جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

رأی شماره 555 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی شماره هـ/87/516تاریخ: 19/8/1387
شماره دادنامه: 555
کلاسه پرونده: 87/516
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم مرضیه زارع.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1503 موضوع شکایت خانم طوبی نباتی احمدی به طرفیت اداره راه و ترابری و ترابری کهکیلویه و بویراحمد بخواسته صدور رأی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی اینجانب از خرید خدمت به پیمانی به شرح دادنامه شماره 846 مورخ 27/6/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه شاکیه از سال 9/10/1372 با مدرک لیسانس در اداره کل اشتغال به کار نموده و تا حال نیز همکاری وی ادامه دارد و اداره متبوعه نیز طی نامه شماره 23/2074 مورخ 20/2/1376 لیست نیروهای دارای تحصیلات دانشگاهی را جهت استخدام رسمی یا پیمانی درخواست نموده و نهایتاً اداره کل امور کارکنان طی نامه شماره 22882 مورخ 4/7/1376 نامبرده را به هسته گزینش معرفی و از ناحیه هسته گزینش وزارت راه و ترابری و ترابری، استخدام پیمانی خانم طوبی نباتی احمدی بلامانع اعلام گردیده و سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 27319/43/2 مورخ 2/8/1377 با تبدیل پست سازمانی شماره 28 تحت عنوان کارشناس آموزش و ارزشیابی از موقت به ثابت جهت تخصیص به شاکیه موافقت نموده است. فلذا نامبرده واجد شرایط تصدی پست پیشنهادی گردیده و با طی مراحل اداری فوق دارای حقوق مکتسبه‎ای گردیده است که عدم صدور حکم پیمانی موجب تضییع حقوق مکتسبه می‎باشد و از طرفی استناد سازمان امور اداری و استخدامی دفتر تشکیلات زیربنایی به مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوری منصرف از موضوع مطروحه بوده چرا که در مواد مارالذکر برای خدمت رسمی دولت استخدام اشخاص از طریق امتحان یا مسابقه صورت می‎گیرد. بنابراین شکایت شاکیه وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی مشارالیها از خرید خدمت به پیمانی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/808 موضوع شکایت خانم مرضیه زارع به طرفیت اداره کل راه و ترابری استان کهکیلویه و بویراحمد بخواسته صدور رأی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از خرید خدمت به پیمانی به شرح دادنامه شماره 425 مورخ 21/2/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره خوانده در جوابیه ارسالی خود اعلام کرده است جذب و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‎های دولتی براساس مواد 13 و 16 قانون استخدام کشوری از طریق آگهی و شرکت در آزمون استخدامی صورت‌می‎گیرد و شاکیه نیز در صورت دارا بودن شرایط در آزمون استخدامی شرکت که در صورت قبولی به صورت رسمی و یا پیمانی استخدام خواهد شد و شاکیه نیز مجوز قانونی برای استخدام ارائه ننموده است و با توجه به مراتب شکایت شاکیه غیر وارد تشخیص علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ به تجویز ماده یک تصویب‎نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی مصوب 1378 هیأت وزیران آن دسته از دستگاههای دولتی که براساس تصویب‎نامه شماره 17598 مورخ 23/3/1362 و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می‎کنند و به خدمت ایشان نیاز دارند، مکلفند ظرف شش ماه وضعیت خدمتی این قبیل کارکنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر دادخواهان واجد شرایط مندرج در آیین‎نامه پیش‌گفته بوده‎اند، بنابراین دادنامه شماره846 مورخ 27/6/1386 شعبه سیزدهم صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18568
تاریخ تصویب :
1387/8/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :