جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات شماره7842/87/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آئین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات که در تاریخ 11/9/1387 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ موحدی

مقدمه

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی مسئولیت خطیری برعهده دارد، و در این مسئولیت سنگین قضات، نقش اصلی را ایفاء می‌کنند، به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام‌مند شدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغل قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است.
براین اساس آیین‌نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 19/11/1381 به موجب تبصره 5 ماده 14 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 با در نظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

فصل اول
ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات

ماده1ـ تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به ترتیب زیر تعیین می‌گردد:
ماده2ـ ارتقاء گروه شغلی و تعیین سمت قضات مستلزم داشتن شرایط زیر است:
سنوات قضایی: مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیماً به امر قضا در مراجع قضائی اشتغال دارد یا بعنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضائیه و سازمانهای وابسته به آن، و یا در وزارت دادگستری فعالیت داشته‌است، جزو سنوات قضایی وی محسوب خواهد شد.
2ـ رعایت مراتب سمت‌های قضایی: برای ارتقاء به سمت قضایی و گروه بالاتر، باید مدت اشتغال در سمتهای قبلی مورد توجه قرار گیرد.
تبصره ـ نحوه احتساب سنوات قضائی و میزان تأثیر اشتغال در سمت‌های قضایی قبلی جهت ارتقاء به گروه یا سمت بالاتر مطابق دستورالعمل جداگانه می‌باشد.
ماده3ـ شرایط ارتقاء پایه قضائی:
سنوات قضائی در تعیین پایه قضایی قضات مؤثر است.
1ـ داشتن سنوات قضایی لازم، که میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی است، مگر اینکه شروع اشتغال به کار قضایی در تهران باشد که ارتقاء اولین پایه مستلزم سپری شدن دو سال خدمت قضایی است.
2ـ ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست.
3ـ عملکرد مناسب و رعایت شوؤن قضایی.
تبصره ـ محکومیتهای انتظامی مطابق مقررات مربوط، موجب تأخیر در ترفیع پایه قضایی است.
ماده4ـ ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به تشخیص انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.
درخواست ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هرسال حسب مورد تحویل مسئول مافوق اعم از دادستان یا رئیس حوزه قضایی یا سایر مقامات مربوط شود. رئیس کل دادگستری استان یا سایر مقامات ذیربط موظفند درخواست ترفیع را حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال به انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نمایند.
2ـ ملاک احتساب سنوات خدمت برای ترفیع پایه، اول فروردین ماه هر سال خواهدبود و چنانچه آغاز خدمت قضایی بعد از شروع سال باشد از اول فروردین سال بعد محاسبه خواهدشد.
انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق مربوط را از انتظامی قضات" href="/tags/27249/دادسرای-انتظامی-قضات/" class="link">دادسرای انتظامی قضات استعلام نماید.
ماده5 ـ ضوابط کیفی و کمی ارزشیابی و توانایی قضات مطابق آئین‌نامه شماره 6209/82/1 مورخ 21/4/1382 است و مسئولیت ارزشیابی با انتظامی قضات" href="/tags/27249/دادسرای-انتظامی-قضات/" class="link">دادسرای انتظامی قضات می‌باشد.
ماده6 ـ ضوابط مربوط به تحصیلات و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه امتیازات آن مطابق دستورالعمل جداگانه است.
ماده7ـ اجرای دقیق ضوابط مربوط به ارتقاء گروههای شغلی و تعیین سمت قضایی مطابق مقررات این آیین‌نامه به عهده کمیسیون نقل و انتقال قضات می‌باشد.
تبصره1ـ در صورت ضرورت و بنا به پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات و تصویب رئیس قوه قضائیه، واگذاری سمت قضایی در گروه بالاتر به فرد فاقد شرایط از لحاظ سنوات و پایه قضائی بلامانع است. فرد مذکور از حقوق و مزایای گروه جدید برخوردار خواهدشد.
تبصره2ـ چنانچه تنزل گروه شغلی به لحاظ ضرورت و مصلحت دستگاه قضائی باشد فرد مذکور کماکان از مزایای گروه شغلی قبلی تا ارتقاء به گروه بعدی استفاده می‌کند.
تبصره3ـ قضاتی که تا تصویب و اجرای این آئین‌نامه در گروههای بالاتری قرار دارند، مادامیکه متصدی سمت فعلی هستند در گروه فعلی خواهند ماند.

فصل دوم
گروههای شغلی

ماده8 ـ گروه شغلی قضات به موجب تبصره‌های 2 و 5 ماده 14 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و تبصره1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 بشرح زیر اعلام می‌گردد:
1ـ پایه چهار قضائی ـ گروه یک ـ (سابقه قضائی تا 3سال)
ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی).
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال).
ـ قاضی شورای حل اختلاف.
تبصره ـ حقوق کارآموزان قضایی فارغ‌التحصیل براساس حقوق مبنای گروه شغلی یک جدول قضات پرداخت می‌گردد.
2ـ پایه پنج قضائی ـ گروه دو ـ (سابقه قضائی تا 3سال)
ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی).
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال).
ـ قاضی شورای حل اختلاف.
3ـ پایه شش قضائی ـ گروه سه ـ (سابقه قضائی 3 الی6 سال)
ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی).
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال).
ـ قاضی شورای حل اختلاف.
ـ مشاور قضایی دادگاه‌های نظامی.
4ـ پایه هفت قضائی ـ گروه چهار ـ (سابقه قضائی 6 الی9 سال)
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال).
ـ قاضی شورای حل اختلاف.
ـ مشاور قضایی دادگاه‌های نظامی.
5 ـ پایه هشت قضائی ـ گروه پنج ـ (سابقه قضائی 9 الی12 سال)
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال).
ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو.
ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ معاون رئیس دادگاه عمومی بخش.
ـ مشاور قضایی دادگاههای نظامی.
6 ـ پایه نه قضائی ـ گروه شش ـ (سابقه قضائی 12 الی 15 سال)
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی.
ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو.
ـ معاون قضائی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب.
ـ معاون قضائی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضائی سرپرست مجتمع قضایی.
ـ مشاور قضایی دادگاههای نظامی.
ـ بازرس قضایی.
7ـ پایه ده قضائی ـ گروه هفت ـ (سابقه قضائی 15 الی 18 سال)
ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو.
ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و بازپرس دادسرای نظامی.
ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و معاون دادسرای نظامی.
ـ معاون قضائی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضائی سرپرست مجتمع قضایی.
ـ رئیس دادگستری شهرستان.
ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی.
ـ معاون قضائی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب.
ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب.
ـ مستشار و دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان.
ـ معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب و سرپرست مجتمع قضایی.
ـ بازرس قضایی.
ـ مستشار قضایی.
ـ دادرس علی‌البدل دیوان عدالت اداری.
8 ـ پایه یازده قضائی ـ گروه هشت ـ (سابقه قضائی 18 الی 21 سال)
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان.
ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یک.
ـ مستشار و دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان.
ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی.
ـ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان.
ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ رئیس دادگستری شهرستان.
ـ سرپرست مجتمع قضایی و معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان.
ـ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان.
ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب.
ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه نظامی دو.
ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی.
ـ بازرس قضایی.
ـ مستشار قضایی.
ـ مستشار دیوان عدالت اداری.
تبصره ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت و معاونین قضایی دادستان تهران از مزایای یک گروه شغلی بالاتر استفاده می‌کنند.
9ـ گروه نه ـ (سابقه قضائی 21 الی 24 سال)
تبصره1ـ ارتقاء به گروههای شغلی 9 و بالاتر، علاوه بر داشتن شرایط لازم، مستلزم داشتن پایه قضائی یازده می‌باشد.
تبصره2ـ مقامات ردیف‌های 5 الی 10 این گروه به شرط حداقل 3 سال توقف در گروه هشت و داشتن سایر شرایط لازم به گروه9 ارتقاء خواهندیافت.
ـ دادیار دادسرای دیوان عالی کشور.
ـ دادیار دادسرای انتظامی قضات.
ـ رئیس شعبه دیوان عدالت اداری.
ـ قائم مقام رئیس کل دادگستری استان.
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان.
ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس دادگاه نظامی یک.
ـ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان.
ـ معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان.
ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی.
ـ مستشار قضایی.
10ـ گروه ده ـ (سابقه قضائی 24 الی 27 سال)
ـ دادیار دادسرای دیوان عالی کشور.
ـ عضو معاون دیوان عالی کشور.
ـ رئیس شعبه و عضو اصلی و علی‌البدل دادگاه عالی انتظامی قضات.
ـ رئیس شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری.
ـ معاون قضائی دادستان کل کشور.
ـ معاون قضائی دیوان عدالت اداری.
ـ قائم مقام و معاون قضائی سازمان قضائی نیروهای مسلح.
ـ معاون قضائی دادسرای انتظامی قضات.
ـ رئیس کل دادگستری استان.
ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران.
11ـ گروه یازده ـ (سابقه قضائی 27 الی 30 سال)
ـ معاون اول رئیس قوه قضائیه.
ـ معاونین قضایی رئیس قوه قضائیه.
ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات.
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح.
ـ رئیس دیوان عدالت اداری.
ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور.
ـ رئیس شعبه دیوانعالی کشور.
ـ معاون اول دادستان کل کشور.
ـ دادستان انتظامی قضات.
ـ مستشار دیوان عالی کشور.
ـ مشاور رئیس قوه قضائیه.
12ـ گروه دوازده:
ـ رئیس دیوانعالی کشور.
ـ دادستان کل کشور.
تبصره ـ رئیس قوه قضائیه در بالاترین گروه شغلی قضایی قرار دارد.
ماده9ـ دارندگان سمت‌های قضایی گروههای 1 الی 11، در صورت توقف بیش از 3 سال در هرگروه، چنانچه واجد شرایط ارتقاء به گروه بالاتر باشند، حسب مورد، به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط و تصویب رئیس قوه قضائیه از حقوق و مزایای گروه بالاتر حداکثر تا دو بار و گروه یازده برای یک بار بهره‌مند خواهندشد.
ماده10ـ دارندگان پایه‌های قضایی بیش از پایه قضایی مرتبط با سمت و همچنین دارندگان سابقه قضایی بیش از سابقه مورد نیاز در سمت، حداکثر از مزایای دو گروه بالاتر و تا سقف گروه 12 بهره‌مند خواهندشد.
ماده11ـ در اجرای تبصره1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 عدد مبنای دارندگان پایه‌های قضایی گروه‌های 9 تا 12 به ترتیب به ازای هرگروه بالاتر 10 واحد به عدد مبنای گروه قبلی اضافه می‌گردد و عدد مبنای رئیس قوه‌قضاییه 200 می‌باشد.
ماده12ـ مزایای ایثارگری علاوه بر احتساب سطح تحصیلی بالاتر حداکثر تا یک گروه شغلی (معادل ده واحد عدد مبنا) و تا سقف گروه 12 قابل اعمال و پرداخت است.
ماده13ـ به قضات شاغل در نقاط محروم مطابق با جدول زیر مزایای تا یک گروه شغلی و تا سقف گروه 12 پرداخت خواهدشد.

حوزه قضایی
استان شهرستان ـ بخش
درجه درجه
3 2 1
2 مزایای 1 گروه مزایای 75/0 گروه مزایای 5/0 گروه
1 مزایای 75/0 گروه مزایای 5/0 گروه مزایای 25/0 گروه
0 مزایای 5/0 گروه مزایای 25/0 گروه ــ

تبصره ـ عدد حاصل شده مطابق جدول بالا در حق جذب منظور نخواهدشد.
ماده14ـ مقررات این آیین‌نامه صرفاً شامل دارندگان پایه‌های قضائی می‌باشد.
تبصره ـ تطبیق وضعیت قضات شاغل در پستهای ستاره‌دار ستادی منوط به تعیین تکلیف و انتصاب در سمت‌های قضائی است.
ماده15ـ مشاغل قضائی که در این آئین‌نامه پیش‌بینی نشده و یا بعداً ایجاد می‌شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در این آئین‌نامه به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه‌قضائیه در یکی از گروه‌های شغلی قرار خواهندگرفت.
ماده16ـ این آیین‌نامه با 16 ماده و 12 تبصره به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 11/9/1387 بتصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ 15/9/1386 قابل اجرا بوده و آئین‌نامه‌های مغایر لغو می‌شود.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18576
تاریخ تصویب :
1387/9/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :