جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

رأی شماره523 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نقض آراء هیأت حل اختلاف اداره کار در صورت عدم رعایت ماده27 قانون کار شماره هـ/87/493تاریخ دادنامه: 12/8/1387
شماره دادنامه: 523
کلاسه پرونده: 87/493
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حمیدرضا حقگوئی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17، 18 و 19 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه 19 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2520 موضوع شکایت آقای سیاوش موسی کیاسرائی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و آموزش فنی و حرفه‎ای استان گیلان به خواسته، نقض و ابطال رأی مورخ 17/7/1385 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 2552 مورخ 7/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در اخراج کارگر از کارگاه اخذ نظر مثبت شورای اسلامی کار الزامی می‎باشد و در مانحن فیه مفاد ماده فوق‎الذکر رعایت و لحاظ نگردیده و از این حیث رأی صادره مخدوش می‎باشد، با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رأی مورخ 17/7/1385 هیأت حل اختلاف و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیأت همعرض با رعایت مدلول دادنامه صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه هفتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1449 موضوع شکایت آقای حمیدرضا حقگوئی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار گیلان به خواسته، نقض و ابطال رأی مورخ 17/7/1385 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1349 مورخ 8/7/1386 چنـین رأی صادر نموده است، رأی صادره از هیأت حل اختلاف مستنداً به ماده 165 قانون کار صادر گردید و چون بر اساس مفاد ماده فوق‎الذکر تشخیص موجه یا غیرموجه بودن اخراج به عهده هیأت حل‌اختلاف بدون هیچ شرطی قرار داده شده است و چون مطابق سوابق موجود و صراحت در دادنامه صادره از شعبه 18 دیوان که جزء مستندات شاکی و طی لایحه مورخ1/7/1386 ارسال‌شده‌است تعدادی از کارگران در تحریک و اختلال در امر تولید دست داشته‎اند و نیز نظر به اینکه موضوع تحریک و اختلال از مصادیق قصور محسوب نیست تا مشمول مقررات قانونی ماده 27 قانون کار قرار گیرد لذا با توجه به مراتب فوق حکم بـه رد شکایت شـاکی صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبـه 18 دیوان در رسیدگی بـه پرونده کلاسه 85/2676 موضوع شکایت آقای تیمور رضادوست چهارده به طرفیت سازمان کار و امور اجتماعی استان گیلان به خواسته نقض رأی مورخ 17/7/1385 هیأت حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 944 مورخ 7/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، مفاد ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه « هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‎نامه‎های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار... قرارداد کار را فسخ نماید.» رعایت نگردیده و رأی معترض‎عنه از این حیث مخدوش است. فلذا با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به نقض رأی مورخ 17/7/1385 هیأت حل اختلاف و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در هیأت همعرض با رعایت مدلول این دادنامه صادر و اعلام می‎نماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ حکم مقرر در ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مصرح در جواز فسخ قرارداد کار توسط کارفرما در صورت اثبات قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یانقض آیین‎نامه‎ای انضباطی کارگاه پس ازتذکرات کتبی به شرط اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است. نظر به مقررات موضوع تبصره 2 ماده فوق‎الذکر در باب تعریف قصور در انجام وظیفه و تبیین موارد آن و اینکه محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر مبین فسخ قرارداد کار در قلمرو ماده مذکور بدون اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار است، بنابراین دادنامه‎های قطعی شماره 944 مورخ 7/5/1386 شعبه هجدهم و شماره 2552 مورخ 7/9/1386 شعبه نوزدهم دیوان مبنی بر نقض آراء قطعی هیأت حل اختلاف کار به سبب عدم مراعات شرط اساسی فوق‎الذکر صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18568
تاریخ تصویب :
1387/8/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :