جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

اصلاح ماده (6) ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی شماره 188922/ت41249کوزارت صنایع و معادن ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 30/9/1387 بنا به پیشنهاد شماره 22801/87 مورخ 28/7/1387 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
در ماده (6) مصوبه شماره 93609/ت36212ک مورخ 10/6/1387 عبارت « تا پایان سال 1387» جایگزین عبارت « ظرف سه ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی کشور» می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18602
تاریخ تصویب :
1387/9/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :