جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

رأی شماره 553 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام معلمین حق‌التدریس شماره هـ/87/515تاریخ: 19/8/1387
شماره دادنامه: 553
کلاسه پرونده: 87/515
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدکاظم موسوی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری.
گردشکار: الف ـ ‎شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/641 موضوع شکایت خانم مرضیه واعظی سبزوار به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 906 مورخ 13/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق قانون به کارگیری معلمین حق التدریس و استفساریه مجلس مصوب 1383 معلمان حق‌التدریس که مجموع سالهای تدریس آنان صرفنظر از انفصال یا انقطاع حداقل 4 سال با 12 ساعت تدریس در هفته باشد بدون آزمون و یا حداقل 3 سال سابقه و 12 ساعت تدریس در هفته به شرط قبولی در آزمون با رعایت شرایط عمومی استخدامی به استخدام رسمی در آموزش و پرورش پذیرفته می‎شوند و شاکی از تاریخ اشتغال(1/7/1381) تا تاریخ تصویب و لازم‎الاجراء شدن قانون 7/7/1383 واجد شرایط قانونی نبوده است، شکایت غیروارد تشخیص لذا با استناد قوانین مرقوم و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. بـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/380 موضوع شکایت خانم اعظم جعفری زادسعدآبادی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام به استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 886 مورخ 13/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس و استفساریه مجلس مصوب 1383 معلمان حق‌التدریس که مجموع سالهای تدریس آنان صرفنظر از انفصال و انقطاع حداقل 2 سال با 12 ساعت تدریس در هفته باشد بدون آزمون و یا حداقل 3 سال سابقه و 12 ساعت تدریس در هفته به شرط قبولی در آزمون با رعایت شرایط عمومی استخدامی به استخدام رسمی در آموزش و پرورش پذیرفته می‎‎‎شوند و شاکی از تاریخ اشتغال (1/7/1380) تا تاریخ تصویب و لازم‎الاجراء شدن قانون (7/7/1383) واجد شرایط قانونی نبوده است، شکایت غیروارد تشخیص لذا به استناد قوانین مرقوم و مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد شکایـت صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه 3 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/518 موضوع شکایت خانم فاطمه خمار به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به خواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 1127 مورخ 30/5/1387 چنین رأی صادر نموده است با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه طرف شکایت و تصاویر ابلاغهای مشارالیه مبنی بر اشتغال وی در سالهای تحصیلی 1381ـ1380، 1382ـ1381، 1383ـ1382، 1384ـ1383 بنا به مراتب فوق نامبرده مشمول دستورالعمل قانون بکارگیری معلمان حق‌التدریس بنظر میرسد لذا مستنداً به دستورالعمل مارالذکر رأی به ورود شکایت مطروحه مبنی بر استخدام رسمی شاکیه با رعایت سایر مقررات صادر و اعلام میگردد. دـ شعبه 3 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/671 موضوع شکایت خانم فاطمه مهرزاد به طرفیت وزارت آموزش و پرورش به خواسته الزام استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 1088 مورخ 30/5/1387 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و لایحه جوابیه مشتکی‎عنه و تصاویر ابلاغهای مشارالیها مبنی بر انتقال بکار وی در سالهای تحصیلی1382ـ1381، 1383ـ1382 و 1384ـ1383 و تصویر کارنامه قبولی نامبرده در آزمون استخدامی ادواری سال 1383 ضمیمه پرونده بنابه مراتب فوق وی مشمول بند 2/3 دستورالعمل اجرایی قانون بکارگیری معلمان حق‌التدریس بنظر می‎رسد، لذا مستنداً به دستورالعمل مارالذکر رأی به ورود شکایت مطروحه مبنی بر الزام طرف شکایت به استخدام رسمی با رعایت سایر مقررات استخدام صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده واحده قانون به‌کارگیری معلمین حق التدریس بر اساس قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1383 و قانون استفساریه آن مصوب 11/9/1383 معلمان حق التدریس که مجموع سالهای تدریس آنان صرفنظر از انفصال یا انقطاع حداقل 4 سال با 12 ساعت تدریس در هفته باشد، بدون آزمون و یا حداقل 3 سال سابقه و 12 ساعت تدریس در هفته با شرط قبولی در آزمون با رعایت شرایط عمومـی استخدامی به استخدام آموزش و پرورش پذیرفته می‎شوند. نظر بـه اینکه احراز شرط مدت خدمت به میزان 3 یا 4 سال در تاریخ تصویب و اجرا ملاک نظر مقنن است، بنابراین دادنامه‎های شماره 886 و 906 مورخ 13/5/1387 شعبه چهارم در حدی که مفید این معنی می‎باشد، صحیح و مطابق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18568
تاریخ تصویب :
1387/8/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :