جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

رأی شماره631 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوة تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی شماره هـ/87/412تاریخ دادنامه: 17/9/1387
شماره دادنامه: 631
کلاسه پرونده: 87/412
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم پروین طهماسبی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و سوم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2730 موضوع شکایت آقای عبداله رضائی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایران به خواسته الزام به تبدیل استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه شماره 1063 مورخ 25/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طرف شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شماره 7949 مورخ21/11/1383 در دفتر این شعبه علت عدم‌ اقدام خود را مصوبه شماره29982/ت27026 مورخ 24/6/1381هیأت وزیران می‎داند که این مصوبه هم طی دادنامه‎های شماره 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/981 موضوع شکایت خانم سکینه احمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران به خواسته الزام به استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره 1828 مورخ 17/8/1384 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طرف شکایت استخدام پیمانی وی از مورخ 21/10/1379 تایید نموده و تنها دلیل منع تبدیل وضعیت وی را مصوبه شماره 29982/ت27026 مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران می‎داند که آن هم طی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های 597 الی 652 مورخ 9/12/1383 ابطال گردیده است، لذا حکم به ورود شکایت شاکیه صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه86/1720 موضوع شکایت خانم پروین طهماسبی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به خواسته تقاضای تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه شماره 2570 مورخ29/11/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مشارالیها می‎بایستی علاوه بر دانشگاه متبوع سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی را نیز طرف شکایت قرار می‎داد که در مانحن فیه فقط بر علیه دانشگاه متبوع طرح شکایت نموده است بنابه مراتب فوق دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ هر چند صدور حکم استخدام اشخاص به طور رسمی و یا تبدیل وضع آنان از پیمانی به رسمی مستلزم صدور مجوز لازم از طرف واحد استخدامی معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی) است، لیکن قبول یا رد تقاضای اشخاص در خصوص استخدام به طور رسمی و یا تبدیل وضع از پیمانی به رسمی در زمره وظایف و اختیارات اختصاصی وزارتخانه‎ها یا سازمانهای دولتی مربوط قرار دارد شکایت به خواسته مزبور متوجه واحدهای دولتی فوق‎الذکر است. بنابراین دادنامه‎های شماره 1063 مورخ 25/5/1384 و شماره 1828 مورخ 17/8/1384 شعبه دهم در حدی که نتیجتاً شکایت را به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی به خواسته الزام به استخدام رسمی (تبدیل وضع از پیمانی به رسمی) قابل رسیدگی اعلام داشته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18590
تاریخ تصویب :
1387/9/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
موضوع :