جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

رأی شماره 589 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سوابق خدمت شماره هـ/87/499تاریخ: 3/9/1387
شماره دادنامه: 589
کلاسه پرونده: 87/499
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علیرضا پیروزرام.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام‌تعارض آراء صادره از شعب16 بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1534 موضوع شکایت آقای عبدالعزیز مستقی به طرفیت شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران به خواسته رسیدگی و صدور حکم به تایید سوابق خدمتی به شرح دادنامه شماره 3053 مورخ 16/2/1384 چنین رأی صادر نموده‌است، خلاصه شکایت شاکی آن است که مطابق تبصره3 ماده6 اساسنامه هلال‌احمر مصوب22/12/1373 نقل و انتقال کارکنان رسمی به وزارتخانه‎ها و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته و بالعکس با احتساب سوابق خدمتی بلامانع است. علیهذا تقاضای تایید سوابق خدمتی قبل از مصوبه 22/12/1374 اساسنامه هلال احمر و حذف کلمه انتقال در نامه معاون اداری مالی هلال احمر مورد استدعا است. با توجه به پاسخ مشتکی‎عنه و استناد به نامه دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامـه‎ریزی کشور مبنی بر اینکه برابر اساسنامه هلال احمر فقط سوابق آن عده از کارکنان هلال احمر که به یکی از ادارات تشکیلات دولتی انجام گیرد، محاسبه می‎گردد و شامل موارد استعفاء، بازخرید و اخراج از خدمت شده‎اند محسوب نمی‎شود و چون نامبرده از هلال احمر استعفاء نموده است، شامل حال ایشان نمی‎شود، تقاضای رد شکایت را دارد. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه شاکی در طول خدمت در هلال احمر به مدت 8 سال کسور بازنشستگی را پرداخت نموده و این امر مورد تکذیب مشتکی‎عنه قرار نگرفته است و شرکت نفت نیز سوابق خدمتی نامبرده را در هلال احمر پذیرفته است و فاصله خدمتی هم ایجاد نگردیده است و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نیز که با توجه به قانون محاسبات عمومی تصویب شده است صرفاً از نظر حسابرسی، غیر دولتی محسوب می‎شود و معاونت اداری مالی هلال احمر انتقال سوابق نامبرده را بلامانع دانسته است، علیهذا حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه پانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/567 موضوع شکایت آقای مصطفی اقبالی به طرفیت امور بازنشستگی شرکت ملی نفت به خواسته، احتساب سوابق خدمتی جمعیت هلال احمر ایران از 1/8/1350 لغایت 1360 بـه شرح دادنامـه شماره 969 مورخ 9/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، عنایتاً به مفاد شکایت معنونه و گواهی‎های مصدق ابرازی که مشعر بر تایید اشتغال شاکی در دوره زمانی فوق‎الذکر است و با پست سازمانی کارشناس آزمایشگاه مرکز انتقال خون تا قبل از ترک محل خدمت که 1/1/1361 عنوان گردیده شاغل بوده و ترک بعدی محل خدمت مسقط و نافی حق مکتسب ایجاد شده با اسباب خدمت در جهت پذیرش سوابق خدمت وی نمی‎باشد، در نتیجه با توجه به دفاعیات معروضه مستنداً به تبصره 3 الحاقی به ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر که احتساب سوابق خدمت مستخدمین جمعیت هلال احمر را مورد تایید قرار داده خواسته شاکی را مقرون به صحت و محرز و ثابت تشخیص و حکم به ورود شکایت مشتکی‎عنه مطابق ماده 6 آیین‎نامه اجرائی نقل و انتقال کسور بیمه و بازنشستگی کارمندان شرکت ملی نفت به احتساب سوابق خدمت شاکی در ازمنه موضوع خواسته در حق وی ملزم و محکوم می‎نماید. ج ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/976 موضوع تجدیدنظر خواهی صندوقهای بازنشستگی و پس انداز رفاه کارکنان صنعت نفت نسبت به دادنامه شماره 969 مورخ 9/5/1384 شعبه پانزدهم به شرح دادنامه شماره 751 مورخ 31/4/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده و اینکه تبصره 3 الحاقی به ماده 23 اساسنامه قانونی جمعیت هلال احمر که مورد استناد شعبه بدوی قرارگرفته نقل و انتقال کارکنان رسمی جمعیت هلال احمر به وزارتخانه‎ها و سایر سازمانها و شرکتها و موسسات دولتی وابسته به دولت و بالعکس با احتساب سوابق خدمتی مجاز شناخته است، در حالی که شاکی از ابتدای سال 1361 ترک خدمت نموده و به خدمت وی در هلال احمر خاتمه داده شده و از طرفی جمعیت هلال احمر جزء مؤسسات عمومی غیر دولتی احصاء گردیده است، لذا ضمن نقض دادنامه 969 مورخ 9/5/1384 شعبه پانزدهم بدوی دیوان حکم به ورود تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ علاوه بر اینکه مفاد تبصره ماده 23 اساسنامه جمعیت هلال احمر و مقررات اصلاحی به ویژه تبصره 3 الحاقی به ماده مذکور مصوب 1374 مصرح در جواز احتساب مدت خدمت مستخدمین رسمی جمعیت مزبور در صورت انتقال آنان به واحدهای دولتی است و تعمیم و تسری آن به افرادی که از خدمت در آن جمعیت مستعفی یا اخراج شده‎اند، مجوز قانونی ندارد، اساساً مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیر دولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری کارکنان دولت مصوب 1372 « قوانین استخدامی دستگاههای دولتی من جمله قوانین خاص شرکتها و موسسات دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از لحاظ سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی، تعیین حقوق بازنشستگی و سایر مقررات مربوط در این رابطه کماکان به قوت خود باقی است» بنابراین با عنایت به مقررات استخدامی خاص شرکت نفت در خصوص مورد، دادنامه شماره 751 مورخ31/4/1385 شعبه اول تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه بدوی و رد شکایت شاکی به خواسته الزام صندوقهای بازنشستگی و پس‌انداز رفاه کارکنان صنعت نفت به احتساب سابقه خدمت در جمعیت هلال احمر به واسطه ترک خدمت و اخراج از آن جمعیت صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18604
تاریخ تصویب :
1387/9/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :