جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی شماره154173/ت40923هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت کشور ـ وزارت کار و اموراجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/8/1387 بنا به پیشنهاد شماره 64797 مورخ 25/6/1387 وزارت کار و اموراجتماعی و به استناد تبصره (1) ماده (70) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (83) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی، موضوع تصویب‌نامه شماره 89224/ت35365ک مورخ 3/6/1387 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
1ـ متن زیر به عنوان بند (20) به ماده (3) الحاق و شماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود:
« 20ـ رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان»
2ـ در جزء (الف) ماده (24) شماره بند (14) به شماره (15) اصلاح و متن زیر به عنوان بند (14) به جزء یادشده اضافه می‌شود:
« 14ـ رییس سازمان کار و اموراجتماعی استان»
3ـ در جزء (الف) ماده (27) شماره بندهای (20)، (21)، (22) و (23) به ترتیب به شماره‌های (21) و (22) ، (23) و (24) اصلاح و متن زیر به عنوان بند (20) به جزء یادشده الحاق می‌گردد:
« 20ـ رییس سازمان کار و امور اجتماعی استان.»
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18568
تاریخ تصویب :
1387/8/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :