جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
ماده 377دلالت بربیحقی بایع ومشتری درمطالبه مبیع وثمن نداردبلکه مفادآن ،آن است که هریک ازآنهامی تواندازتسلیم مبیع ویاثمن خودداری کند تاطرف دیگرحاضربه تسلیم شودوذیحق بودن مشتری درخودداری ازتسلیم ثمن تا موقعی که طرف حاضربه تسلیم مبیع شودمنافاتی باذیحق بودن بایع دردعوای راجع به ثمن ومطالبه آن نداردنهایت آنکه درموقع تسلیم ثمن بایدبایع حاضر به تسلیم مبیع بشودتامشتری اجباربه تسلیم ثمن گرددخصوصادرموردی که مشتری نسبت به مبیع اقامه دعوی کرده وحکم به تسلیم مبیع یایقیمت آن صادرشده و مدعی (بایع )حاضربه تسلیم گردیده نبایدبه استنادماده مزبورحکم به بی حقی مدعی بطورمطلق نسبت به مبلغی ازثمن درمقابل قسمتی ازمبیع که تسلیم نشده داد.
حکم شماره 187-28/1/17شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
187
تاریخ تصویب :
1317/01/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :