جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه گلستان شماره20487/310/300استاندار محترم گلستان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه گلستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 27/6/1385، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای گلستان مشتمل بر 11 شهرستان را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هیأت وزیران دائر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ30/5/1382 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده بود را پس از استماع صورتجلسه مورخ 24/5/1384 کمیته فنی، تصویب و مقرر نمود مشاور طرح اصلاحات موردنظر شورایعالی را که توسط دبیرخانه ابلاغ خواهدگردید، در طرح لحاظ نموده و موضوع در کمیته فنی با حضور نماینده استان مورد بررسی قرار گیرد. مصوبه کمیته فنی، مصوبه شورایعالی تلقی می‌گردد. ضمناً بر پیش‌بینی راه‌کار اجرا شدن مصوبات هیأت محترم دولت درخصوص طرح‌های مربوط به مقابله و جلوگیری از وقوع سیل و زهاب در استان تأکید می‌گردد. در اجرای مصوبه شورایعالی، مصوبه مورخ 28/6/1386 کمیته فنی بدین شرح اعلام می‌شود:
1ـ در سطح‌بندی مناطق و مراکز روستایی حوزه تقسیمات کشوری رعایت شود.
2ـ در نقـشه سطح‌بندی، برخـی آبـادی‌ها در قـالب هیچیک از سطوح خدماتی تعیین تکلیف نشده‌اند (نظیر آبادی‌های ساحلی واقع در غرب ناحیه) همچنین برخی آبادی‌های مسکونی (نظیر حاجی‌آباد در جنوب غرب ناحیه و آق‌قلعه جدید در شمال ناحیه) به رغم آنکه آبادی مستقل شناخته‌نشده‌اند در محدوده هیچیک از حوزه‌ها و مجموعه‌ها قرار نگرفته‌اند. لذا ضروری است که اینگونه آبادیها تعیین تکلیف شوند.
در ضمن ضروری است اصلاحات بعمل آمده در نقشه سطح‌بندی (از نظر تعداد حوزه‌ها، مجموعه‌ها و منظومه‌ها و مراکز آنها) در جدول مربوطه در گزارشات اعمال گردد.
3ـ درباره ضوابط و مقررات لازم است عنوان گزارش به ضوابط و مقررات طرح تغییر نام یافته و آخرین ضوابط و مقررات کلیه دستگاههای ذیربط در آن لحاظ یا ارجاع گردد و به تأیید دبیرخانه شورایعالی برسد.
4ـ نقشه کاربری اراضی براساس واقعیتهای موجود با هماهنگی و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست به هنگام و اصلاح شود.
لازم مـی‌داند از مشارکت مؤثر و ثمـربخش شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استـان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه گلستان در سال افق طرح (1400) معادل 2284398 نفر (7/45 درصد شهری و 3/54 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی.
سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی.
سند شماره4ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجرای ماده2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.
معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18614
تاریخ تصویب :
1387/10/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرساری و معماری استان گلستان
موضوع :