جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ26/6/1387 موضوع: اصلاح تبصره4 ماده5 آیین‌نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره شماره3/13250/120روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مصوبه هفتصد و هفتاد و ششمین جلسة شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 26/6/1387 درخصوص اصلاح تبصرة 4 ماده5 آیین‌نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دورة راهنمایی تحصیلی، ارسال می‌شود. لذا خواهشمند است نسبت به درج این مصوبه، اقدام فرمایید.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

شماره8/12538/120 27/8/1387
وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 26/6/1387 درخصوص اصلاح تبصره4 ماده 5 آیین‌نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی برای اجرا در سال تحصیلی 1387 ـ 1386 جهت اجرا و ابلاغ به واحدهای تابعه ارسال می‌شود.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

مصوبه هفتصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ26/6/1387 موضوع: اصلاح تبصره4 ماده5 آیین‌نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی برای اجرا در سال تحصیلی 1387 ـ 1386

ماده واحده:
شورای عالی آموزش و پرورش با اصلاح تبصره4 ماده 5 آیین‌نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی تحصیلی صرفاً برای سال تحصیلی 1387 ـ 1386 به شرح زیر موافقت می‌کند:
تبصره4ـ در ارزشیابی‌های پس از نوبت دوم، نمره هر درس به‌شرح زیر محاسبه می‌شود.
نمره تکوینی نوبت دوم به شرط تأثیر مثبت با نمره پایانی درس یا دروس تجدیدی دانش‌آموزان یا غایبین موجه جمع‌شده و میانگین آن به عنوان نمره آن درس یا دروس منظور خواهدشد. در صورتی که نمره تکوینی تأثیر منفی داشته باشد، اعلام نتیجه صرفاً براساس نمره پایانی آن درس یا دروس صورت خواهدگرفت.
موضوع: اصلاح تبصره 4 ماده 5 آیین‌نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی برای اجرا در سال تحصیلی 1387 ـ 1386 در هفتصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 26/6/1387 به تصویب رسید.
دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید رییس جلسه ـ علیرضا علی‌احمدی
اصلاح تبصره4 ماده5 آیین‌نامه ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دوره راهنمایی برای اجرا در سال تحصیلی 1387 ـ 1386 مورد تأیید است.
رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی نژاد
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18590
تاریخ تصویب :
1387/6/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :