جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص توزیع کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی شماره 147600/ت40566هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1387 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور تصویب نمود:
1ـ کل اعتبار خارج از شمول مربوط به اعتبارات ملی موضوع جدول شماره (1) پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، بابت هر وزارتخانه یا سازمان در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی پیوست شماره (1) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور قرار می‌گیرد تا بین دستگاههای مندرج در پیوست شماره (2) ضوابط یادشده توزیع شود.
2ـ اعتبارات خارج از شمول مربوط به اعتبارات استانی موضوع جدول شماره (2) پیوست که به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» تأیید شده است، بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی و تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قابل مصرف خواهد بود.
3ـ مانده اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت در مورد بودجه عمومی، با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور توزیع می‌شود.
4ـ استـفاده از اعتبارات خارج از شمول متناسب با میـزان تخصـیص اعتبار با رعایـت قانون نحوه هـزینه کردن اعتباراتی که بـه موجب قانـون از رعایـت قـانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند ـ مصوب 1364ـ قابل هزینه است.
5 ـ در صورت هر گونه جابه‌جایی دستگاه‌های مندرج در پیوست شماره (2) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور بین دستگاه‌های اجرایی پیوست شماره (1) ضوابط یادشده، بر اساس درصدهای مندرج در بند (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور سهم اعتبارات خارج از شمول یادشده جابه‌جا می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18560
تاریخ تصویب :
1387/6/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :