جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اگرخریداربه استناداینکه فروشنده مبیع رابه تصرف اونداده ثمن پرداختی رامطالبه نمایددادگاه نباید(به استدلال اینکه موردباماده 391 قانون مدنی منطبق نیست )دعوی خریدارراثابت نداندبلکه بایستی راجع به اینکه آیادراثرمعامله مزبورمبیع به قبض وتصرف خریداردرآمده یانه توجه لازم کرده وحکم رامبتنی براین مقدمه بنماید.
حکم شماره 3802-30/11/19شعبه 3

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3802
تاریخ تصویب :
1319/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :