسطه موجود.
ح ـ صدور حکم مدیرعامل شرکتها و مؤسسات تحت پوشش بدون واسطه موجود.
تبصره1ـ مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی و قضایی نماینده صندوق بوده و می‌تواند این اختیار را شخصاً و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می‌کند اعمال نماید.
تبصره2ـ مکاتبات رسمی، قراردادها و اسناد تعهدآور صندوق با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهدبود.
تبصره3ـ چک‌های صادره با امضای مدیرعامل و مدیرمالی و مهر صندوق معتبر خواهدبود.
تبصره4ـ مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.
ماده15ـ اعضای هیئت‌نظارت مرکب از سه نفر با رعایت شرایط مندرج در بند «د» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تبصره (1) ماده یادشده توسط شورا انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
تبصره1ـ هیئت‌نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.
تبصره2ـ مـدیرعامل موظـف اسـت هرگـونه مدارک یا توضـیحات که مورد درخواست کتبی هیئت‌نظارت باشد در مهلت‌های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.
تبصره3ـ انتخاب رییس هیئت‌نظارت از بین اعضای هیئت‌نظارت، به عهده رییس شورا می‌باشد.
تبصره4ـ صدور احکام اعضا و رییس هیئت‌نظارت پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه به عهده رییس شورا می‌باشد.
تبصره5 ـ وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می‌باشد که گزارش خود را به هیئت‌نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارایه خواهد نمود.
ماده16ـ وظایف و اختیارات هیئت‌نظارت به شرح زیر است:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی.
ب ـ اظهارنظر درخصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در شورا.
پ ـ اظهارنظر درخصوص گزارش بازرس قانونی.
ت ـ انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت‌نظارت می‌باشد.
تبصره ـ چنانچه هیئت‌نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع شورا خواهد رساند.
ماده17ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد.
ماده18ـ دارایی‌ها و درآمدهای صندوق عبارتند از:
الف ـ وجوه دارایی‌های موجود و منافع حاصل از سرمایه‌گذاریهای صندوق.
ب ـ حق بیمه‌های دریافتی شامل سهم بیمه‌شدگان، سهم کارفرمایان و دولت.
پ ـ وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوطه یا احکام قطعی دادگاهها.
ت ـ هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور.
ث ـ بدهی‌ها، کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.
ج ـ سایر منابعی که براساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و یا قوانین و مقررات موضوعه قابل جذب توسط صندوق باشد.
چ ـ درآمدهای حاصل از محل ثبت و صدور دفاتر بیمه‌شدگان.
ماده19ـ هیئت‌مدیره مکلف است تا پایان آذرماه هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ بودجه سالانه کشور آن را تصویب و ابلاغ نماید.
ماده20ـ ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید حداکثر تا پایان تیرماه جهت ارایه به مراجع قانونی ذی‌ربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی تلفیقی حسابرسی شده به همراه گزارش هیئت‌مدیره در مورد فعالیت و وضعیت عمومی صندوق در سال مورد گزارش باید حداکثر تا پایان مرداد ماه سال بعد به هیئت‌نظارت و شورا ارسال گردد.
تبصره1ـ صورتهای مالی تلفیقی سالانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی‌صلاح قانونی تدوین شده یا می‌شود تهیه و ارایه گردد.
تبصره2ـ تصویب صورتهای مالی صندوق توسط شورا به منزله مفاصا حساب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره برای عملکرد مالی سال مورد نظر می‌باشد.
تبصره3ـ هیئت‌نظارت مکلف است نسخه‌ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت دارایی‌ها و بدهی‌ها را حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت‌مدیره تسلیم نماید.
تبصره4ـ هیئت‌مدیره موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت‌نظارت آن را بررسی و توجیهات خود را به شورا و وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی تقدیم دارد.
ماده21ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
ماده22ـ هیئت‌مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (حداقل هر سه سال یک بار) گزارش محاسبات فنی (بیمه‌ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه‌ای تهیه گردیده به ضمیمه گزارش مالی تلفیقی به شورا ارایه نماید.
ماده23ـ آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این اساسنامه تدوین و به تصویب مراجع ذی‌ربط برسد.
تبصره ـ مادامی که آیین‌نامه‌های مذکور به تصویب نرسیده‌اند آیین‌نامه‌های موجود به قوت خود باقی است.
ماده24ـ اعضای شورا، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و هیئت‌نظارت، نمی‌توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می‌پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهیم یا شریک باشند.
تبصره1ـ اعضای شورا، هیئت‌مدیره و مدیرعامل و هیئت‌نظارت در صورت فعالیت در رشتـه‌های پزشـکی با مجوز شورا در خصـوص عـقد قرارداد درمانی خارج از وقـت اداری جهت ارایه خـدمات به بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق، مشمول حکم این ماده نمی‌باشند.
تبصره2ـ پرداخت حق بیمه توسط افراد حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی‌شود.
ماده25ـ تغییر و یا اصلاح این اساسنامه با تصویب هیئت‌وزیران خواهدبود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18560
تاریخ تصویب :
1387/3/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :