جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

رأی شماره 652 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه ایام مرخصی استحقاقی اعم از روزانه و ساعتی جزو سابقه کار در کارهای سخت و زیان‌آور شماره هـ/87/738محسوب می‌شود

تاریخ دادنامه: 8/10/1387
شماره دادنامه: 652
کلاسه پرونده: 87/738
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای ایوب ریخته‎گر غیاثی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1112 موضوع شکایت آقای ایوب ریخته‎گر غیاثی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام به لحاظ مرخصی‎های کمتر از یک روز به جهت بازنشستگی به تبع کارهای سخت و زیان‌آور به شرح دادنامه شماره 3876 مورخ 1/11/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه این موضوع مستنداً به ماده 8 آیین‎نامه قانون ماده واحده اصلاح تبصره 2 ماده 76 مصوب 22/12/1380 هیئت وزیران بدواً در کمیته استانی رسیدگی می‎شود و شاکی می‎تواند از نتیجه آن در دیوان اقامه دعوی نماید و شاکی مذکور بدواً در دیوان شکایت نموده لهذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‎شود. ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1090 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای ایوب ریخته‎گر غیاثی نسبت به دادنامه شماره 3876 مورخ 1/11/1385 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 2424 مورخ 24/11/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته اعتراض موجه و موثری بعمل نیامده و با بررسی سوابق امر بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید، مشهود نیست، لذا با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی عیناً تایید و استوار می‎گردد. ج ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1121 موضوع شکایت آقای یوسف محمدی میاردان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام به لحاظ مرخصی‎های کمتر از یک روز به جهت بازنشستگی به تبع کارهای سخت و زیان‌آور به شرح دادنامه شماره 3882 مورخ 1/11/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه این موضوع مستنداً به ماده 8 آیین‎نامه قانون (ماده واحده اصلاح تبصره 2 ماده 76) مصوب 22/12/1380 هیئت وزیران بدواً در کمیته استانی رسیدگی می‎شود و شاکی می‎تواند از نتیجه آن در دیوان اقامه دعوی نماید و شاکی مذکور بدواً در دیوان شکایت نموده لهذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‎گردد. د ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه86/2996 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای یوسف محمدی میاردان نسبت به دادنامه 3882 مورخ 1/11/1385 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 1276 مورخ 7/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، با بررسی جامع اوراق پرونده و ملاحظه سابقه مربوطه و با توجه به مدارک تقدیمی تجدیدنظرخواه به شرح پیوست دادخواست تقدیمی توجهاً به اینکه حسب بند (ج) ماده 13 آیین‎نامه کارهای سخت و زیان‌آور، ایام مرخصی استحقاقی اعم از روزانه و ساعتی خللی به توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان‌آور وارد نمی‎نماید و جزو سابقه کارگر در کارهای سخت و زیان آور محسوب می‎شود و نظر به رأی صادره از هیئت تشخیص اداره کار و با التفات به اینکه شاکی به حسن اذعان سازمان واجد سایر شرایط می‎باشد و بند (د) ماده 13 که مورد استناد سازمان قرار گرفته اصلاً مانع نمی‎باشد و ذکر آن موردی نداشته است، لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به ورود شکایت و الزام سازمان به احتساب سوابق مرخصی‎های مورد نظر و به تبع آن الزام به صدور حکم بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور صادر و اعلام می‎گردد. ه‍ـ ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1115 موضوع شکایت آقای یداله میرزامحمدی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته الزام به لحاظ مرخصی‎های کمتر از یک روز به جهت بازنشستگی به تبع کارهای سخت و زیان‌آور به شرح دادنامه شماره 3878 مورخ 1/11/1385 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به اینکه این موضوع مستنداً به ماده8 آیین‎نامه قانون مصوب22/12/1380 هیئت وزیران بدواً در کمیته استانی رسیدگی می‎شود و شاکی می‎تواند از نتیجه آن در دیوان اقامه دعوی نماید و شاکی مذکور بدواً در دیوان شکایت نموده لهذا حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‎گردد. ی ـ شعبه دوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه86/2685 موضوع تجدیدنظرخواهی آقای یداله میرزامحمدی نسبت به دادنامه شماره 3878 مورخ 1/11/1385 شعبه بیستم به شرح دادنامه شماره 1280 مورخ 7/5/1386 چنین رأی صادر نموده است، توجهاً به اینکه حسب بند (ج) ماده 13 آیین‎نامه کارهای سخت و زیان آور ایام مرخصی استحقاقی اعم از روزانه و ساعتی خللی به توالی اشتغال در کارهای سخت و زیان آور وارد نمی‎نماید و جزو سابقه کارگر محسوب می‎شود و نظر بـه رأی صادره از هیئت تشخیص اداره کار با التفات بـه اینکه شاکی بـه حسب اذعان سازمان واجد سایر شرایط می‎باشد و بند (د) ماده 13 که مورد استناد سازمان قرار گرفته اصلاً مانع نمی‎باشد و ذکر آن موردی نداشته است لذا با وارد دانستن اعتراض ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به ورود شکایت و الزام سازمان به احتساب سوابق مرخصی‎های موردنظر و به تبع آن الزام به صدور حکم بازنشستگی در کارهای سخت و زیان‌آور صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور به عهده کمیته استانی مقرر در ماده 18 آیین‎نامه کارهای سخت و زیان‌آور موضوع تبصره2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی محول شده است و تاثیر یا عدم تاثیر ایام مرخصی در توالی یا تناوب مدت اشتغال به کارهای سخت و زیان‌آور از وظایف و مسئولیتهای قانونی آن کمیته نیست، بنابراین دادنامه‎های شماره 1276 و 1280 مورخ 7/5/1386 شعبه دوم تجدیدنظر دیوان مبنی بر فسخ دادنامه‎های بدوی و صدور رأی در ماهیت شکایت شاکیان که مبین عدم لزوم رسیدگی به موضوع در کمیته استانی و مؤید صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت به کیفیت مطروحه است در این حد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی مستنداً به بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18608
تاریخ تصویب :
1387/10/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان تامین اجتماعی
موضوع :