جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
مقصودازمقتضای عقدمذکوردرماده 233قانون مدنی آثاری است که بر حسب عرف یاقانون ازمقومات یالوازم غیرقابل انفکاک مطلق عقدمحسوب شودوشرط خلاف آن بامفادعقدیاموثربودن آن منافات داشته باشدوآثاری که درماده 362قانون مذکوربرای بیع صحیح ذکرشده مطلق آثاربیع است اعم از آثاری که مقتضای عقدبه معنی مذکوربوده وقابل انفکاک ازآن نباشدیااثر عقدمطلق بوده وبواسطه شرط قابل انفکاک باشدبنابراین ماده مزبوردلالت نداردبراینکه ضمان درک مبیع مقتضای عقدبوده وشرط خلاف آن ولوبطورمحدود ومقیدبرخلاف مقتضای عقداست .
حکم شماره 1914-18/8/18شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1914
تاریخ تصویب :
1318/08/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :