جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

رأی شماره643 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار شماره هـ/84/815تاریخ: 24/9/1387
شماره دادنامه: 643
کلاسه پرونده: 84/815
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مدیرکل اداره کار و امور اجتماعی استان سمنان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/562 موضوع شکایت شرکت بیسکویت ایران به طرفیت هیأت حل‌اختلاف اداره کار و اموراجتماعی گرمسار به خواسته نقض آراء مورخ 23/1/1382 و 26/1/1382 هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی گرمسار به شرح دادنامه شماره 3056 مورخ 15/12/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه آقایان علی‌اکبر کریمی و فتح‌اله ستاره از کارمندان رسمی اداره تربیت بدنی گرمسار و مشمول مقررات استخدام کشوری می‌باشند لذا از شمول مقررات قانون کار خارج می‌باشند و بالطبع مفاد آراء معترض‌عنه مبنی بر پرداخت حقوق و مزایای آنان براساس مقررات قانون کار وجهه قانونی ندارد. بنابراین با پذیرش خواسته شاکی رأی معترض‌عنه نقض و رسیدگی مجدد به هیأت همعرض محول می‌گردد. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/213 موضوع تجدیدنظرخواهی اداره کل کار و امور اجتماعی استان سمنان، اداره کار گرمسار نسبت به دادنامه 3056 مورخ 15/12/1383 به شرح دادنامه شماره 884 مورخ 8/5/1385 چنین رأی صادر نموده است، با عنایت به اینکه شرکت بیسکویت ایران در دادخواست تنظیمی که به شعبه هشتم بدوی ارجاع گردیده تقاضای نقض و ابطال آراء شماره 1251/1 مورخ 23/1/1382 شماره 1250/1 مورخ 26/1/1382 صادره از هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی شهرستان گرمسار را نموده است، به لحاظ اینکه دادخواست از حیث قطعی بودن آراء معترض‌عنه محل تردید بوده و ابهام داشته و طرفین پرونده جهت ادامه توضیح دعوت شدند و با توضیحات نماینده اداره کار گرمسار و ملاحظه مدارک ارائه شده معلوم شد رأی مورخ 23/1/1382 در زمان تقدیم دادخواست قطعی نبوده است و رأی مورخ 26/1/1382 هنوز هم قطعی نشده است با عنایت به بند2 ماده11 قانون دیوان عدالت اداری دال براینکه فقط آراء قطعی کمیسیونها و دادگاههای اداری قابل رسیدگی در دیوان می‌باشد و شعبه بدوی بدون مراعات مراتب مذکور با استدلال اینکه آقایان علی‌اکبر کریمی و فتح‌اله ستاره از کارمندان رسمی اداره تربیت بدنی هستند و مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند از شمول قانون کار خارج بوده‌اند، با پذیرش خواسته شاکی رأی معترض‌عنه را نقض و رسیدگی مجدد را به هیأت همعرض محول نموده‌اند علیهذا چون نامبردگان خارج از وقت اداری در شرکت شاکی اشتغال داشته‌اند و شرکت یادشده مشمول قانون کار می‌باشد و دلیلی بر عدم شمول قانون کار به نامبردگان و عدم صلاحیت هیأت تشخیص وجود ندارد. از طرفی هیأت حل اختلاف که طرف دعوی قرار گرفته است در زمان تقدیم دادخواست مبادرت به صدور رأی ننموده بود و دعوی متوجه هیأت حل اختلاف نمی‌باشد. لذا با التفات به موارد مزبور شکایت بدوی قابل رسیدگی در دیوان نبوده است مستنداً به ماده یادشده و مواد 19 از قانون دیوان و مواد 47 و 46 از آیین دادرسی دیوان ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دادخواست بدوی صادر و اعلام می‌گردد. ج ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2864 موضوع شکایت آقای فتح‌اله ستاره به طرفیت اداره کار گرمسار به شرح دادنامه شماره 3569 مورخ 20/11/1383 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مفاد وکالتنامه پیوست دادخواست مفید احراز سمت آقای سیدحسین میراحمدی در تقـدیم دادخواست و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به وکالت از ناحیه آقای فتح‌اله ستاره نمی‌باشد، لذا به جهت عدم احراز سمت نامبرده در طرح شکایت به کیفیت مطروحه دادخـواست مطروحه را مردود اعلام نموده است. د ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/382 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای فتح‌اله ستاره نسبت به دادنامه شماره 3569 مورخ 20/11/1383 به شرح دادنامه شماره 1034 مورخ 15/6/1384 چنین رأی صادر نموده است، اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد به نظر می‌رسد، زیرا هیأت رسیدگی‌کننده در زمینه مدت پرداخت سنوات تحقیق کافی انجام نداده و تجدیدنظرخواه ادعای شروع به کار در سال 1370 را دارد و نیز تقدیم‌کننده دادخواست بدوی تجدیدنظرخواه بوده و از این جهت نیز دادنامه معترض‌عنه مخدوش می‌باشد. علیهذا با فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته و نقض رأی هیأت تشخیص مورخ 26/1/1382 حکم به ورود شکایت تجدیدنظرخواه و ضرورت رسیدگی در هیأت همعرض را صادر و اعلام نموده است. هـ ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/670 موضوع شکایت شرکت بیسکویت ایران به طرفیت اداره کار و امور اجماعی گرمسار بخواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف شماره 4024 مورخ 23/4/1387 به شرح دادنامه شماره 5 مورخ 7/1/1380 چنین رأی صادر نموده است، رأی مورد اعتراض در مورد شکایت آقای علی‌اکبر کریمی صادر گردید وی طبق دلالت اوراق پرونده و اعلام شاکی در شرح دادخواست و نیز اعلام مشتکی‌عنه در لایحه دفاعیه مورخ 16/8/1378 به شماره 17808/14 با آنکه کارمند رسمی اداره تربیت بدنی می‌باشد، قرارداد با شرکت بیسکویت ایران منعقد نموده و در آن شرکت کار می‌کرده و پس از اخراج از شرکت و طرح شکایت در اداره کار هیأت حل اختلاف رأی مورد اعتراض را به نفع او صادر نموده است. با توجه به اینکه کارمند رسمی دولت حق تنظیم قرارداد کار با دیگر جای کارگری را ندارد و قرارداد منعقده فیمابین او و شرکت شاکی خلاف قانون انجام گرفته و حرمتی نمی‌تواند داشته باشد تا مورد حمایت قانون کار و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف قرار گیرد، رأی مورد اعتراض خلاف موازین صدور یافته و شکایت از این حیث وارد است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر محرز به نظر می‌رسد. ب ـ اشتغال کارمند دولت در غیر ساعات اداری در کارگاه بخش خصوصی مشمول قانون کار منع قانونی ندارد و فی حد ذاته رافع مسئولیت کارفرما در پرداخت حقوق و مزایای استحقاقی کارگر موصوف براساس قانون کار و مقررات مربوط به آن نیست. بنابراین دادنامه شماره 1034 مورخ 15/6/1384 شعبه دوم تجدیدنظر مبنی بر رد شکایت کارفرما بخواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف در حدی که مبین این امر است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینینوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18598
تاریخ تصویب :
1387/9/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :