جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای شماره193367/ت38826کسازمان انرژی اتمی ایران
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 20/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 151957/552 مورخ 19/9/1386 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور و با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 92233/9546هـ/ب مورخ 11/6/1385) و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای

فصل اول ـ کلیات و تعاریف
ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1ـ مناقصه: فرآیندی رقابتی برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده‌باشد، واگذار می‌شود.
2ـ مناقصه‌گزار: دستگاه و یا مؤسسه‌ای که مناقصه را برگزار می‌نماید.
3ـ مناقصه‌گر: شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت و در مناقصه شرکت می‌کند.
4ـ انحصار: یگانه بودن متقاضی شرکت در معامله.
5 ـ مناقصه یک‌مرحله‌ای: مناقصه‌ای که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
6 ـ مناقصه دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای که به تشخیص مناقصه‌گزار، بررسی و فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون مناقصات گزارش می‌کند و برنده مناقصه تعیین می‌شود.
7ـ شرکت: شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای.
فصل دوم ـ شمول و حدود معاملات
ماده2ـ انواع معاملات اعم از خرید و فروش کالا، خدمات، اجاره، استجاره، مشاوره، پیمانکاری، مشارکت، سرمایه‌گذاری و تعمیرات و سایر عقود که توسط شرکت انجام می‌شود، با رعایت مفاد این آیین‌نامه عمل خواهد شد.
ماده3ـ معاملات از نظر نصاب به طبقات زیر تقسیم می‌شوند:
الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ آن کمتر از بیست و نه میلیون و سیصد و چهل هزار (29.340.000) ریال باشد. این نصاب براساس رویه تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ و اصلاحیه‌های بعدی تعدیل و جایگزین می‌شود.
ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک تجاوز ننماید.
ج ـ معاملات بزرگ: معاملات بزرگ، معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف مبلغ معاملات کوچک باشد.
تبصره1ـ مبنای نصاب برای معاملات کوچک و متوسط، مبلغ مورد معامله و در معاملات بزرگ، مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می‌باشد. این نصاب در مورد معاملات ارزی نیز صادق بوده و براساس مبلغ روز تبدیل نرخ ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، محاسبه و ملاک عمل خواهدبود.
تبصره2ـ مبنای نصاب در فروش، مبلغ ارزیابی کارشناس خبره منتخب از طرف مدیرعامل شرکت یا اشخاص مجاز از طرف وی است.
تبصره3ـ نصاب معاملات به شرح فوق به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ در ابتدای هر سال پس از تصویب هیئت وزیران ملاک عمل قرار خواهدگرفت.
تبصره4ـ مبلغ یا برآورد و معاملات مشمول هر یک از نصاب‌های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می‌شوند به نصاب پایین‌تر برده شود.
فصل سوم ـ روش انجام معاملات
ماده4ـ کلیه معاملات شرکت باید براساس مقررات این آیین‌نامه انجام پذیرد مگر در موارد زیر:
الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف او منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره اموال غیرمنقول به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل و یا اشخاص مجاز از طرف وی با کسب نظر از هیئت‌کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیئت کارشناسان خبره مربوط در صورت نبودن کارشناسان رسمی انجام خواهدشد.
ج ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین‌شده با کمتر یا حقوقی که دارای نرخ تثبیت‌شده دولتی یا نرخ اعلام‌شده توسط مراجع قیمت‌گذاری رسمی‌دولتی باشند.
د ـ خرید لوازم یدکی و قطعات تجهیزات، ماشین‌آلات ثابت و متحرک و انواع خودرو و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی، ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و نظایر آن که تأمین آن به تشخیص مدیرعامل از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد مشروط براینکه از سازنده یا نماینده مجاز آن و یا به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف وی با کسب نظر یک نفر کارشناس رشته مربوط خریداری گردد.
هـ ـ خدمات هنری و فرهنگی، آموزشی، ورزشی و نظایر آن با رعایت موازین اسلامی با تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل که امکان برگزاری مناقصه‌نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.
و ـ در مورد معاملات محرمانه با تشخیص هیئت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.
زـ خرید خدمات مشاوره‌ای اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی با رعایت آیین‌نامه بند «هـ» ماده (29) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/7/1385.
ح ـ تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و ابنیه مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد با تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف وی با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ط ـ خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی.
ماده5 ـ در معاملات کوچک کارپرداز یا مأمور خرید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمات یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق می‌نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ صورت‌حساب مشخص و معتبر و به تشخیص و مسؤولیت خود معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد و مأمور خرید باید زیر صورت‌حساب را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضا نماید. امضای وی حاکی از آن است که خرید با توجه به کیفیت به مناسبترین قیمت ممکن انجام شده‌است.
ماده6 ـ در معاملات متوسط کارپرداز یا مأمور خرید با توجه به کم و کیف موضوع معاملات (کالا، خدمات یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق می‌نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسؤول کارپردازی باشد، معامله را با عقدقرارداد یا اخذ صورتحساب انجام می‌دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد، با تأیید مدیر بازرگانی یا مقام همتراز وی به تعداد موجود کفایت می‌شود.
ماده7ـ معاملات بزرگ با انتشار آگهی مناقصه (مناقصه‌عمومی) در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف ایشان انجام می‌شود.
تبصره ـ چنانچه مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف او براساس گزارش هیئت سه‌نفره ترک تشریفات مناقصه، معامله‌ای را از طریق مناقصه میسر نداند، در این صورت هیئت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح شرکت، ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام می‌نماید.
ماده8 ـ ترکیب و وظایف هیئت ترک تشریفات مناقصه و نحوه رسیدگی به معاملات به شرح زیر است:
الف ‌ـ هیئت ترک تشریفات مناقصه مرکب از اعضای زیر می‌باشد:
1ـ مدیرعامل
2ـ مدیر امور مالی
3ـ یک نفر به انتخاب مجمع
ب ـ هرگاه مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، اجرای نظر هیئت ترک تشریفات مناقصه موکول به تأیید هیئت مدیره خواهدبود.
ج ـ هرگاه مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد، اجرای نظر هیئت ترک تشریفات مناقصه موکول به تأیید شورایی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، وزیر اموراقتصادی و دارایی و هیئت مدیره شرکت خواهدبود.
تبصره ـ جلسه هیئت ترک تشریفات مناقصه در هر مورد با دعوت مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف او تشکیل می‌شود. کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیئت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی مربوط در مورد تقاضای ترک تشریفات مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، ولی تصمیمات هیئت با رأی اکثریت اعضا معتبر خواهدبود.
ماده9ـ آگهی مناقصه عمومـی به تشخیص مدیرعامـل شرکت از دو تا سه نوبـت به فاصله زمانی مناسب حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌گردد.
تبصره1ـ در مواردی که مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف او تشخیص دهد می‌تـواند علاوه بر مورد مذکور در مـاده (10) از طریق سایر رسـانه‌های گـروهی و رسانه‌های ارتباط جمعی یا شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز برای انتشار آگهی مناقصه استفاده نمایند.
تبصره2ـ در مواردی که به تشخیص شرکت، موضوع معامله ایجاب نماید که آگهی مناقصه یا مزایده در سطح بین‌المللی به عمل آید با رعایت بند « د» ماده (13) قانون برگزاری مناقصات و موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب 1375ـ یک نسخه از آگهی به سفارتخانه‌های کشورهای ذیربط در تهران و یا سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور فرستاده می‌شود.
تبصره3ـ کلیه هزینه‌های مربوط به مناقصه شامل هزینه آگهی و هزینه ثبت قرارداد به عهده برنده مناقصه است.
ماده10ـ چنانچه به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل، محدودیت انجام معامله با ذکر ادله از طریق مناقصه عمومی تأیید گردد، با رعایت مفاد این آیین‌نامه معامله از طریق مناقصه محدود انجام می‌گردد.
ماده11ـ دعوتنامه شرکت در مناقصه محدود برای اشخاص (اعم از حقوقی یا حقیقی) صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح دولتی ارسال می‌شود.
ماده12ـ کمیته فنی بازرگانی هیئتی است با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیتدار که از سوی مدیرعامل شرکت یا اشخاص مجاز از طرف وی انتخاب می‌شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها و سایر وظایف مقرر در این آیین‌نامه را بر عهده می‌گیرد.
تبصره ـ کمیته فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی و صلاحیتی پیمانکاران موارد ذیل را لحاظ می‌نماید:
1ـ تضمین کیفیت خدمات و محصولات.
2ـ داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر.
3ـ حُسن سابقه.
4ـ داشتن پروانه کار یا گواهینامه‌های صلاحیت‌دار در صورت لزوم.
5 ـ توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.
ماده13ـ تعداد دعوت‌شدگان به مناقصه محدود نباید از سه شرکت‌کننده کمتر باشد. چنانچه تعداد تأیید صلاحیت شدگان از سه شرکت‌کننده کمتر باشد، مناقصه محدود با تأیید مدیرعامل قابل انجام خواهدبود.
ماده14ـ در آگهی مناقصه یا دعوت‌نامه (مناقصه محدود) باید نکات زیر درج شود:
1ـ نام و نشانی مناقصه‌گزار.
2ـ نوع و کمیت و کیفیت کالا و خدمات.
3ـ محل و زمان و مهلت دریافت اسناد.
4ـ مدت قبول و محل تسلیم پیشنهاد.
5 ـ مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد) در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد برآورد مربوط طبق فهرست یادشده تهیه می‌شود.
6 ـ ذکر مبلغ سپرده شرکت در مناقصه و چگونگی مبلغ سپرده به صورت وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی با تضمین معتبر دیگر ماننـد اوراق بهادار (سفته و بیمه نامه و غیـره) به تشخیص مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف او.
7ـ میزان تضمین حُسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
8 ـ میزان پیش پرداخت در صورت نیاز و ترتیب پرداخت آن.
9ـ تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات شرکت، موضوع ماده (18) این آیین‌نامه می‌باشد.
10ـ در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار یا خدمات باشد و در آگهی ذکر شده‌باشد برای هر نوع به تفکیک، پیشنهاد قبول می‌شود.
11ـ باید برای هر نوع کالا یا کار و خدمات سپرده متناسب تعیین شود.
12ـ ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
13ـ اعلام محل توزیع نمونه‌های ضمانت‌نامه‌ها و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد.
14ـ ترتیب فروش اسناد مناقصه.
ماده15ـ در صورتی که مناقصه‌گزار ذکر شرایط دیگری را لازم تشخیص دهد مشروط بر آن‌که با مفاد این آیین‌نامه مغایر نباشد، می‌تواند آن را در متن آگهی یا نقشه و برگ شرایط مشخصات درج نماید.
ماده16ـ در صورتی که شرایط مناقصه‌ای که بر طبق مواد (15) و (16) باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد باید نوع کالا یا کار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش‌پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهاده در آگهی درج شود و تصریح گردد که نقشه‌ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاددهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.
ماده17ـ کمیسیون مناقصه موضوع ماده (22) درخصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصل شده و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات زیر می‌باشد:
الف ـ مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را درصورتی که براساس تبصره (1) ماده (27) برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید، ضبط کند.
ب ـ اختیار دارد مقدار کالا یا کار و خدمات مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد، مشروط براینکه کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش و یا کاهش به تشخیص شرکت متناسباً رعایت و تطبیق گردد.
ج ـ مجاز نیست به پیشنهادهای مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهادهایی که بعد از انقضای مهلت مقرر در آگهی برسد، ترتیب اثر دهد.
د ـ در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
هـ ـ مکلف است هرگونه مالیات یا عوارضی که طبق مقررات بابت معامله به طرف معامله تعلق می‌گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر نماید.
ماده18ـ اشخاص مجاز مناقصه‌گزار مکلف به رعایت نکات زیر می‌باشند:
الف ـ مدت قبول پیشنهادها در مورد آگهی‌هایی که در داخل کشور منتشر می‌شود از تاریخ آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه از ده روز نباید کمتر باشد و در مورد آگهی‌هایی که در خارج منتشر می‌شود از سی روز نباید کمتر تعیین شود.
ب ـ میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و منحصراً در قبال ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر مانند اوراق بهادار به تشخیص و مسؤولیت مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف او پرداخت خواهدشد. درخصوص معاملاتی که موضوع آنها صرفاً خرید کالا باشد و یا بیشتر از هفتاد و پنج درصد مبلغ قرارداد مربوط به خرید تجهیزات باشد و یا به لحاظ موضوع و شرایط ضرورت ایجاب نماید میزان پیش پرداخت می‌تواند بیشتر از بیست و پنج درصد تعیین شود.
ج ـ تعیین و اخذ سپرده شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا تضمین معتبر دیگر به تشخیص مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف او، مبلغ سپرده و شرکت در مناقصه بر مبنای درصدهایی از میزان برآوردی مبلغ معامله به شرح زیر محاسبه می‌شود:
1ـ برای معاملات تا یک‌میلیارد ریال، معادل سه درصد.
2ـ برای معاملات تا ده‌میلیارد ریال، تا یک‌میلیارد ریال به شرح بند (1) و نسبت به‌مازاد آن معادل دودرصد.
3ـ برای معاملات بیش از ده‌میلیارد ریال، تا مبلغ ده‌میلیارد ریال به شرح بند (2) و نسبت به مازاد آن معادل یک درصد.
4ـ چنانچه میزان سپرده شرکت در مناقصه از دویست‌وپنجاه‌میلیون ریال بیشتر شود، مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف او می‌تواند در صورت ضرورت میزان سپرده را به ‌مبلغی که از پنجاه ‌میلیون ریال کمتر نباشد، تقلیل دهد.
د ـ حداقل میزان تضمین حُسن انجام معامله که باید هنگام عقد قرارداد اخذ شود، پنج درصد مبلغ قرارداد باشد. میزان سپرده حُسن انجام کار ده درصد مبلغ قرارداد می‌باشد.
تبصره1 ـ شرکت می‌تواند در مورد قراردادها و معاملاتی که طرف آن اشخاص حقوقی می‌باشد، تضمین حُسن انجام تعهدات و تضمین در مقابل پیش‌پرداخت و تضمین حُسن انجام کار را با توجه به شرایط قرارداد به ترتیبی که مناسب می‌داند، اخذ نماید.
تبصره2ـ شرکت می‌تواند در مورد قراردادها و معاملاتی که طرف آنها اشخاص حقوقی موضوع بند « الف» ماده (4) قانون سازمان انرژی اتمی ایران ـ مصوب 1353 ـ می‌باشد، اعم از اینکه منابع اعتباری آن از وجوه عمومی و یا سایر منابع باشد، انواع تضمین موضوع ماده (3) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 را با توجه به شرایط قرارداد به ترتیبی که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تأیید می‌نماید، اخذ نماید.
ماده19ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه‌گزار تحویل نماید:
1ـ تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها.
2ـ‌ تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه.
3ـ دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ماده20ـ شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها به شرح زیر می‌باشد:
الف ـ هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مناقصه جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش‌بینی شده باشد، نمی‌توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب ـ شرکت‌کنندگان در مناقصه پیشنهادهای خود را باید در پاکت‌های جداگانه لاک و مهرشده شامل تضمین (پاکت « الف»)، پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت « ب») و پیشنهاد قیمت (پاکت «ج») بگذارند و همه پاکت‌ها را در لفاف مناسب و لاک و مهرشده قراردهند.
ج ـ مناقصه‌گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه‌شده شرکت‌کنندگان را پس از دریافت ثبت نموده و تا جلسه بازگشایی صیانت نماید.
د ـ هرگونه تسلیم و تحویل و اصلاح و جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد به‌صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود.
ماده21ـ ترکیب کمیسیون مناقصات و وظایف آن به شرح زیر است:
الف ـ اعضای کمیسیون مناقصات با تصویب هیئت‌مدیره تعیین خواهندشد.
ب ـ وظایف کمیسیون مناقصات به شرح زیر می‌باشد:
1ـ تشکیل کمیسیون مناقصات در موعد مقرر.
2ـ ارزیابی پیشنهادهای قابل قبول.
3ـ ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دومرحله‌ای.
4ـ تعیین برندگان اول و دوم مناقصه.
5 ـ تنظیم صورت‌جلسات مناقصه.
6 ـ تصمیم‌گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.
ماده22ـ بازگشایی پاکتها و انجام ارزیابی مالی و فنی توسط کمیسیون‌مناقصات صورت می‌گیرد و نتیجه برای تصمیم‌‌گیری به مدیرعامل یا اشخاص مجاز از طرف او گزارش می‌شود.
ماده23ـ گشایش پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ پیشنهادهای مناقصه‌‌گران در زمان و مکان مقرر گشوده می‌شود.
ب ـ مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:
1ـ تهیه فهرست اسامی پیشنهاددهندگان و حاضران و شرکت‌کنندگان در جلسه.
2ـ بازکردن پاکت تضمین و کنترل آن.
3ـ بازکردن پاکت فنی بازرگانی.
4ـ بازکردن پیشنهاد قیمت و کنترل آن از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنار گذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله‌ای.
5 ـ تحویل پاکت‌های فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دومرحله‌ای.
6 ـ تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصات.
7ـ استرداد پاکت‌های قیمت و پاکتهای تضمین پیشنهادهای ردشده به ذینفع.
ج ـ در صورت برگزاری مناقصه دومرحله‌ای زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت در جلسه گشایش پاکتها اعلام خواهد شد. این مدت فقط برای یک بار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکتهای قیمت در یک لفاف لاک و مهرشده توسط شرکت صیانت می‌شود. در مناقصات یک‌مرحله‌ای پیشنهادهای قیمت بی‌درنگ گشوده و براساس مفاد این آیین‌نامه برنده مناقصه تعیین می‌شود.
دـ شرکت مکلف است از مناقصه‌گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.
ماده24‌ـ ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها به شرح زیر انجام می‌گیرد:
الف ـ در مناقصات دومرحله‌ای مناقصه‌گزار موظف است براساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید.
ب ـ نتیجه بررسی فنی بازرگانی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می‌کند به‌ جلسه بعدی احاله می‌شود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی پاکتهای قیمت پیشنهاددهندگان که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده‌اند، گشوده می‌شود.
ج ـ هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.
دـ پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه‌گرانی که در ارزیابی‌های فنی بازرگانی پذیرفته‌نشده‌اند، باید ناگشوده بازگردانده شود.
ماده25ـ در مواردی که موضوع مناقصه چند نوع کالا یا کار باشد و هرگاه در شرایط مناقصه اختیار تفکیک مورد معامله برای شرکت پیش‌بینی نشده باشد، کمیسیون مناقصه می‌تواند شخصی را که شرایط پیشنهادی او با در نظرگرفتن تمام جوانب امر در مجموع مناسب‌تر باشد، به عنوان برنده مناقصه اعلام نماید.
ماده26ـ شرکت پس از تعیین برنده مناقصه، سپرده دو نفر اول و دوم را نگهداری و سپرده سایرین را مسترد خواهد نمود.
ماده27‌‌‌ـ در صورتی که برنده مناقصه پس از ابلاغ کتبی از انجام معامله خودداری کند و یا حداکثر ظرف ده روز به استثنای ایام تعطیل حاضر به انعقاد قرارداد و سپردن تضمین حُسن انجام معامله نشود، سپرده شرکت در مناقصه وی ضبط و مراتب به نفر دوم مناقصه با رعایت مفاد تبصره (1) این ماده ابلاغ می‌گردد. اگر نفر دوم هم پس از مدت مذکور در این ماده نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نکند و برای انجام معامله حاضر نشود، سپرده او نیز ضبط می‌گردد.
تبصره1ـ به شخصی که شرایط پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد، به شرطی ابلاغ ارجاع کار انجام می‌شود که تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد، در غیر این صورت با نظر کمیسیون مناقصات عمل خواهد شد.
تبصره2ـ مدت مقرر در ماده (25) در مورد معاملاتی که طرف معامله در خارج از کشور اقامت دارد، ممکن است حداکثر تا یک ماه تعیین شود، مشروط بر اینکه در آگهی مناقصه با برگ شرایط آن ذکر شده باشد. مناقصه‌گزار موظف است با توجه به‌مدت مقرر در آگهی یا دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نماید که به علت انقضای مدت، خسارتی متوجه شرکت نشود.
فصل چهارم: انعقاد قرارداد
ماده28ـ در مورد معاملاتی که تحویل کالا یا خدمات و همچنین پرداخت بهای آن طرفین را ملزم به تعهداتی می‌نماید که باید طی زمان بیش از ده روز معاملات انجام گیرد، عقد قرارداد یا صدور سفارش کتبی ضروری است.
ماده29ـ قرارداد با برنده مناقصه باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود. این مدت حداکثر برای یک بار و برای مدت معین قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد، تضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد خواهد شد.
ماده30ـ قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی شده در اسناد منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت‌نامه انجام تعهدات را ارائه ندهد، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم تضمین وی ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.
ماده31ـ در قرارداد نکات زیر باید قید گردد:
1ـ نام طرفین قرارداد.
2ـ موضوع قرارداد شامل نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها.
3ـ مدت انجام تعهد، محل و شرایط تحویل مورد معامله.
4ـ ترتیب عمل و میزان خسارات در مواردی که برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئاً یا کلاً تأخیر نماید.
5 ـ الزام تحویل کالا بر طبق مشخصات دقیق فنی مندرج در ضمائم فنی قرارداد و یا بر طبق نمونه مهرشده در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد، در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین تأیید شده و نزد شرکت نگهداری شود.
6 ـ اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار اطلاع کامل دارد.
7ـ اختیار شرکت نسبت به افزایش یا کاهش موضوع مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست‌وپنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.
8 ـ بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن.
9ـ مبلغ پیش‌پرداخت و ترتیب واریز آن.
10‌ـ میزان تضمین حُسن انجام کار و یا معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن.
11ـ مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به‌ساختمان و نظایر آن.
12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب 1337ـ.
13ـ سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرارگیرد.
فصل پنجم: ترتیب تحویل کالا یا خدمات
ماده32ـ تحویل مورد معامله به شرح ذیل انجام می‌شود:
الف ـ هرگاه کالا یا کار انجام شده مربوط به معاملات کوچک باشد، تحویل آن با گواهی انباردار یا متصدی مربوط انجام خواهد شد. در مورد معاملات متوسط با گواهی انباردار و تأیید رئیس واحد متقاضی یا نماینده او اقدام شود.
ب ـ در معاملات بزرگ تحویل هر فقره کالا یا کار باید صورتمجلس تحویل تنظیم و در آن به‌طور صریح قید گردد که کالای موردمعامله یا کار انجام‌شده طبق نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان می‌باشد و ذیل آن توسط نمایندگان خریدار یا کارفرما و فروشنده یا پیمانکار امضا و بلافاصله قبض انبار صادر خواهدشد.
ج ـ در کلیه معاملات، نظر مهندسان مشاور یا یک مؤسسه بازرسی فنی به ‌نمایندگی از شرکت به لحاظ تطبیق مشخصات کالا یا کار با نمونه یا مشخصات مندرج در پیمان قابل قبول خواهد بود.
ماده33ـ برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد، صادر گردد و به امضای انباردار برسد و در واردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انباردار در روی قبض ذکر شود.
فصل ششم: مزایده
ماده34ـ در مورد معاملات کوچک، مأمور فروش مکلف است به داوطلبان مراجعه و پس از تحقیق از بها با رعایت صرفه شرکت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد اینکه معامله با بیشترین بهای ممکن انجام شده است، با ذکر نام و نام‌خانوادگی و سمت و تاریخ امضا کند.
ماده35ـ در مورد معاملات متوسط، حراج به شرح زیر انجام خواهد شد:
الف ـ اطلاعات کلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت محل حراج و سایر شرایطی که لازم باشد در روزنامه آگهی گردد و یا از طریق مقتضی به‌اطلاع متقاضیان رسانده شود.
ب ـ مورد معامله باید قبلاً به وسیله منتخب شرکت ارزیابی شده باشد و حراج از بهای ارزیابی شده شروع گردد و به خریداری که بالاترین بها را پیشنهاد کند، واگذار شود.
تبصره ـ در صورتی که برای حداقل قیمت ارزیابی شده داوطلبی پیدا نشود، ارزیابی تجدید خواهدشد.
ماده36 ـ در مورد معاملات بزرگ، انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می‌آید:
الف ـ در آگهی مزایده شرایطی که طبق این آیین‌نامه برای آگهی مناقصه پیش‌بینی شده است در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید رعایت گردد.
ب ـ مقرراتی که در این آیین‌نامه در مورد مناقصه و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده است در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد، باید اجرا شود.
ماده37ـ در مواردی که برای قیمت و شرایط فروش محصولات و خدمات شرکت براساس مقررات ترتیبات خاص در مجمع و یا هیئت‌مدیره اتخاذ شده باشد، براساس این تصمیمات عمل خواهد شد.
فصل هفتم ـ مقررات عمومی
ماده38 ـ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه که بین طرفین معامله حل و فصل نگردد با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ابتدا به داوری و سپس به‌مراجع قضایی ارجاع خواهد گردید.
ماده39ـ در مورد مناقصه کارهای ساختمانی و صنعتی، هرگاه کارهای جدیدی که قیمت آن در فهرست بهای قرارداد پیش‌بینی نشده و در ضمن عمل پیش بیاید، بهای واحد آن کارها به تناسب قیمتهای اولیه از طرف کارشناسانی که توسط مجریان انتخاب می‌گردند، تعیین و با موافقت پیمانکار پس از تصویب هیئت ترک تشریفات مناقصه قیمتهای مذکور معتبر خواهد بود، ولی مبلغ کل کارهای جدید که بدین ترتیب عمل می‌شود، نباید از بیست درصد برآورد اولیه پیمان تجاوز کند.
ماده40ـ کلیه اسناد هزینه‌های انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
الف ـ در مورد خریدهای داخلی، گرفتن صورت‌حساب خرید یا صورت‌مجلس خرید همراه با رسید انبار یا صورت‌مجلس تحویل کالا، در مورد خریدهای خارجی، اعلامیه بانک و در موارد جزئی صورت‌حساب فروشنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورت‌مجلس تحویل کالا.
ب ـ در مورد پرداخت حقوق، دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف گیرنده وجه یا گواهی بانک مبنی بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع.
ماده41ـ اصلاح این آیین‌نامه منوط به پیشنهاد هیئت‌مدیره شرکت و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.
ماده42‌‌ـ هرگونه تغییر در آیین‌نامه برگزاری مناقصات درخصوص حدنصاب معاملات در شرکت لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده43ـ مواردی که در این آیین‌نامه ذکرنشده است، مشمول مقررات عمومی خواهدبود.
ماده44 ـ تصویب‌نامه شماره 29302/ت239هـ مورخ 11/5/1384 لغو می‌گردد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 23/10/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18608
تاریخ تصویب :
1387/10/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان انرژی اتمی
موضوع :