جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
صرف قباله عادی ویاپیش نویس سندرسمی که به امضای طرفین نرسیده است مثبت وقوع بیع نخواهدبود.
حکم شماره 1433-28/8/26شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1433
تاریخ تصویب :
1326/08/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :