جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

رأی شماره 628 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوة انتقال محل خدمت مستخدمین وزارتخانه‌ها شماره هـ/87/562تاریخ دادنامه: 17/9/1387
شماره دادنامه: 628
کلاسه پرونده: 87/562
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان مدیریت منابع آب ایران.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سیزدهم، اول و دوازدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/3309 موضوع شکایت آقای رحمت‌اله شفیعی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته لغو حکم انتقال شاکی از سازمان مذکور به موسسه تحقیقات آب به شرح دادنامه شماره3527 مورخ 28/11/1383 چنین رأی صادر نموده است. با عنایت به مراتب فوق و مجموع محتویات اوراق پرونده و مفاد لایحه جوابیه اداره مشتکی‎عنه، هر چند موسسه تحقیقات آب قبلاً جزو سازمان مدیریت منابع آب ایران بوده و به نام مرکز پژوهشهای منابع آب ایران شناخته می‎شده و بعداً از سازمان منتزع و به صورت یک موسسه مستقل از سازمان به کار خود ادامه داده است، لیکن کارمندان و نیروی انسانی فعال در آن چون در استخدام سازمان مدیریت منابع آب بوده‎اند و استخدام آنان رسمی می‎باشند و مشمول قانون استخدام کشوری هستند از این جهت مشمول بند (الف) ماده واحده قانون نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مذکور مصوب 20/2/1359 می‎باشند و در انتقال آنان علاوه بر تقاضای دستگاه اجرائی متقاضی رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه‎ یا موسسه دولتی متبوع نیز شرط است و از آنجائی که شاکی پرونده مدعی است از ابتدا با انتقال خود به موسسه تحقیقات مخالف بوده و سازمان مشتکی‎عنه نیز هیچ‌گونه مدرک کتبی دال بر موافقت و رضایت نامبرده به انتقال ارائه نداده است، دیوان شکایت او را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎نماید. ب ـ شعبه دوازدهم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/407 موضوع تجدیدنظر خواهی شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به دادنامه شماره 3527 مورخ 28/11/1383 به شرح دادنامه شماره 972 مورخ 5/7/1384 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست، بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ج ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1487 موضوع شکایت آقای فرهاد عموئی به طرفیت وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت منابع آب ایران به خواسته رسیدگی به انتقال نامبرده از سازمان فوق‎الذکر به موسسه تحقیقات آب که تشکیلات مجزا از سازمان مذکور می‎باشد بدون رضایت نامبرده و لغو حکم انتقال مذکور به شرح دادنامه شماره 998 مورخ 25/7/1386 چنین رأی صادر نموده است، چون در مورد انتقال شاکی از سازمان مذکور به موسسه مربوطه با توجه به مفاد لایحه جوابیه شماره 115/14688 مورخ 9/3/1386 و بند (ب) ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 مجلس و به لحاظ اینکه انتقال مستخدم از مجلس به محل دیگر در همان شهر نیاز به کسب و تحصیل موافقت مستخدم ندارد بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل نشده است لذا خواسته نامبرده موجه نیست حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. دـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2366 موضوع شکایت خانم ژاله رشتچی به طرفیت وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت منابع آب کشور به خواسته انتقال بدون رضایت به یک موسسه دیگر و الزام سازمان به اجرای قانون و لغو حکم انتقال و جبران خسارت مادی و معنوی به شرح دادنامه شماره 2556 مورخ 20/8/1385 چنین رأی صادر نموده است، شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و نیز با لحاظ رأی شماره 273 مورخ 8/5/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد تبصره‎های یک و 3 ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده، نظر به اینکه شاکیه در استخدام رسمی بوده و مشمول قانون استخدام کشوری می‎باشد و از این جهت مشمول قانون نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‎ها و موسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی شده از قانون مذکور مصوب 20/2/1359 می‎باشد که به استناد بند (الف) از قانون مذکور تقاضای دستگاه اجرایی متقاضی و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم شرط انتقال اعلام گردیده است و با توجه به اینکه شاکیه مدعی است از ابتدا با انتقال خود به موسسه تحقیقات آب مخالف بوده و اداره طرف شکایت نیزدلیل معتبری که حکایت ازجلب رضایت و موافقت نامبرده بر انتقال نماید ارائه نداده است، علیهذا شکایت شاکیه موجه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام سازمان طرف شکایت به لغو حکم انتقال مشارالیه صادر و اعلام می‎نماید و در خصوص خواسته دیگر شاکیه مبنی بر الزام سازمان مشتکی‎عنه به جبران خسارت مادی و معنوی به لحاظ اینکه خواسته دیگر شاکیه مبنی بر الزام سازمان مشتکی‎عنه به جبران خسارت مادی و معنوی به لحاظ اینکه موضوع مزبور خارج از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری می‎باشد، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ ماده واحده لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به موسسات مستثنی‌شده از قانون مزبور و بالعکس مصوب 1359 مصرح در جواز انتقال مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و شهرداری تهران به موسسات مستثنی شده از قانون مذکور و بالعکس مشروط به تقاضای دستگاه اجرایی مربوط و رضایت مستخدم و موافقت وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع مستخدم است و منصرف از انتزاع بخشی از وظایف و مسئولیتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع مستخدم و واگذاری آن به سازمان جدید و تغییر محل خدمت مستخدم به تبع آن است. نظر به اینکه شورای عالی اداری به شرح مصوبه مورخ 29/8/1375 با تغییر نام سازمان تحقیقات منابع آب ایران به سازمان مدیریت منابع آب ایران، وظایف معاونت امور آب وزارت نیرو را به سازمان اخیرالذکر محول و کلیه اموال و داراییها و تجهیزات و نیروی انسانی معاونت امور آب وزارت نیرو را به سازمان جدید التاسیس واگذار نموده است و در نتیجه ادامه خدمت شاکیان در سازمان جدید که به تبع انتزاع محل خدمت آنان به شرح مذکور صورت گرفته است از مصادیق انتقال مستخدم دولت به شرح مقرر در ماده واحده فوق‎الاشعار نیست، بنابراین دادنامه شماره 998 مورخ 25/7/1386 شعبه سیزدهم دیوان نتیجتاً مبنی بر رد شکایت به جهات فوق‎الذکر صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18590
تاریخ تصویب :
1387/9/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :