جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

الحاق بند (5) به تصویب‌نامه موضوع اختصاص منابع موردنیاز از محل حساب ذخیره ارزی جهت بازسازی و نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی شماره151729/ت40141کو ناوگان هوایی دولتی برای اجرا در سال 1387

وزارت راه و ترابری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 27/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 4926/11 مورخ 25/3/1387 وزارت راه و ترابری و به استناد بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
تصویب‌نامه شماره 24999/ت37291هـ مورخ 22/2/1386، موضوع اختصاص منابع موردنیاز از محل حساب ذخیره ارزی جهت بازسازی و نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی و ناوگان هوایی دولتی برای اجرا در سال 1387 با الحاق متن زیر به عنوان بند (5) تمدید می‌گردد.
5 ـ رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب1375ـ الزامی است.
این تصـویب‌نامه در تاریـخ 26/8/1387 به تأیید مقام محترم ریاسـت جمـهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18565
تاریخ تصویب :
1387/8/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت راه وترابری
موضوع :