جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه چندجانبه بین کشورهای عضو گروه دی ـ هشت درخصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی شماره57818/149جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌ شماره 52518/39802 مورخ 10/4/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون موافقتنامه چندجانبه بین کشورهای عضو گروه دی ـ هشت درخصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی که با عنوان لایحه به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ‌13/9/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره185343 21/10/1387
وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون موافقتنامه چندجانبه بین کشورهای عضو گروه دی ـ هشت درخصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سیزدهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/10/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57818/149 مورخ 10/10/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون موافقتنامه چندجانبه بین کشورهای عضو گروه دی ـ هشت درخصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی

ماده واحده ـ موافقتنامه چندجانبه بین کشورهای عضو گروه دی ـ هشت درخصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی مشتمل بر یک‌مقدمه و بیست‌ و پنج ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه چندجانبه بین کشورهای عضو گروه دی ـ هشت درخصوص کمک اداری در زمینه موضوعات گمرکی
مقدمه:
کشورهای عضو دی ـ هشت :
جمهوری خلق بنگلادش؛
جمهوری عربی مصر؛
رجمهوری اندونزی؛
جمهوری اسلامی ایران؛
مالزی؛
جمهوری فدرال نیجریه؛
جمهوری اسلامی پاکستان؛
جمهوری ترکیه؛
که از این پس طرفهای متعاهد نامیده می‌شوند؛
با درنظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیاتهایی که به‌هنگام واردات یا صادرات وصول می‌شوند و حصول اطمینان از اجراء صحیح اقدامات ویژه مربوط به ممنوعیت، محدودیت وکنترل،
با درنظرگرفتن این‌که تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی وسلامت آنان زیان آور است،
با تشخیص نیازبه همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی،
با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به واسطه همکاری نزدیک بین گمرکهای آنها براساس مقررات قانونی مورد توافق چندجانبه، به نحوی مؤثرتر صورت بگیرد،
با درنظر گرفتن کنوانسیون بین‌المللی درخصوص کمک متقابل اداری جهت جلوگیری، تحقیق و سرکوب تخلفات گمرکی مصوب 19/3/1356 هجری شمسی برابر با نهم ژوئن 1977 میلادی در نایروبی، تحت توجهات شورای همکاریهای گمرکی، که چهارچوبی را برای تسهیل کمک متقابل اداری در زمینه موضوعات گمرکی طرح می‌نماید،
با توجه به کنوانسیونهای بین‌المللی که مشتمل بر ممنوعیت، محدودیت، و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص هستند،
و همچنین با توجه به بیانیه جهانی حقوق‌بشر مورخ 1337 هجری‌شمسی برابر با 1958 میلادی سازمان ملل متحد،
و نیز با توجه به تلاشهای مشترک گمرکها در امر ظرفیت سازی برای ارتقاء مهارتهای خویش در انجام مسؤولیتهای ‏خود، افزایش درآمدهایشان و محافظت از اقتصاد و جامعه ‏‌خود،
در موارد زیر توافق کرده‌اند:

فصل اول
تعاریف
ماده 1ـ از لحاظ این موافقتنامه :
الف ـ «گمرک» یعنی مرجع گمرکی و یا هر مرجع دیگر یک طرف متعاهد که به منظور اعمال مقررات این موافقتنامه براساس قانون داخلی مجاز و از سوی طرف متعاهد مزبور تعیین شده باشد.
ب ـ « حقوق گمرکی» یعنی کلیه عوارض، مالیاتها، دستمزدها و هر هزینه دیگری که در قلمرو طرفهای متعاهد و در اجراء قوانین گمرکی مطالبه می‌شود که البته مشمول دستمزدها یا هزینه‌های انجام خدمات نمی‌گردد.
پ ـ « مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان حقوق گمرکی که در یکی از طرفهای متعاهد قابل وصول نمی‌باشد.
ت ـ « قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرکها راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابه‌جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدود کننده و کنترلی،
ث ـ « تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یامبادرت به نقض قوانین گمرکی،
ج ـ « اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده، و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به‌ هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه‌های گواهی شده یا مصدق آنها،
چ ـ « مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور دولتی دیگری که توسط یک گمرک تعیین شده است،
ح ـ « شخص» به معنی شخص حقیقی و حقوقی است مگر این‌که سیاق عبارت به گونه دیگری اقتضاء نماید.
خ ـ « داده‌های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی،
د ـ « گمرک درخواست‌کننده» به معنی ‏گمرکی خواهدبود که درخواست‏ کمک می‌کند،
ذـ « گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می‌شود،
رـ « طرف متعاهد درخواست‌کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است،
زـ « طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست کمک شده است.
فصل دوم
دامنه شمول موافقتنامه:
ماده 2ـ
1ـ تبادل اطلاعات:
طرفهای‌متعاهد از طریق گمرکهای خود درجهت اجراء صحیح قوانین‌گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجاری، طبق شرایط مندرج دراین موافقتنامه، اطلاعات مربوط را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.
2ـ ظرفیت سازی:
کشورهای عضو، برنامه آموزشی گمرکی را برای ارتقاء دانش و مهارتهای کارکنان گمرکی آغاز خواهند کرد و نظرات کارشناسی را به یکدیگر ارائه خواهند نمود و تأسیسات و برنامه‌های آموزشی را در اختیار یکدیگر قرار خواهند داد.
3ـ کمک اداری:
الف ـ طرفهای متعاهد از طریق گمرکهای خود طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه جهت اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی به یکدیگر کمک اداری خواهند کرد.
ب ـ هرگونه کمک هریک از طرفهای متعاهد طبق این موافقتنامه باید براساس مقررات قانونی و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت گمرک و منابع موجود آن صورت گیرد.
پ ـ این موافقتنامه صرفاً کمک چندجانبه اداری بین طرفهای متعاهد را دربرمی‌گیرد و تأثیری بر موافقتنامه‌های معاضدت قضائی دو یا چندجانبه بین آنها ندارد. در صورتی‌که قرار باشد کمک ‌متقابل توسط دیگر مقامات طرف‌متعاهد درخواست‌شونده انجام شود، گمرک درخواست‏ شونده باید مقامات مزبور و در صورت آگاهی، موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را مشخص نماید.
ت ـ مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی حق ممانعت از اجراء درخواست را ایجاد نخواهد کرد.
4ـ تسهیل گذر (ترانزیت):
طرفهای متعاهد به منظور ترغیب تجارت بین خود نقل و انتقالات گذری (ترانزیتی) را به ‌وسیله ساده و هماهنگ کردن تشریفات گمرکی و ساز و کار اجراء آنها، تسهیل خواهند نمود.
5 ـ بانک داده‌های گمرکی:
کشورهای عضو، ایجاد بانک داده‌های گمرکی متمرکز را به‌منظور به اشتراک‌گذاردن مؤثر اطلاعات، بررسی خواهند کرد.
فصل سوم
دامنه شمول کمک:
ماده 3ـ اطلاعات لازم جهت اعمال و اجراء قوانین گمرکی
گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود، حتی‌الامکان اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قانونی گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می‌تواند مربوط به موارد زیر باشد:
الف) شیوه‌های جدید اجراء قوانین گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد،
ب) روندها، شیوه‌ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی،
پ) کالاهایی که معلوم شده می‌تواند موضوع تخلفات گمرکی قرار بگیرد همچنین روشهای حمل وانبارداری به‌کار رفته درمورد کالاهای یاد شده،
ت) هر داده دیگری که به گمرکها در خصوص کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.
فصل چهارم
کمکهای ویژه :
ماده 4ـ اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی
گمرک هر طرف متعاهد بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیتهای طراحی شده، جاری یا تکمیل شده را که باعث ایجاد زمینه منطقی برای اعتقاد به این امر می‌شود که تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد مربوط ارتکاب یافته یا خواهد یافت، در اختیار گمرک هر طرف متعاهد دیگر قرار خواهد داد.
2ـ در موارد جدی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی هر یک از طرفهای متعاهد باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکانپذیر است، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.
ماده5 ـ انواع اطلاعات خاص
گمرک درخواست‌شونده، بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست‌کننده که بنا به دلایلی در مورد صحت اطلاعات گمرکی ارائه شده به آن، تردید دارد قرار خواهد داد:
الف) آیا کالای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صادر شده است؛
ب) آیا کالای صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده به صورت قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است، و درصورت اعمال رویه گمرکی، تحت چه رویه گمرکی وارد شده است.
ماده6 ـ ابلاغ
گمرک درخواست شونده، بنا به درخواست و چنانچه قانون ملی آن اجازه دهد، کلیه اقدامات لازم را انجام خواهد داد تا شخص مقیم یا مستقر در قلمرو خود را از کلیه تصمیمات پیرامون شخص مزبور که از سوی گمرک درخواست‌کننده در زمینه اجراء قوانین گمرکی و در حیطه شمول این موافقتنامه اتخاذ شده است، مطلع نماید.
2ـ چنین ابلاغ‌هایی باید طبق رویه‌های قابل‌اجراء در قلمرو طرف‌متعاهد درخواست‌شونده برای تصمیمات ملی مشابه صورت گیرد.
ماده 7ـ کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی
1ـ گمرکها بنا به درخواست، در خصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک می‏نمایند، مشروط براین‌که هر دو طرف متعاهد، مقررات قانونی و اداری لازم را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند.
2ـ کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی طبق ماده (20) این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.
ماده8 ـ نظارت واطلاعات
گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست، ‌باید حتی‌الامکان، بر موارد زیر نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتی را برای گمرک درخواست کننده فراهم نماید:
الف)کالای درحال حمل یا درانبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد.
ب) وسایل حمل ونقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، درقلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد.
پ) اماکنی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد.
ت) اشخاصی که معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده وارد و از آن خارج می‌شوند.
گمرک هر طرف متعاهدی می‌تواند چنانچه به دلایلی معتقد باشد فعالیتهای طراحی شده، جاری یا تکمیل شده ظاهراً به ارتکاب تخلف گمرکی در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌انجامد به ابتکار خود چنین نظارتهایی را انجام دهد.
فصل پنجم
گروههای تحقیق و کنترل مشترک:
ماده 9ـ
1ـ طرفهای متعاهد می‌توانند به منظور کشف و جلوگیری از انواع خاص تخلفات گمرکی که نیازمند اقدامات همزمان و هماهنگ می‌باشد گروههای تحقیق یا کنترل مشترک تشکیل دهند.
2ـ گروههای مزبور طبق قانون و رویه طرف متعاهدی که در قلمرو آن این اقدامات در حال اجراء است عمل خواهند کرد.
3ـ فعالیت‌گروههای‌مزبور طبق ماده (20) این‌موافقتنامه تنظیم خواهدشد.
فصل ششم
مکاتبه درمورد درخواستها:
ماده 10ـ
1ـ درخواستهای کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می‌آید مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواستها به‌صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مفید به نظر می‏رسد همراه خواهد بود. گمرک درخواست‌شونده می‌تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. درمواقعی که شرایط ایجاب می‌کند درخواستها می‌تواند به طور شفاهی صورت‌گیرد. این‌قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.
2ـ درخواستهایی که متعاقب بند (1) این ماده صورت می‌گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف) نام گمرک درخواست‌کننده،
ب) موضوع گمرکی مورد بحث، نوع همکاری درخواست‌شده و دلیل‌درخواست،
پ) شرح مختصری از موضوع تحت بررسی، عناصر قانونی و اداری آن،
ت) اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.
3ـ چنانچه گمرک درخواست‌کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می‌نماید.
گمرک درخواست شونده بنا به ‌درخواست، نسخه‌های تأیید شده اسناد مورد نیاز را ارائه خواهد کرد. هر گونه سندی که مبادله می‌شود حتی‌الامکان باید با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر و بهره‌گیری از آن همراه باشد.
5 ـ اطلاعاتی که دراین موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که توسط هریک از گمرکها به‌طور ویژه برای این منظور تعیین شده‌اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده (20) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
فصل هفتم
اجراء درخواستها:
ماده11ـ شیوه‌های کسب اطلاعات
هر طرف متعاهد نسبت به ایجاد ساز و کار خود برای کسب اطلاعات اقدام خواهد کرد.
ماده12ـ حضور مأموران درقلمرو طرف متعاهد دیگر
مأموران ویژه‌ای که از سوی گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند می‌توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیرالذکر، به‌منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند:
الف) در دفاتر گمرک درخواست‌شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛
ب) در موقع انجام تحقیق مرتبط با گمرک درخواست‌کننده، توسط گمرک درخواست‌شونده، درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند، این مأموران فقط در نقش مشاور عمل خواهند کرد.
مـاده 13 ـ حضـور مأمـوران ‌گمرک درخواست‌کننده، با دعوت‌ گمرک درخواست‌شونده
در صورتی که گمرک درخواست شونده به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک، بر اساس درخواست، حضور مأموری از گمرک درخواست‌کننده را مناسب بداند، می‌تواند از گمرک درخواست‌کننده با رعایت کلیه شروطی که اعلام می‌نماید جهت مشارکت دعوت نماید.
ماده14ـ ترتیبات مربوط به بازدید مأموران
1ـ هرگاه مأموران یکی از طرفهای متعاهد بر اساس شرایط این موافقتنامه درقلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی به زبان قابل پذیرش گمرک درخواست شونده، دال بر هویت و سمت اداری خویش در گمرک خود و نیز سمت اداری که در قلمرو گمرک درخواست شونده به آنها اعطاء شده است، ارائه نمایند.
2ـ مأمورانی که به‌گونه پیش‌بینی شده در مواد (12) و (13) جهت حضور در قلمرو طرف‌متعاهد درخواست‌شونده از سوی‌گمرک درخواست‌کننده تعیین شده‌اند، صرفاً نقش مشاوره‌ای خواهند داشت.
3ـ این مأموران به هنگام حضور در قلمرو طرف متعاهد دیگر به موجب این موافقتنامه، از همان حمایت مقرر برای مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر، به موجب قوانین لازم‌الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی خواهند بود که ممکن است مرتکب شوند.
ماده 15ـ کارشناسان و گواهان
گمرک درخواست‌شونده، می‌تواند بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به اجراء قوانین گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.
فصل هشتم
محرمانه بودن اطلاعات:
ماده 16ـ
1ـ هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌شود باید فقط توسط گمرکها و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد، مگر در صورتی که گمرک ارائه‌دهنده چنین اطلاعاتی استفاده ازآن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر اجازه داده باشد.
2ـ هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و حداقل مشمول همان حفاظت و حمایتی خواهد بود که همان نوع اطلاعات به موجب قوانین داخلی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است، مشمول آن می‌باشد.
فصل نهم
حفاظت از داده‌های شخصی:
ماده 17ـ
1ـ تبادل داده‌های شخصی به موجب این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد طبق ماده (20) این موافقتنامه مبنی بر این‌که چنین داده‌هایی باید از سطح حفاظتی برخوردار باشد که الزامات قانونی ملی طرف متعاهد ارائه کننده را برآورده نماید، آغاز خواهد شد.
2ـ طرفهای متعاهد ‌باید در چهارچوب این ماده، قانون ومقررات مربوط به حفاظت از داده‏های شخصی را به یکدیگر ارائه دهند.
فصل دهم
معافیتها:
ماده 18ـ
درمواردی که کمکها درچهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، قوانین و تعهدات قراردادی، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده را نقض‌کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه‌ای مشروع گردد، طرف متعاهد مذکور می‌تواند از ارائه این کمکها خودداری کند یا با توجه به شرایطی که ممکن است مقرر کند آنها را ارائه نماید.
فصل یازدهم
هزینه‌ها:
ماده 19ـ
گمرک درخواست شونده با رعایت بندهای(2)و(3) این‌ماده از هرگونه دعوی برای بازپرداخت هزینه‌های متحمل‌شده دراجراء این موافقتنامه صرف‌نظر خواهد نمود.
2ـ مخارج و حق الزحمه‌های پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینه‌های مترجمین متون و مترجمین هم‌زمان که کارمند دولت‌نباشند، توسط گمرک درخواست‌کننده تقبل خواهد شد.
3ـ درصورتی که برای اجراء درخواست، هزینه‌های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود وهمچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
فصل دوازدهم
اجراء و اعمال موافقتنامه:
ماده 20ـ گمرکها به‌طور مشترک در خصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اجراء و اعمال این موافقتنامه، تصمیم‌گیری خواهند نمود.
فصل سیزدهم
قلمرو اجرائی:
ماده 21ـ این موافقتنامه درقلمرو همه طرفهای متعاهد به گونه‌ای که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت.
فصل چهاردهم
حل و فصل اختلافات:
ماده 22ـ
1ـ گمرکها سعی خواهند کرد که اختلافات یا سایر مشکلات در زمینه تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را ازطریق توافق مشترک حل وفصل نمایند.
2ـ اختلاف نظرها یا مشکلات حل نشده، از راههای دیپلماتیک حل وفصل خواهد شد.
فصل پانزدهم
مقررات نهایی:
ماده 23ـ لازم الاجراء شدن
1ـ این موافقتنامه در مورد هر طرف متعاهد در اولین روز ماه دوم پس از این‌که هر یک از طرفهای متعاهد به‌صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک به دفتر اجرائی دی ـ 8 اطلاع دهد که الزامات قانون اساسی یا داخلی برای لازم‌الاجراءشدن ‌این ‌موافقتنامه رعایت‌ شده‌است، به مورداجراء گذاشته خواهدشد.
سند پذیرش یا تصویب این موافقتنامه نزد دبیرخانه دفتراجرائی دی ـ 8 در استانبول تودیع خواهد شد.
3ـ این موافقتنامه نود روز پس از تودیع سند تصویب پنج کشور عضو دی ـ 8 لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده 24ـ مدت و فسخ
1ـ این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک ازطرفهای متعاهد می‏تواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.
فسخ این موافقتنامه سه ماه پس از تاریخ اعلام فسخ به امین اسناد نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
ماده 25ـ بازنگری
طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال ازتاریخ لازم‌الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهندکرد، مگر آن‌که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به دبیرخانه دفتر اجرائی دی ـ 8 در استانبول اعلام کنند.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاءکنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند،
این موافقتنامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقتنامه در بالی اندونزی در تاریخ 24 اردیبهشت 1385 هجری شمسی برابر با 13 مه 2006 میلادی در یک نسخه اصلی به زبان انگلیسی تنظیم گردید.
از طرف دولت جمهوری خلق بنگلادش
از طرف دولت جمهوری عربی مصر
از طرف دولت جمهوری اندونزی
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت مالزی
از طرف دولت جمهوری فدرال نیجریه
از طرف دولت جمهوری اسلامی پاکستان
از طرف دولت جمهوری ترکیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و پنج ماده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ سیزدهم آذر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/10/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18606
تاریخ تصویب :
1387/9/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :