جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

رأی شماره629 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوة تبدیل وضعیت خدمتی معلمان حق‌التدریس به رسمی شماره هـ/87/563تاریخ: 17/9/1387
شماره دادنامه: 629
کلاسه پرونده: 87/563
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم اعظم باشام ـ رباب محمدی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره بین شعب اول، سوم، چهارم و دوم تشخیص دیوان عدالت اداری.
گردشکار: الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1035 موضوع شکایت خانم نشاط نیکنامی به طرفیت آموزش و پرورش رباط کریم (ناحیه یک) به خواسته الزام خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق‌التدریس به حالت رسمی یا دائمی به شرح دادنامه شماره 2094 مورخ 27/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تنها شرطی را که شاکیه با توجه به دستورالعمل بکارگیری معلمان حق‌التدریس (موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 12/11/1383) دارا نمی‎باشد، این است که در سال تحصیلی 1382ـ1383 و یا 1383ـ1384 اشتغال بکار کامل نداشته است در حالی که بموجب برگه شماره3 این پرونده مرخصی استعلاجی مشارالیه در قسمتی از سال تحصیلی 1382ـ1383 طی نامه شماره 10446 مورخ 19/9/1385شورای پزشکی مربوط مستقر در درمانگاه فرهنگیان اسلامشهر تایید گردیده است و عذر موجه محسوب، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی وی را صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1033 موضوع شکایت خانم فاطمه باشام به طرفیت اداره آموزش و پرورش رباط کریم (ناحیه یک) به خواسته الزام خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق‌التدریس به حالت رسمی یا دائمی به شرح دادنامه 2093 مورخ 27/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تنها شرطی را که شاکیه با توجه به دستورالعمل بکارگیری معلمان حق التدریس (موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 12/11/1383) دارا نمی‎باشد این است که در سال تحصیلی 1382ـ1383 و 1383ـ1384اشتغال بکار کامل نداشته است در حالیکه بموجب برگه شماره 2 این پرونده مرخصی استعلاجی مشارالیها در سال 1382 (از 1/6/1382 لغایت 3/8/1382) طی نامه شماره 10247 مورخ 13/12/1385 شورای پزشکی مستقر در درمانگاه فرهنگیان اسلامشهر تایید گردیده است و عذر موجه محسوب، علیهذا حکم به ورود شکایت شاکیه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی وی را صادر و اعلام می‎دارد. ج ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1066 موضوع شکایت خانم مریم عسگری به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم بخواسته استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 1809 مورخ 20/9/1386 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به تصویر گواهی مدیریت آموزش و پرورش رباط کریم پیوست پرونده مبنی بر اینکه مشارالیها در سالهای تحصیلی 1378ـ1379، 1379ـ1380، 1380ـ1381، 1381ـ1382 به ترتیب بیست، بیست ودو ، بیست و دو ، در هفته، به تدریس اشتغال داشته و حق‌التدریس نامبرده در سنوات فوق از محل اعتبارات مصوب آموزش و پرورش پرداخت گردیده است لذا مستنداً به بند (الف) قانون بکارگیری معلمین حق التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون استفساریه مربوط به آن مصوب 1/10/1383 به رعایت بند 1/3 دستورالعمل اجرایی قانون مارالذکر به شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 شکایت شاکیه را وارد تشخیص داده حکم به ورود آن دایر بر الزام وزارت آموزش و پرورش به استخدام رسمی شاکیه با رعایت سایر مقررات استخدام صادر و اعلام می‎گردد. دـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1034 موضوع شکایت خانم اعظم باشام به طرفیت اداره آموزش و پرورش رباط کریم به خواسته الزام خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق‌التدریس به حالت رسمی یا دائمی به شرح دادنامه 39 مورخ 20/1/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب بند 1/1 دستورالعمل اجرایی قانون بکارگیری معلمان حق‌التدریس موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 معلم حق‌التدریسی به کسی اطلاق می‎گردد که طبق ابلاغ رسمی از سوی مسئولان ذیصلاح ادارات آموزش و پرورش در یکی از سمتهای آموزش و پرورشی در واحدهای آموزشی و دولتی آموزشکده‎های فنی و حرفه‎ای و مراکز تربیت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاری دولت حق التدریس دریافت نموده و در سالهای تحصیلی 1383ـ1382 یا 1384ـ1383 در سمت فوق شاغل به تدریس باشد و با عنایت به اینکه حسب لایحه دفاعیه اداره مشتکی‎عنه که به شماره 4395 مورخ 20/12/1386 آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم شاکی فوق در سال تحصیلی 1383ـ1382 یا 1384ـ1383 اشتغال به کار نداشته فلذا شرایط منـدرج در دستورالعمل اجرایی قانون به کارگیری معلمان حق التدریس و استفساریه آن را نداشته بنائاً علیهذا با عنایت به رأی شماره 323 الی 332 مورخ 20/6/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت دستورالعمل مزبور با قانون لذا حکم به رد شکایت معنونه را صادر و اعلام می‎نماید. ه‍ـ ـ شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/86 موضوع شکایت خانم اعظم باشام به طرفیت آموزش و پرورش رباط کریم به خواسته الزام خوانده به تبدیل وضعیت خدمتی حق التدریس به حالت رسمی یا دائمی به شرح دادنامه 94 مورخ 17/4/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بر اساس ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 12/11/1383 و دستورالعمل 15/710 مورخ 18/3/1384 معاونت برنامه‎ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش شرایط تبدیل وضعیت از غیر رسمی به رسمی برای افراد حق التدریس وجود شرایط احصائی منجمله ابلاغ رسمی از آموزش و پرورش نیز تدریس در بخش آموزشی و اینکه از بودجه دولتی استفاده نماید و به خصوص در یکی از سالهای1383ـ1382 و یا 1384ـ1383 اشتغال به تحصیل داشته باشد این شرایط برای تبدیل وضعیت ضروری بوده و وجود گواهی استعلاجی آنهم منحصراً برای 32 روز در سال تحصیلی 1382ـ1383 کافی برای احراز شرایط پیش گفته نخواهد بود و چون از لحاظ رعایت اصول نتیجه ارائه گواهی استعلاجی جایگزین تدریس برای افراد غیر رسمی در سال نمی‎گردد. لذا اعلام اشتباه قضات شعبه اول توجهاً به درخواست شاکیه در راستای ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری قانوناً از نظر شعبه دوم تشخیص قابلیت استماع و پذیرش نداشته برد آن بیان نظر و عقیده می‎گردد. وـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/2281 موضوع شکایت خانم رباب محمدی به طرفیت آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم به خواسته الزام خوانده فوق به تبدیل وضعیت خدمتی حق‌التدریس به حالت رسمی یا دائمی به شرح دادنامه 308 مورخ 31/2/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مطابق قانون بکارگیری معلمان حق‌التدریس و استفساریه مجلس مصوب 1383 معلمان حق‌التدریس که مجموع سالهای تدریس آنان صرفنظر از انفصال و انقطاع حداقل 3 سال با 12 ساعت تدریس در هفته باشد بدون آزمون و یا حداقل 4 سال سابقه و 12 ساعت تدریس در هفته به شرط قبولی در آزمون با رعایت شرایط عمومی استخدامی به استخدام رسمی در آموزش و پرورش پذیرفته می‎شوند و شاکی با مدرک تحصیلی در سال تحصیلی1383ـ1382 یا 1384ـ1383 نیروی حق‌التدریس نبوده است و فاقد شرایط مقرر در قانون فوق‎الذکر می‎باشد، بنابراین خواسته موجه نیست. لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ مفاد ماده واحده قانون به کارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل اجرایی مورخ 12/11/1383 قانون مزبور مفید جواز استخدام معلمان حق‌التدریس اعم از آموزشی و پژوهشی به شرط حداقل 12 ساعت تدریس در قبال دریافت حق‌التدریس از محل بودجه دولتی و داشتن سوابق خدمت موردنظر مقنن و رعایت سایر شرایط قانونی است. نظر به اینکه مدت عدم اشتغال به خدمت به واسطه بیماری از مصادیق حالت اشتغال به تدریس محسوب نمی‎شود و احتساب مدت آن جزو سابقه خدمت معلمان حق‌التدریس مجوز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه‎های شماره 39 مورخ 20/1/1387 شعبه اول و شماره 308 مورخ 31/2/1387 شعبه چهارم که متضمن این معنی است، موافق اصول و موزاین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18590
تاریخ تصویب :
1387/9/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :