جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام بخش مرکزی شهرستان « سرایان» از توابع استان خراسان جنوبی به بخش « آیسک» شماره182462/ت 40955ک

وزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 10/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 79225/42/4/1 مورخ 23/6/1387 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ نام بخش مرکزی شهرستان « سرایان» از توابع استان خراسان جنوبی به بخش « آیسک» تغییر می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 7/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18598
تاریخ تصویب :
1387/10/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :