جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
صرف وجودجنگ دلیل مثبت فرس ماژورنخواهدبود.
حکم شماره 1546-18/9/16شعبه 6

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1546
تاریخ تصویب :
1316/09/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :